Kierownictwo


Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarosław Gowin

Sekretarz stanu

Prof. Aleksander Bobko

Prof. Aleksander Bobko

Podsekretarze stanu

Dyrektor generalny