Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami? » Horyzont 2020

Logo programu Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Ministerstwo Nauki zaproponowało wspólne działanie na rzecz Programu. Działania te opisane są w Pakcie dla Horyzontu 2020. Pod tym dobrowolnym zobowiązaniem do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki podpisało się już ponad 340 jednostek naukowych.

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020 - Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w ramach programu „Horyzont 2020”

czwartek, 5 lutego 2015

Celem odbywającego się 26 lutego w Brukseli spotkania jest przedstawienie tematów aktualnie otwartego konkursu "Europa jako gracz globalny" w programie Horyzont 2020 oraz stworzenie możliwości budowania sieci współpracy pomiędzy zainteresowanymi naukowcami.

W trakcie wydarzenia przedstawiony zostanie  kontekst polityczny i założenia wspomnianego konkursu. Spotkanie zgromadzi międzynarodową społeczność naukową, celem promocji wspólnych, interdyscyplinarnych badań w tej dziedzinie.

Dzień Informacyjny

W pierwszej połowie dnia uczestnicy otrzymają informacje na temat kontekstu politycznego, zakresu tematycznego i możliwości finansowania dot. otwartego konkursu. Dodatkowo, koordynatorzy wybranych projektów wyłonionych w trakcie 7PR podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem wniosku i jego realizacją.

Spotkanie brokerskie

W drugiej części wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia we wcześniej umówionych spotkaniach bilateralnych w celu zidentyfikowania potencjalnych współpracowników i utworzenia konsorcjów dla przyszłych projektu w programie Horyzont 2020.

Spotkanie organizowane jest przy współpracy Niemieckiego Punktu Kontaktowego ds. Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Strona internetowa wydarzenia wraz z systemem rejestracji dostępna jest tutaj.
Liczba uczestników jest ograniczona.

Tagi: Horyzont 2020, Europa jako gracz globalny, EUROPE AS A GLOBAL ACTOR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików