Informacja o X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

piątek, 2 stycznia 2015

Wnioski o stypendia mogą być składane od 2 stycznia 2015 r. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Podstawa jest art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 422).

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym od 2 stycznia 2015 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r. oraz przez platformę e-PUAP (epuap.gov.pl). Wnioski wypełnia się w systemie OSF, natomiast przez platformę e-PUAP wysyła się tylko oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku. Brak tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status
w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy lub redaktora wniosku w systemie OSF.

Tagi: Stypendia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików