Informacja dla rektorów uczelni niepublicznych w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.

Przypominamy, że zgodnie z art. 100 ust. 2a. ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), uczelnie niepubliczne prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany w statucie uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, również zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie  z art. 35 ust. 2a ustawy, sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na podstawie art. 94 ust. 4 i 4a oraz art. 94b ustawy, rektor uczelni niepublicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego na odrębnym formularzu.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego, Uczelnie niepubliczne, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików