Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 dla studentów i doktorantów

niedziela, 1 stycznia 2012

Po raz pierwszy w tym roku wnioski były oceniane według nowych przepisów, tj.:

W dniu 31 października 2012 r. został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków dla studentów i doktorantów. Kryterium średniej ocen zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.

Po dokonaniu oceny Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów.

Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. Barbara Kudrycka –  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu:

  • 969 stypendiów dla studentów,
  • 99 stypendiów dla doktorantów.

Liczba przyznanych stypendiów wynika z wprowadzonego w ww. rozporządzeniach limitu: 1.000 – dla studentów i 100 – dla doktorantów.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 20 pkt – w przypadku studentów i 32 pkt – w przypadku doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra wraz z uzasadnieniem będą wysyłane studentom na adres podany we wniosku.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików