„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020

poniedziałek, 22 lipca 2013

17 lipca br. podczas spotkania przedstawicieli Państw Członkowskich UE zostało osiągnięte porozumienie w sprawie kształtu kluczowych dokumentów dotyczących programu „Horyzont 2020”, obejmującego zarówno badania naukowe, jak i innowacje: rozporządzenie ws. ustanowienia programu „Horyzont 2020”, rozporządzenie dotyczące zasad uczestnictwa i upowszechniania programu, częściowo decyzja ws. programu szczegółowego oraz dwa dokumenty dotyczące Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Kolejnym krokiem będzie oficjalne przyjęcie dokumentów przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski, co jest planowane jesienią br. Oczekuje się, że pierwsze konkursy na projekty badawcze w ramach programu „Horyzont 2020” zostaną ogłoszone w grudniu br.

Program „Horyzont 2020” zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR UE), także priorytety Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) w części dotyczącej innowacyjności oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT). Kluczowym elementem programu „Horyzont 2020” jest integracja badań naukowych i innowacji poprzez stworzenie jednolitego i spójnego systemu finansowania od etapu koncepcji do wprowadzenia na rynek.

 

Struktura programu „Horyzont 2020” opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020”:

·         Doskonałość w nauce (Excellence in science):

 •  wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 •  finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się technologii (Future and Emerging Technologies),
 •  zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez akcje Marie Skłodowska-Curie,
 •  zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

·            Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 •  przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, micro- and nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 •  dostęp do kapitału wysokiego ryzyka (access to risk finance),
 •  zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

·            Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 •  zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan (health, demographic change and well-being),
 •  bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water  research, and the bioeconomy),
 •  bezpieczna, czysta i wydajna energia (secure, clean and efficient energy),
 •  inteligentny, zielony i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 •  działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 •  Europa w zmieniającym się świecie – Włączające, innowacyjne i rozważne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
 •  bezpieczne społeczeństwa - Ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).


Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić zapisy dotyczące infrastruktury regionalnej, dwustopniowej procedury oceny wniosków, zapewnienia równowagi geograficznej przy tworzeniu paneli oceniających i grup eksperckich KE, równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, małych i średnich przedsiębiorstw, synergii programu „Horyzont 2020” z funduszami strukturalnymi, technologii kwantowych. Na wniosek Polski, wzmocnieniu uległy także zapisy związane z poszerzaniem udziału w programie.

 

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików