Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich

piątek, 9 grudnia 2011

Powołanie Zespołu było kolejnym, ważnym krokiem na drodze budowania takiego sposobu uprawiania nauki i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, który byłby wolny od nadużyć i nieprawidłowości o charakterze etycznym. Działania na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego wolne od niedbalstwa, protekcjonizmu, stronniczości, fałszerstw i oszustw, są przedmiotem szczególnej troski  i priorytetem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nauka winna być płaszczyzną najbardziej uczciwych i transparentnych wzorców postępowania oraz postaw. Wysokie standardy rzetelności, głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania oraz skrupulatne przestrzeganie systemu wartości etycznych muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej i działalności akademickiej.

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich działał przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z czym sprawy do Zespołu kierowane są za pośrednictwem ministra.

W skład Zespołu wchodzili:

Przewodnicząca: Grażyna Skąpska

Członkowie:             

 1. Jan Hartman,
 2. Daria Lipińska-Nałęcz,
 3. Janusz Mariański,
 4. Grzegorz Racki,
 5. Roman Sławeta,
 6. Wojciech Tomasik,
 7. Aleksandra Feliksa Wiktorowska,
 8. Marek Wroński.

Do zadań Zespołu należało:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
 3. opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
 4. formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
 5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
  a) postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
  b) nepotyzmu,
  c) nadużycia władzy,
  d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
  e) braku poszanowania praw własności intelektualnej,
  f) stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
  g) dyskryminacji,
  h) podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
  i) mobbingu,
  j) konfliktu interesów;
 6. współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
 7. współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Obsługę Zespołu zapewniał Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego i Kontroli.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików