Scieżka do tej strony

Strona główna » Współpraca z zagranicą » Finansowanie współpracy z zagranicą

Finansowanie współpracy z zagranicą

 • Informacja o możliwości uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

  Informacje nt. aktualnych aktów prawnych i obowiązujących zasad finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych

  Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej, wynikającej z umowy międzynarodowej, składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, z wyłączeniem składek opłacanych bezpośrednio przez Ministra
  2. Do wniosku dołącza się informację o wynikach realizacji zadań wynikających z członkostwa lub udziału strony polskiej w pracach instytucji lub organizacji międzynarodowej w poprzednim roku.
  3. Przy ocenie wniosku  uwzględnia się następujące kryteria:
   - naukowy charakter współpracy i międzynarodowe znaczenie instytucji lub organizacji, której dotyczy wniosek, a także zgodność jej działań z priorytetami polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa;
   - korzyści strony polskiej wynikające z członkostwa lub udziału w pracach tych organizacji;
   - wyniki realizacji zadań wynikających z członkostwa lub udziału strony polskiej w pracach instytucji lub organizacji międzynarodowej w poprzednim roku.
  4. Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej wynikającej z umowy międzynarodowej składa się pod adresem:
   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   ul. Wspólna 1/3
   00-529 Warszawa

  Wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe

  1. Wkład krajowy na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, stanowią środki finansowe przeznaczane przez Ministra na finansowanie lub współfinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych wchodzących w skład programu.
  2. Minister podejmuje decyzję w sprawie wysokości wkładu krajowego po zasięgnięciu opinii zespołu.
  3. Środki finansowe w ramach wkładu krajowego są przekazywane podmiotowi reprezentującemu międzynarodowy program lub przedsięwzięcie na podstawie umowy.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej