Działalność upowszechniająca naukę

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Podmiot działający na rzecz nauki

Podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji na działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) w art. 25, określa przeznaczanie środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, a rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1862) określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Wzór wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz wzór raportu z realizacji zadań, stanowią załączniki do ww. rozporządzenia.

 Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje:

 1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 8. udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 9. udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 10. stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 11. digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 12. wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

 1. jednostkom naukowym - na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki finansowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (jednostki naukowe), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet;
 2. uczelniom:
  • na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki naukowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (uczelnie), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet.;
 3. Polskiej Akademii Umiejętności - na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 4. podmiotom działającym na rzecz nauki - na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, w skład jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;
 6. ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne dotyczące zadań:
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  • oraz zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

 Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Wniosek o przyznanie środków finansowych na zadania, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 albo 3 do ww. rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań. Wniosek składa się wyłącznie w systemie teleinformatycznym  - w systemie OSF.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji "ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW".

W terminie, o którym mowa powyżej, wnioskodawca składa dodatkowo informację określoną odpowiednio w części A załącznika nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu.  W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 Raport z realizacji umowy

Raport z realizacji zadań z zakresu działalności finansowanej ze środków na działalność upowszechniającą naukę, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia składa się w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

Raport roczny, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy przyznano środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, nie wcześniej jednak niż po upływie ośmiu miesięcy od dnia rozpoczęcia ich realizacji.

Raport końcowy, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji lub w umowie.


Pliki do pobrania:

Tagi: Działalność upowszechniająca naukę, finansowanie nauki, DUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików