Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

wtorek, 2 lipca 2013

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 94b ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508, z późn. zm.), ogłasza konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

PRZEDMIOT KONKURSU

W ramach konkursu wyłonione zostaną podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub uczelnie nieposiadające podstawowych jednostek organizacyjnych, które opracowały najlepsze programy kształcenia, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, o profilu praktycznym albo o profilu ogólnoakademickim, realizowane od roku akademickiego 2012/13 lub przeznaczone do realizacji w roku akademickim 2013/14 oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Do konkursu może przystąpić podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zgłaszająca jeden prowadzony przez siebie kierunek studiów na określonym jednym poziomie i jednym profilu kształcenia (dozwolone jest złożenie wniosku przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną danej uczelni) lub uczelnia nieposiadająca podstawowych jednostek organizacyjnych, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTYWANIA DOTACJI

Kwota dofinansowania jednostki organizacyjnej wynosi 1.000.000 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane jednorazowo, do dnia 31 grudnia 2013 r.

Środki z dotacji jednostka organizacyjna przeznacza na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego programu kształcenia i rozwijaniem systemu poprawy jakości kształcenia (np. kosztów związanych z wprowadzaniem innowacyjnych form realizacji programu studiów, w tym również praktyk zawodowych, podnoszeniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, wynagrodzeniami nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków, rozwijaniem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, monitorowaniem losów absolwentów itp.) Środki z dotacji niewykorzystane w danym roku pozostają w dyspozycji uczelni i muszą być wykorzystane wyłącznie na cel, na jaki zostały przyznane.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 • Wniosek o dofinansowanie składa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej działający za zgodą rektora uczelni, w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych, rektor uczelni;
 • O dofinansowanie może ubiegać się jednostka organizacyjna, która posiada na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów co najmniej „pozytywną” ostatnią ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną (wcześniej Państwową Komisję Akredytacyjną) - wymóg powyższy nie dotyczy kierunków studiów, które nie były oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Aplikować mogą również jednostki, którym na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywrócono zawieszone uprawnienie do prowadzenia kierunku studiów;
 • Dla zgłoszonej jednostki organizacyjnej kierownik jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej jednostek organizacyjnych, rektor uczelni wskazuje jeden wybrany program kształcenia na kierunku studiów, na jednym poziomie i na jednym profilu kształcenia. Na tej podstawie oceniane będzie wdrażanie systemu poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

Konkurs dotyczy zarówno:

 • kierunków studiów utworzonych i prowadzonych na podstawie przepisówustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązujących przed 1 października 2011 r., a dostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • kierunków studiów utworzonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązujących od 1 października 2011 r. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.),

Konkurs nie dotyczy kierunków studiów wykorzystujących wzorcowe efekty kształcenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521, z późn. zm.) oraz kierunków studiów utworzonych w oparciu o standardy kształcenia określone na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAKRES DANYCH, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 1. nazwa uczelni;
 2. nazwa i dane teleadresowe jednostki organizacyjnej lub uczelni - w przypadku braku podstawowych jednostek organizacyjnych:
  - adres,
  - numer telefonu,
  - numer faksu,
  - adres poczty elektronicznej,
  - adres strony internetowej;
 3. kierunek studiów;
 4. poziom kształcenia;
 5. profil kształcenia;
 6. dane osoby do kontaktu w sprawie wniosku;
 7. wykaz załączników;
 8. podpis elektroniczny kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych rektora uczelni. Podpis elektroniczny w przypadku nieobecności kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni może złożyć jego zastępca. 
  W przypadku nieobecności rektora uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych podpis może złożyć upoważniony prorektor.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. zgoda rektora uczelni na złożenie wniosku przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (w przypadku uczelni posiadających podstawowe jednostki organizacyjne) - skan podpisanego przez rektora dokumentu;
 2. oświadczenie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych, rektora uczelni, że wszystkie kierunki studiów prowadzone przez zgłoszoną jednostkę organizacyjną posiadają co najmniej „pozytywną” ostatnią ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną albo, że uprawnienia na zawieszonych kierunkach studiów zostały przywrócone albo oświadczenie, że ocena jakości kształcenia nie była jeszcze przeprowadzona - skan podpisanego oświadczenia;
 3. uchwała senatu uczelni zatwierdzająca efekty kształcenia dla zgłoszonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wraz z opisem efektów kształcenia;
 4. zgoda kierownika lub (w przypadku jego nieobecności) zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych, rektora uczelni lub (w przypadku jego nieobecności) upoważnionego prorektora na wykorzystanie efektów kształcenia uchwalonych dla zgłoszonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia do zamieszczenia w wykazie wzorcowych efektów kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521, z późn. zm.) w przypadku zakwalifikowania jednostki organizacyjnej do dofinansowania - skan podpisanego dokumentu;
 5. uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej określająca dla zgłoszonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, program kształcenia, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. Krajowych Ram Kwalifikacji wraz z tym programem kształcenia (w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych - uchwała senatu uczelni określająca ww. program);
 6. wypełnione: kwestionariusz samooceny jednostki (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 1a albo w Załączniku Nr 1b) oraz tabele (wg wzorów zawartych w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3a albo w Załączniku Nr 3b). Wypełnione tabele powinny zachować zawarty we wzorach format A3;
 7. sylabusy (lub równoważne dokumenty) modułów wymienionych w kolumnie D tabeli z Załącznika Nr 2;
 8. dokumenty będące podstawą prowadzenia działań w zakresie poprawy jakości kształcenia opisanych w punkcie 3 kwestionariusza samooceny jednostki (Załącznik Nr 1a albo Załącznik Nr 1b) - np. odpowiednie uchwały i zarządzenia senatu uczelni, rady podstawowej jednostki organizacyjnej, rektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej itp.

