Kierownictwo


Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarosław Gowin

Podsekretarze stanu

Dyrektor generalny