Finansowanie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje i przekazuje środki finansowe dla jednostek naukowych, uczelni i innych podmiotów jako dysponent części budżetowych Nauka i Szkolnictwo Wyższe oraz instytucja pośrednicząca w trzech programach operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Finansowanie nauki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Do najważniejszych obszarów objętych finansowaniem należą:

  • strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne zadania realizowane przez Centrum;
  • działalność statutowa jednostek naukowych, w tym badania własne oraz utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych;
  • inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym;
  • współpraca naukowa z zagranicą;
  • działalność wspomagająca badania (zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki);
  • programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra (m.in. programy "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków", „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”).


Finansowanie szkolnictwa wyższego odbywa się na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Do najważniejszych obszarów objętych finansowaniem należą:

  • zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna);
  • zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych;
  • zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz dla doktorantów;
  • dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików