ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce INNOVATION

poniedziałek, 31 marca 2014

31.03.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce INNOVATION

Szczegółowe informacje o konkursie


Nazwa konkursu

ERA-NET RUS PLUS – INNOVATION CALL FOR PROPOSALS


Temat konkursu

INNOVATION

Zakres konkursu

Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. W porównaniu z dość zaawansowaną współpracą między państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi a Rosją w dziedzinie badań podstawowych, współpraca w zakresie innowacji i badań aplikacyjnych wciąż posiada ogromny potencjał do wykorzystania. Projekty innowacyjne będą finansowane w obszarach badawczych tematycznie przypisanych do innowacyjnych technologii o wysokiej użyteczności i dużym potencjale rynkowym oraz mających szczególne znaczenie dla państw członkowskich UE i stowarzyszonych, jak i dla Rosji.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 1. Austrian Research Promotion Agency, FFG (Austria)
 2. AiF Projekt GmbH, AiF (Germany)
 3. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Germany)
 4. General Secretariat for Research and Technology, GSRT (Greece)
 5. Israeli Industry Center for Research and Development, MOITAL (Israel)
 6. National Centre for Research and Development, NCBR (Poland)
 7. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI (Romania)
 8. Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, FASIE (Russia)
 9. Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK (Turkey)


Data otwarcia naboru wniosków

31.03.2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

28.05.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny „PT-Outline” dostępny pod linkiem:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2014

Uprzejmie informujemy, iż z upływem wyznaczonego terminu składania wniosków system wyłączy się automatycznie.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Drugi kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).

W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 800 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 200 000 EUR na projekt.


Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 31 marca 2014 roku:  
1 EUR = 4,1719 PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranet-rus.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR


Jolanta Drożdż
tel: +48 22 39 07 106
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w ERA.Net RUS PLUS


Koordynator programu: German Aerospace Center, Project Management Agency (PT-DLR)
Dr. Andreas Kahle
tel: +49 228 3821-1829
fax: +49 228 3821-1444
e-mail:  Andreas.Kahle@dlr.de


Link do dokumentów konkursowych

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Strona internetowa programu

http://www.eranet-rus.eu

Materiały do pobrania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików