Wyjaśnienie dotyczące katalogu usług edukacyjnych

wtorek, 2 października 2012

Uczelnia nie może pobierać opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne.

Stworzyliśmy katalog bezpłatnych usług edukacyjnych. Uczelnia nie może żądać od studentów dodatkowych opłat za egzaminy, egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny semestr i rok studiów ani za złożenie i ocenę pracy dyplomowej czy wydanie suplementu do dyplomu. Katalog obejmuje wszystkich studentów – zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły bezprawnie pobierające pieniądze za usługi, które powinny być świadczone za darmo, są kontrolowane i upominane. Wkrótce wprowadzone zostaną dodatkowe sankcje, które będą nakładane na uczelnie obchodzące ustawowe zakazy i naruszające prawa studenta.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Na podstawie tego przepisu w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) określono, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1)    kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
1a)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej;
1b)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2;
2)    powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3)    prowadzeniem studiów w języku obcym;
4)    prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
5)    prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Katalog tych usług ma charakter zamknięty i bezwzględnie nie może podlegać żadnym modyfikacjom, a przede wszystkim rozszerzeniu. Oznacza to, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty jedynie za te usługi wymienione w art. 99 ust. 1 omawianej ustawy.
Zatem studentowi przysługuje prawo do korzystania bez ponoszenia opłat z usług niewymienionych w tym przepisie, które obejmują podstawowe usługi edukacyjne związane z tokiem studiów, dotyczyć to może np. kształcenia na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku studiów.
Należy wyjaśnić, że przepis ten – fakultatywnie – daje uczelni możliwość pobierania opłat za wymienione usługi, jednakże nie zobowiązuje do jego stosowania i pozwala w stosunku do studentów stosować korzystniejsze zasady np. nie pobierać opłat za prowadzenie studiów w języku obcym czy zajęć nieobjętych planem studiów.

Ustawodawca w art. 99a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym określił jednocześnie katalog czynności, za które uczelnia bezwzględnie nie może pobierać opłat tj.:

  1. rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów;
  2. egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy;
  3. wydanie dziennika praktyk zawodowych;
  4. złożenie i ocenę pracy dyplomowej;
  5. wydanie suplementu do dyplomu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików