Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami? » Horyzont 2020

Logo programu Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Ministerstwo Nauki zaproponowało wspólne działanie na rzecz Programu. Działania te opisane są w Pakcie dla Horyzontu 2020. Pod tym dobrowolnym zobowiązaniem do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki podpisało się już ponad 340 jednostek naukowych.

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020 - Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Otwieramy polską naukę

środa, 16 września 2015

21 września odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona dwóm istotnym dla polityki naukowej kwestiom – ponad rocznej realizacji programu Horyzont 2020 oraz planom dotyczącym tzw. Otwartej nauki w Polsce.

W czasie pierwszej części spotkania przedstawione zostaną ostatnie informacje dotyczące wdrażania Horyzontu 2020 na poziomie europejskim i polskim oraz wyniki ankiet monitoringowych „Paktu dla Horyzontu”. Zostaną także zaprezentowane najlepsze praktyki jednostek naukowych realizujących działania wskazane w „Pakcie”. Przedstawiona zostanie również prezentacja wskazująca na sposoby oraz obszary synergii pomiędzy działaniami finansowanymi w ramach Horyzontu 2020 oraz funduszy strukturalnych.

Druga cześć poświęcona będzie prezentacji planu Ministerstwa w zakresie wdrażania w Polsce rozwiązań związanych z otwartym dostępem do treści naukowych. Przedstawione zostaną także najważniejsze korzyści płynące z otwierania nauki dla gospodarki i społeczeństwa.

Obie części kończyć się będą dyskusją.

Tagi: Horyzont 2020, Otwarta nauka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików