2015, 2016 - PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW *

stan na 14.01.2016

Oto planowane terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach. Terminy mogą ulec zmianie. O datach dziennych będziemy informować w osobnych komunikatach. Terminy składania wniosków oznaczone gwiazdką* wynikają z regulacji zawartych w aktach wykonawczych.

NAZWA INSTRUMENTU

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

UWAGI

planowane rozstrzygnięcie

Dotacja statutowa na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych *

15.10 NA ROK 2016 styczeń 2016 r.

Dotacja na prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich *

15.10 NA ROK 2016 styczeń/luty 2016 r.

Restrukturyzacja jednostek naukowych *

Nabór ciągły. sukcesywnie

Specjalne urządzenia badawcze *

15.10 NA ROK 2016 marzec/kwiecień 2016 r.

Zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ze względu na szczególne potrzeby jednostki naukowej

Nabór ciągły. sukcesywnie

Przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego

z tytułu zdarzenia losowego

Nabór ciągły. sukcesywnie

Specjalne urządzenia badawcze w zakresie infrastruktury informatycznej nauki *

15.10 NA ROK 2016 I kw. 2016 r.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki *

15.11 NA ROK 2016 I kw. 2016 r.

Inwestycje aparaturowe *

15.11 NA ROK 2016 I kw. 2016 r.

Inwestycje budowlane *

15.11 NA ROK 2016 I kw. 2016 r.

Zapewnienie dostępu do informacji naukowej, Wirtualna Biblioteka Nauki *

15.10 NA ROK 2016 I kw. 2016 r.

Działalność upowszechniająca naukę *

31.12 NA ROK 2016

Działalność upowszechniająca naukę bibliotek niewchodzących w skład jednostek naukowcych oraz wydawców czasopism zapewniających otwarty dostęp przez sieć Internet*

31.12 NA ROK 2016

Projekty międzynarodowe współfinansowane *

Nabór ciągły. sukcesywnie

Działania wspomagające uczestnictwo w programach - "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" *

Nabór ciągły do 31.12. 2015 r. sukcesywnie

Składki do organizacji międzynarodowych *

30.09 NA ROK 2016

Wniesienie wkładu do międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia *

Nabór ciągły. sukcesywnie

Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą *

Nabór ciągły. sukcesywnie

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców *

31.03 CO ROKU wrzesień 2015 r.

Programy Ministra Nauki

Iuventus Plus

01.09 31.10 V edycja konkursu naplanowana na III kw. 2015 r. kwiecień 2016 r.

Ideas Plus

Ustanowienie kolejnego Programu Ideas Plus planowane na 2 poł. 2015 r.; nabór wniosków planowany na III kw. 2015 r. do końca 2015 r.

Mobilność Plus

11.02 15.04 15 września 2015 r.

Diamentowy Grant

16.02 Ogloszenie V edycji zaplanowano na k. 2015 r. 1 lipca 2015 r.

Rozwój Sportu Akademickiego

10.05 10.07 do końca 2015 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

moduł "Tradycja"

23.03 Ogłoszenia konkursów następują każdorazowo na podstawie odrębnych decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 lipca 2015 r.

moduł 'Rozwój".

15.05 IV kw. 2015 r.

moduł "Umiędzynarodoweienie".

31.07 IV kw. 2015 r.

Nagrody Ministra

Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo- techniczne

31.03 CO ROKU 31 października 2015 r.

Szkolnictwa wyższego - dla nauczycieli akademickich

31.03

Szkolnictwa wyższego - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

31.03

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

w 2015 r. nie zostanie ogłoszona kolejna edycja

Wpółpraca międzynarodowa

Program Wykonawczy ze Słowacją

IV kw. 2015 r. / I kw. 2016 r.

Program Wykonawczy z Portugalią

Program ogłaszany co 2 lata, kolejna edycja w 2016 r. (nabór w miesiącach kwiecień-maj) I kw. 2017 r.

Program Wymiany Osobowej z Niemcami (PPP - DAAD)

IV kw. 2015 r.

Program Wymiany Osobowej z Francją (POLONIUM)

I kw. 2016 r.

Program Wykonawczy z Republiką Czeską

IV kw. 2015 r.

Program Wymiany Osobowej z Austrią

I/II kw. 2016 r.

Program Wymiany Osobowej z Walonią-Brukselą

I kw. 2016 r.

Program Wymiany Osobowej z Republiką Włoską (CANALETTO)

27.04 10.06 IV kw. 2015 r.

Program Wymiany Osobowej z Republiką Indii

Poprzedni konkurs w 2014 r. I kw. 2016 r.

Program wykonawczy z Chinami (ChRL)

Poprzedni konkurs w 2013 r. I kw. 2016 r.

Program Fulbrighta

Rok akademicki 2016/17 III/IV kw.

Program "Studia dla Wybitnych"

Program zawieszony

"Polski Erasmus dla Ukrainy"

Poprzedni konkurs w 2014 r. I kw. 2015 r.

Program Wykonawczy z Republiką Białorusi

IV kw. 2015 r. /I kw. 2016 r.

Program Wykonawczy z Republiką Ukrainy

Ogłoszenie nie wcześniej niż w końcu III kw. 2015 r.

Program Wykonawczy z Federacją Rosyjską

Negocjacje Programu w toku.

Najlepsi z najlepszych!

Ogłoszenie konkursu uzależnione jest od terminu akceptacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą PO WER (NCBR) listopad/grudzień 2015 r.

Premia na Horyzoncie

Nabór ciągły. sukcesywnie

Działalność punktów kontaktowych *

Termin w ogłoszeniu o konkursie

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Międzynarodowe Agendy Badawcze

kwiecień 2016 r.