Komisja konkursowa może zażądać innych dokumentów, które mogą pozwolić ocenić wiarygodność podanych danych.

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie e-PUAP (tylko w przypadku posiadania uprawnień podmiotu publicznego i możliwości przesyłania plików do 250MB) albo na nośniku elektronicznym (płyta CD, pamięć USB itp.), zgodnie z interaktywną instrukcją zawartą na stronie internetowej MNiSW, pod adresem: http://nauka.gov.pl/e-urzad/.

!!!W przypadku składania wniosku za pomocą ePUAP, należy go podpisać zaufanym profilem ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (format XAdES-BES). W przypadku składania wniosku na nośniku elektronicznym, należy go podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (format XAdES-BES). Wniosek podpisuje kierownik albo (w przypadku jego nieobecności) zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych, rektor uczelni albo (w przypadku jego nieobecności) upoważniony prorektor.

Wnioski należy składać do dnia 25 września 2013 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system e-PUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku na elektronicznym nośniku danych drogą pocztową).!!!

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY OCENIE WNIOSKÓW

Wnioski zostaną skierowane do komisji konkursowej powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Wnioski dotyczące programów kształcenia o profilu praktycznym
i programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim będą podlegały odrębnej ocenie merytorycznej.

I. Ocena formalna - wnioski zostaną zweryfikowane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

 1. Złożenie wniosku i załączników do wniosku w wymaganym terminie.
 2. Złożenie wniosku przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo, w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych, przez rektora uczelni. W przypadku nieobecności kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wniosek składa jego zastępca, a w przypadku nieobecności rektora prorektor.
 3. Dołączenie i poprawność formalno-prawna wniosku i wszystkich dokumentów, określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Jedynie wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) spełniające wszystkie ww. warunki formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wniosek niespełniający któregokolwiek 
z ww. wymogów formalnych pozostanie bez rozpoznania.

II. Ocena merytoryczna - wnioski wraz z załącznikami do wniosku zostaną ocenione przez komisję konkursową odrębnie dla programów kształcenia o profilu praktycznym oraz dla programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim na podstawie informacji przedstawionych przez jednostki organizacyjne według kryteriów odpowiadających następującym pytaniom:

1. W jakim stopniu wdrażany program kształcenia jest spójny, innowacyjny, bazuje na unikalnych zasobach jednostki i reaguje na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego?

2a. (Kryterium dotyczące programu kształcenia o profilu praktycznym). Czy opis zakładanych w programie efektów kształcenia daje spójny obraz sylwetki absolwenta, a efekty kształcenia w kategorii wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są adekwatne do profilu kształcenia? Czy opis efektów kształcenia odpowiada na szeroko rozumiane zapotrzebowanie otoczenia uczelni oraz studentów? Czy opis efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych odpowiada na potrzeby rynku pracy i jaki był udział pracodawców w ich opracowywaniu?

2b. (Kryterium dotyczące programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim). Czy opis zakładanych w programie efektów kształcenia daje spójny obraz sylwetki absolwenta, a efekty kształcenia w kategorii wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są adekwatne do profilu kształcenia? Czy opis efektów kształcenia odpowiada na szeroko rozumiane zapotrzebowanie otoczenia uczelni oraz studentów? Czy opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności jest powiązany z badaniami naukowymi prowadzonymi w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni?

3a. (Kryterium dotyczące programu kształcenia o profilu praktycznym). W jakim stopniu program kształcenia o profilu praktycznym w sposób spójny, innowacyjny i skuteczny rozwija praktyczne umiejętności zawodowe studentów, w szczególności poprzez:

 • kształcenie studentów w warunkach rzeczywistych dla danego zakresu działalności zawodowej,
 • bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów,
 • praktyki zawodowe,
 • udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia?

3b. (Kryterium dotyczące programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim). W jakim stopniu program kształcenia o profilu ogólnoakademickim w sposób spójny, innowacyjny i skuteczny rozwija zaawansowane ogólne umiejętności intelektualne studentów, np. poprzez oferowanie - również w porozumieniu z innymi jednostkami - spójnej oferty modułów szczególnie kształcących te umiejętności lub uwzględnianie w programie kształcenia możliwości uzyskiwania przez studentów efektów kształcenia na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, a także poprzez udział studentów 
w prowadzonych badaniach naukowych?

4. Jak dalece zaawansowane są działania jednostki w zakresie monitorowania losów absolwentów ? Czy zastosowana metodologia i wyniki monitorowania mogą realnie służyć modyfikacji programu kształcenia i poprawie jakości kształcenia?

5. Jak skuteczne są działania jednostki w zakresie oceny nauczycieli akademickich, w tym oceny dokonywanej przez studentów? Czy metodologia zbierania i opracowywania ocen jest poprawna a wyniki są jawne i dostępne dla nauczycieli oraz studentów? Czy są realnie wykorzystywane do modyfikacji programu kształcenia i poprawy jakości kształcenia?

6. Jakie inne rozwiązania w zakresie doskonalenia jakości kształcenia jednostka wdrożyła, zatwierdziła lub planuje? Czy są to rozwiązania innowacyjne? Np. czy istnieją procedury i praktyka oceny jakości kształcenia w poszczególnych modułach przez odpowiednie uczelniane gremia akademickie oraz udziału podmiotów społeczno-gospodarczych w ewaluacji i doskonaleniu jakości kształcenia?

7. W jakim stopniu sposób realizacji modułów kształcenia przyczynia się do osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia?

8. Czy moduły wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną na podobnych kierunkach i profilu kształcenia, czy są innowacyjne, czy wykorzystują szczególne zasoby jednostki (kadrowe, materialne) oraz podjętą współpracę z otoczeniem zewnętrznym?

9. Czy moduły realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich dla danego efektu kształcenia, innowacyjnych, angażujących studentów metod dydaktycznych?

10. Czy metody weryfikacji efektów są dostosowane do specyfiki kierunku studiów o określonym profilu kształcenia, programu i modułu kształcenia?

11. Czy metody weryfikacji są adekwatne do rodzaju efektu kształcenia na kierunku o określonym profilu kształcenia? (czy jest to efekt z kategorii wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych?)

12. Czy metody weryfikacji efektów są innowacyjne, zróżnicowane i zapewniają studentom wartościową informację zwrotną?

Ocena merytoryczna dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez aplikującą jednostkę organizacyjną w:

1) Załączniku Nr 1a według kryteriów określonych w pkt. 1, 3a, 4, 5, 6 - dla programów kształcenia o profilu praktycznym albo Załączniku Nr 1b według kryteriów określonych w pkt. 1, 3b, 4, 5, 6 - dla programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim;

2) Załączniku Nr 2, wg kryteriów określonych w pkt. 7-12;

3) Załączniku Nr 3a, wg kryterium określonego w pkt. 2a – dla programów o profilu praktycznym albo w Załączniku Nr 3b, wg kryterium określonego w pkt. 2b – dla programów o profilu ogólnoakademickim.

Po dokonaniu oceny zsumowane zostaną punkty na podstawie:

- Załączników Nr 1a, Nr 2 oraz Nr 3a - w przypadku każdego wniosku dotyczącego  programu kształcenia o profilu praktycznym;

-  Załączników Nr 1b, Nr 2 oraz Nr 3b - w przypadku każdego wniosku dotyczącego programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim.

Na podstawie ww. punktów komisja konkursowa sporządzi dwie listy rankingowe - odrębnie dla programów kształcenia o profilu praktycznym oraz dla programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Na podstawie dwóch list rankingowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu dotacji.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  po dniu 15 listopada 2013 r. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • w Ministerstwie, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w Departamencie Strategii MNiSW pod numerami telefonów:
(22) 50 17.114
(22) 52 92 271

oraz za pośrednictwem adresu e-mail: konkursKRK2013@nauka.gov.pl.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików