Doktoraty wdrożeniowe – co to takiego 

Doktoraty wdrożeniowe, prowadzone w systemie dualnym, to bardzo ważny etap w budowie solidnego mostu między nauką a biznesem. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym). Będzie także miał dwóch opiekunów merytorycznych – jeden wskazywany przez pracodawcę, drugi – pochodzący z jednostki naukowej.

Korzyści dla doktoranta

Dwa miejsca pracy oznaczają podwójne korzyści finansowe dla doktorantów. Oprócz wynagrodzenia wynikającego z zatrudnienia w przedsiębiorstwie w pełnym wymiarze godzin doktorant otrzyma również stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Będzie odpowiadało ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.

Taki sposób realizacji doktoratu przyczynia się do rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym, intensyfikacji badań naukowych o potencjale komercyjnym, a także umożliwia zdobycie przez przyszłego naukowca doświadczeń w zakresie działalności B+R.


FAQ

Jak ma się złożenie wniosku do 8 czerwca z rekrutacjami na uczelniach?

W całym procesie są przewidziane trzy etapy. Po pierwsze, do 8 czerwca 2017 r. jednostki składają wnioski będące załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873), zwanego dalej „rozporządzeniem”. We wniosku wymagane jest m.in. podanie informacji o planowanej liczbie uczestników studiów doktoranckich. Etap ten kończy się wydaniem decyzji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznającej bądź odmawiającej przyznania dofinansowania, w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

Kolejne etapy dotyczą jednostek, którym przyznano środki w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Drugi etap to przeprowadzenie przez jednostki naukowe rekrutacji uczestników studiów doktoranckich.Trzeci etap obejmuje, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, złożenie w terminie do 20 września 2017 r. informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych. Szczegółowy zakres wymaganych informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dopiero na tym etapie jednostka przekazuje m.in. wykaz osób przyjętych na studia. Na tym etapie możliwa jest też korekta (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby uczestników studiów doktoranckich.

Czy w programie mogą wziąć udział osoby będące już na 1 lub 2 roku studiów doktoranckich?

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Więcej...


Konkurs w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy"

Treść ogłoszenia dostępna pod tym linkiem.


O doktorach wdrożeniowych pisaliśmy jeszcze:

Prezydent podpisał ustawę o doktoratach wdrożeniowych

Doktoraty wdrożeniowe przyjęte przez Radę Ministrów