Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

czwartek, 27 czerwca 2013

Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. O stypendium nie mogą się ubiegać doktoranci jednostek naukowych.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium ministra na rok akademicki 2013/2014 może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. wykazał się postępami w pracy naukowej;
 2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim (tj. 2012/2013), klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
 3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2013 r.

Spełnienie warunku 1 wymaga określenia we wniosku stopnia realizacji postępów w pracy naukowej w danej uczelni, w tym postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (wyrażonego w formie opisowej lub procentowej).
Spełnienie warunku 2 wymaga określenia we wniosku listy przedmiotów kończących się egzaminem na ocenę objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013 wraz z oceną wyrażoną liczbowo. Podanie listy ww. przedmiotów wraz z ocenami jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż wyniki te klasyfikowały doktoranta wśród 5% najlepszych w danej dziedzinie. Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. 
Warunku 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli brak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów w poprzednim roku akademickim (tj. 2012/2013) był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.


III. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • udział w igrzyskach olimpijskich;
 • udział w mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.
Jeżeli doktorant na jednym kierunku posiada zarówno osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

IV. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2013 r., a wysokie wyniki z egzaminów – uzyskane w poprzednim roku akademickim.
 2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania stypendium. Zasada, zgodnie z którą Minister nie uwzględnia osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę przyznania stypendium, pozwala uniknąć sytuacji, kiedy do otrzymywania stypendium przez cały czas studiów wystarczyłoby uzyskanie istotnych osiągnięć jedynie podczas jednego roku studiów.

Przykład 1: O stypendium ubiega się doktorant III roku studiów rozpoczętych w dniu 1 października 2011 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2013 r., a wyniki z egzaminów – z okresu od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. (tj. z II roku studiów).

Przykład 2: Doktorant z przykładu 1 otrzymał stypendium ministra w roku akademickim 2012/2013. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2013 r. 

V. Tryb składania wniosku przez doktoranta

Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia doktoranta (rodzaje potwierdzeń osiągnięć - tabela w pkt. X).
Termin składania wniosku przez doktoranta określa uczelnia. 

VI. Tryb składania wniosków przez uczelnie

Zgodnie z art. 199c ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Opinia rady danego wydziału lub senatu uczelni może dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza możliwość negatywnego zaopiniowania wniosków, które nie spełniają choćby jednego z warunków wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2013 r. W przypadku:

 • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
 • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich –  wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2013 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).

VII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

W dniu 31 października 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki.
Ocena wniosku o stypendium ministra dokonywana jest przez ww. zespół metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Po zakończeniu oceny wniosków ww. zespół przedstawia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ranking wniosków uszeregowany według największej liczby punktów.
W roku akademickim 2012/2013 Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków dla doktorantów, zgodnie z którymi wniosek mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: 95 pkt – za wybitne osiągnięcia i 5 pkt – za średnią ocen.
Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, również w przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich. 

VIII. Liczba i wysokość stypendium ministra

W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 100 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 25.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego doktoranci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium w roku akademickim 2013/2014 po zakończeniu procedury oceny wniosków. W ubiegłym roku Minister przyznał 99 stypendiów w wysokości 22.000 zł doktorantom, którzy uzyskali co najmniej 32 pkt.

IX.  Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2013 r. Do uczelni oraz doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

X. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra

1.    Informacje zawarte w pkt 1-11 wypełnia doktorant. 
2.    W pkt. 5 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej lub artystycznej.
3.    W pkt. 6 wniosku należy podać rok studiów zaliczony w roku akademickim 2012/2013.
4.    W pkt. 7 wniosku należy podać rok studiów rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014.
5.    W pkt. 8 wniosku należy podać planowany termin ukończenia studiów doktoranckich – zgodny z regulaminem studiów doktoranckich. 
6.    W pkt. 9 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie.
7.    W pkt. 10.1. należy podać stopień realizacji postępów w pracy naukowej doktoranta (wyrażony w formie opisowej lub procentowej).
8.    W pkt. 10.2. należy wymienić wszystkie przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 kończące się egzaminem wraz z oceną wyrażoną liczbowo. W podsumowaniu można podać średnią ocen. 
9.    W przypadku, gdy brak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów 
w poprzednim roku akademickim (tj. 2012/2013) był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi, należy stwierdzić ten fakt odpowiednio w pkt. 10.1 lub 10.2.
10.    W pkt. 11.1 należy podać osiągnięcia usystematyzowane według kategorii wybitnych osiągnięć (poza sportowymi) w następującym układzie:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

Ważne!

 • Każde z osiągnięć w ramach danej kategorii należy oznaczyć kolejną literą alfabetu;
 • Wszelkie daty należy podać w formacie dzień-miesiąc-rok;
 • Osiągnięcia należy opisać i potwierdzić w następujący sposób:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Kategoria osiągnięć

Schemat opisu osiągnięć

Rodzaj potwierdzenia

Co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki

 

 • tytuł publikacji (artykułu/rozdziału/książki),
 • miejsce publikacji (nazwa czasopisma/tytuł książki),
 • rodzaj publikacji (artykuł w czasopiśmie/publikacja książkowa/monografia/ publikacja pokonferencyjna/redakcja merytoryczna, etc.),
 • język publikacji,
 • autorstwo (jedyny autor/współautorstwo – procentowy wkład),
 • wydawnictwo,
 • data publikacji (data druku/data dostępu),
 • numer ISBN, ISSN (jeżeli nadany).

 

 

 • zaświadczenie wydawcy lub
 • kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub książki, miejsce i datę wydania, nr ISBN lub ISSN.

Znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

 

 • okres uczestnictwa w projekcie lub grancie,
 • nazwa jednostki uczelni lub nazwa instytucji prowadzącej projekt lub grant,
 • pełniona funkcja w projekcie lub grancie (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca, etc.),
 • opis wykonywanych zadań,
 • cel i efekty udziału lub współpracy.

 

 

 • zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt/grant lub
 • zaświadczenie kierownika projektu/grantu.

 

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

 

 • nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru użytkowego,
 • etap prac lub data i miejsce rejestracji,
 • zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy),
 • autorstwo (jedyny autor/współautorstwo – procentowy wkład).

 

 • zaświadczenie urzędu patentowego lub
 • wyciąg z ewidencji patentowej lub
 • zaświadczenie instytucji nadzorującej prace nad patentem lub wzorem użytkowym.

Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych

 

 • data i miejsce konferencji,
 • nazwa konferencji,
 • rodzaj wystąpienia (wygłoszony referat/przedstawiona prezentacja, etc.)
 • tytuł wystąpienia,
 • samodzielność wystąpienia (indywidualne/grupowe – procentowy wkład).

 

 • zaświadczenie organizatora konferencji lub
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko osoby występującej lub
 • dyplom (certyfikat) 
  z konferencji.

 

Nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym

 

 • data i miejsce uzyskania nagrody lub wyróżnienia,
 • nazwa konkursu,
 • uzyskane miejsce,
 • rodzaj nagrody lub wyróżnienia (indywidualne/grupowe),
 • liczba uczestników konkursu,
 • nazwa organizatora konkursu.

 

 

 • zaświadczenie organizatora konkursu lub
 • dyplom (certyfikat).

 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

Kategoria osiągnięć

Schemat opisu osiągnięć

Rodzaj potwierdzenia

Wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne

 

 • tytuł dzieła artystycznego (pracy plastycznej/utworu muzycznego/ sztuki teatralnej, etc.),
 • miejsce publikacji lub prezentacji (nazwa wystawy/galerii/teatru/ koncertu, etc.),
 • dokładna data prezentacji dzieła lub publikacji dzieła,
 • numer ISAN (jeśli nadany).

 

 • zaświadczenie wydawcy lub
 • zaświadczenie organizatora (kuratora) lub
 • kopia (zdjęcie) dzieła artystycznego

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

 

 • okres uczestnictwa w projekcie,
 • nazwa jednostki uczelni lub nazwa instytucji prowadzącej projekt artystyczny,
 • pełniona funkcja w projekcie (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca, etc.),
 • opis wykonywanych zadań,
 • cel i efekty udziału lub współpracy.

 

 

 • zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt artystyczny lub
 • zaświadczenie kierownika artystycznego projektu.

 

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

 

 • nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru użytkowego,
 • etap prac lub data i miejsce rejestracji,
 • zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy),
 • autorstwo (jedyny autor/współautorstwo – procentowy wkład).

 

 • zaświadczenie urzędu patentowego lub
 • wyciąg z ewidencji patentowej lub
 • zaświadczenie instytucji nadzorującej prace nad patentem lub wzorem użytkowym.

Nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym

 

 • data i miejsce uzyskania nagrody,
 • nazwa konkursu,
 • uzyskane miejsce,
 • rodzaj nagrody (indywidualna/grupowa),
 • liczba uczestników konkursu,
 • nazwa organizatora konkursu.

 

 

 • zaświadczenie organizatora konkursu lub
 • dyplom (certyfikat).

 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 

Kategoria osiągnięć

Schemat opisu osiągnięć

Rodzaj potwierdzenia

 

 • udział w igrzyskach olimpijskich,
 • udział w mistrzostwach świata,
 • 1–5 miejsce w mistrzostwach Europy,
 • 1–5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata,
 • 1–5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy,
 • 1–5 miejsce w uniwersjadzie,
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • data zawodów,
 • uzyskane miejsce w zawodach,
 • indywidualnie czy drużynowo,
 • nazwa zawodów,
 • dyscyplina sportowa,
 • kategoria wiekowa.

 

Zaświadczenie właściwego polskiego związku sportowego, 
a w przypadku mistrzostw akademickich – zaświadczenie AZS.

W pkt. 11.1 wniosku nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np. biernego udziału w konferencji, publikacji w toku (w druku, w recenzji), Mogą być one ewentualnie ujęte w pkt. 11.2.


11. W pkt. 11.2 można podać informacje dodatkowe, np. posiadane tytuły zawodowe, członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, a także inne osiągnięcia niestanowiące wybitnych osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 4–6 rozporządzenia. 

XI. Przedstawianie ministrowi załączników do wniosku 

Przepisy nie wymagają, aby wnioski przekazywane przez rektora uczelni do ministra zawierały załączniki dokumentujące osiągnięcia doktorantów. 
Przedstawianie załączników jest dopuszczalne, jeżeli opis osiągnięcia zawarty we wniosku wymaga doprecyzowania lub szczegółowego rozwinięcia. Do wniosku mogą być również załączone opinie pracowników naukowych uczelni potwierdzające wybitny charakter osiągnięć. 

PLIKI DO POBRANIA:

1) Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014:

2) Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014 w formacie PDF

3) wykaz wniosków (wypełnia uczelnia)

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików