„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020


17 lipca br. podczas spotkania przedstawicieli Państw Członkowskich UE zostało osiągnięte porozumienie w sprawie kształtu kluczowych dokumentów dotyczących programu „Horyzont 2020”, obejmującego zarówno badania naukowe, jak i innowacje: rozporządzenie ws. ustanowienia programu „Horyzont 2020”, rozporządzenie dotyczące zasad uczestnictwa i upowszechniania programu, częściowo decyzja ws. programu szczegółowego oraz dwa dokumenty dotyczące Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Kolejnym krokiem będzie oficjalne przyjęcie dokumentów przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski, co jest planowane jesienią br. Oczekuje się, że pierwsze konkursy na projekty badawcze w ramach programu „Horyzont 2020” zostaną ogłoszone w grudniu br.

Program „Horyzont 2020” zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR UE), także priorytety Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) w części dotyczącej innowacyjności oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT). Kluczowym elementem programu „Horyzont 2020” jest integracja badań naukowych i innowacji poprzez stworzenie jednolitego i spójnego systemu finansowania od etapu koncepcji do wprowadzenia na rynek.

 

Struktura programu „Horyzont 2020” opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020”:

·         Doskonałość w nauce (Excellence in science):

·            Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

·            Wyzwania społeczne (Societal challenges):


Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić zapisy dotyczące infrastruktury regionalnej, dwustopniowej procedury oceny wniosków, zapewnienia równowagi geograficznej przy tworzeniu paneli oceniających i grup eksperckich KE, równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, małych i średnich przedsiębiorstw, synergii programu „Horyzont 2020” z funduszami strukturalnymi, technologii kwantowych. Na wniosek Polski, wzmocnieniu uległy także zapisy związane z poszerzaniem udziału w programie.