Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami? » Horyzont 2020

Logo programu Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Ministerstwo Nauki zaproponowało wspólne działanie na rzecz Programu. Działania te opisane są w Pakcie dla Horyzontu 2020. Pod tym dobrowolnym zobowiązaniem do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki podpisało się już ponad 340 jednostek naukowych.

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020 - Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Program „Horyzont 2020”

czwartek, 13 lutego 2014

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Struktura programu „Horyzont 2020" opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020"

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Struktura programu „Horyzont 2020" opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020":

• Doskonała baza naukowa (Excellence in science):

 wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
 zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie",
 zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

• Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
 zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

• Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
 bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
 bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),
 inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
 bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Nowości i ułatwienia w Programie:

 • uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie
 • maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy
 • czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy
 • możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu)
 • zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami,
 • kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać
 • projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań koordynacyjnych i wspierających – projekt realizowany przez 1 podmiot prawny)
 • wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie:

ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy
teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych
twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi

 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu „Horyzont 2020" – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc.
 • wprowadzenie pilotażowej procedury pn. „szybka ścieżka do innowacji" (Fast track to innovation – FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy)
 • zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

Informacje na temat konkursów w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Informacje na temat naboru ekspertów do oceny wniosków w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików