Diamentowy Grant - ogłoszenie 2012 (II. edycja)

wtorek, 6 listopada 2012

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu „Diamentowy Grant” będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu „Diamentowy Grant” i - w przypadku studentów - będzie kontynuować naukę, zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 3. Zawartość informacyjna wniosku o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” określona została  w załączniku do ogłoszenia.
 4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1)  kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, wydane w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, kończących studia w semestrze zimowym 2012/2013 kopię dyplomu ukończenia studiów należy dostarczyć do końca lutego 2013 r.
  2)  dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w pkt 12 ppkt 2 lit. a lub b;
  3)  potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczone przez lektora lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego);
  4)  opinię opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnionego studenta lub absolwenta,
  5)  ankietę dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1)  badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  2)  aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz jego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.
 7. W ramach programu środki finansowe mogą być przyznane tylko na realizację jednego projektu, w którym wskazany student lub absolwent będzie prowadził badania.
 8. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych  przez jednostkę, w której student/absolwent będzie realizował badaniafinansowane ze środków finansowych na naukę.
 9. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć 200 000 zł.
 10. W ramach projektu może być finansowane wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionemu studentowi lub absolwentowi realizującemu badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może być niższe niż 2500 zł. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
 11. Do rozpatrzenia kierowane będą wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją 
  o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
 12. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1) wartość naukowa projektu - 40 pkt;
  2) wybitne osiągnięcia - 50 pkt, w tym osiągnięcia
  a) naukowe:
    - autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym,  zgodnie z wykazem czasopism naukowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. lub publikacje naukowe w formie książki,
   - udział w projektach  lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię, przez uczelnię we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   - autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   - wystąpienia na konferencjach naukowych,
   - nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   - aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   - udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   - udział w praktykach zagranicznych;
  b) artystyczne:
   - nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   - udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym,
   - autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   - autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   - udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   - udział w praktykach zagranicznych.
  3) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań - 5 pkt;
  4) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie Wnioskodawcy - 5 pkt.
 13. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Systemów Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie do 31 grudnia 2012 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wydrukowany wniosek z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, osobę prowadzącą badania w ramach programu należy również złożyć w jednym egzemplarzu w ww. terminie (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Diamentowy Grant”, 
  na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20.
 14. Wnioski, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt 13 nie będą rozpatrywane.
 15. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane według kryteriów określonych w pkt 12 przez zespół specjalistyczny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), zwany dalej „zespołem”. 
 16. Na podstawie dokonanej oceny zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych projektów i na tej podstawie sporządza listę rankingową projektów, którą wraz z opinią 
  w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, przedstawia ministrowi.
 17. Na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 18. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć 
  w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 19. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
  2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 
 20. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 21. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną zofia.kajak@nauka.gov.pl

Informacja uzupełniająca dotycząca II edycji konkursu „Diamentowy Grant”

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uczestnictwa w konkursie   „Diamentowy Grant” uprzejmie wyjaśniamy, że konkurs „Diamentowy grant” adresowany jest do:

 • studentów studiów magisterskich, którzy w roku 2012 ukończyli trzeci rok studiów i nadal studiują (wymagane zaświadczenie z uczelni o ukończeniu w 2012 r. trzeciego roku studiów i ich kontynuacji),
 • absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w 2012 r. (wymagana kopia dyplomu wydanego w roku 2012),
 • studentów studiów I stopnia kończących studia w semestrze zimowym 2012/2013 (kopię dyplomu należy dostarczyć do końca lutego 2013 r.).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików