Dziennik Urzędowy 2015

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

styczeń

20.01.2015

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

styczeń

20.01.2015

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą

styczeń

20.01.2015

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

21.01.2015

5.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2015 r. o powołanych członkach Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

styczeń

21.01.2015

6.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

marzec

19.03.2015

7.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 roku przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk oraz kwot tych dotacji marzec

19.03.2015

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2015 marzec

19.03.2015

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwiecień

02.04.2015

10.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych pod nazwą Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, Realizacja wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Finansowanie projektów w ramach polskiej współpracy rozwojowej oraz Administrowanie programem Erasmus+ z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji kwiecień

24.04.2015

11.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. o dotacjach przyznanych w 2014 r. ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych kwiecień

24.04.2015

12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Diamentowy Grant” maj

15.05.2015

13.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Iuventus Plus” maj

15.05.2015

14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę maj

15.05.2015

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Generacja Przyszłości” maj

15.05.2015

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika” maj

15.05.2015

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego maj

15.05.2015

18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych maj

15.05.2015

19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego – Komisji do spraw rekrutacji uczestników wyjazdów stażowo-szkoleniowych w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” realizowanego w zakresie Działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki maj

28.05.2015

20.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w 2014 r. w wyniku rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy maj

28.05.2015

21.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 – Szkolnictwo wyższe maj

28.05.2015

22.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe z części 38-Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji maj

28.05.2015

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” maj

28.05.2015

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów modułu „Tradycja” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki maj

28.05.2015

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich maj

28.05.2015

26.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” maj

29.05.2015

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego – Komisji do spraw rekrutacji uczestników czwartej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki maj

29.05.2015

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” czerwiec

05.06.2015

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czerwiec

05.06.2015

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian dotyczących współczynników kosztochłonności badań naukowych dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki czerwiec

09.06.2015

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego czerwiec

09.06.2015

32.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego czerwiec

10.06.2015

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców czerwiec

10.06.2015

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród lipiec

08.07.2015

35.

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w Uniwerystecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach z dnia 11 marca 2015 r. lipiec

08.07.2015

36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lipiec

08.07.2015

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich lipiec

08.07.2015

38.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów modułu „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki październik

09.10.2015

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich październik

09.10.2015

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne październik

09.10.2015

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków włączenia Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu październik

09.10.2015

42.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy naukowej z zagranicą październik

12.10.2015

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik

12.10.2015

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik

12.10.2015

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców październik

12.10.2015

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” październik

12.10.2015

47.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” październik

13.10.2015

48. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki październik 13.10.2015
49. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki październik 13.10.2015
50. Zarządzenie w sprawie Regulaminu działania Komitetu Polityki Naukowej październik 13.10.2015
51. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych październik 28.10.2015
52. obwieszczenie o sprostowaniu błędu październik 28.10.2015
53.

Komunikat w sprawie wykazu nadanych stopni doktora

październik 28.10.2015
54.

Komunikat w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

październik 28.10.2015
55. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – komisji do spraw rekrutacji kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” realizowanego w ramach Działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki październik 28.10.2015
56. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian dotyczących współczynników kosztochłonności badań naukowych dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki październik 28.10.2015
57. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów zgłoszonych do konkursów w ramach modułu „Umiędzynarodowienie” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki październik 28.10.2015
58. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia październik 28.10.2015
59. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego grudzień 18.12.2015
60. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki grudzień 18.12.2015
61. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego grudzień 18.12.2015
62. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki grudzień 18.12.2015
63. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową grudzień 18.12.2015
64. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich grudzień 18.12.2015
65. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności” grudzień 22.12.2015
66. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 grudzień 22.12.2015
67. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji instytutu badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie grudzień 23.12.2015
68. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej grudzień 30.12.2015
69. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” grudzień 31.12.2015

Certyfikaty

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików