Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.


Juliusz Szymczak-Gałkowski

pokój: 320A
telefon: 22 52 92 266

Danuta Czarnecka

pokój: 322
telefon: 22 52 92 266

Karina Aniołkowska

pokój: 320
telefon: 22 52 92 266

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 1. projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego;
 2. koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 3. współpraca z uczelniami i jednostkami naukowymi w zakresie wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu poświadczania znajomości języka polskiego jako języka obcego;
 5. koordynacja działań związanych z nauką języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski;
 6. realizacja zadań z zakresu uznawalności wykształcenia oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce;
 7. uznawanie wykształcenia, zgodnie z właściwością Ministra;
 8. wdrażanie funkcjonowania unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych;
 9. nadzór nad współpracą z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI);
 10. współpraca z Europejską Fundacją Szkoleń w Turynie (ETF);
 11. wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Departament prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.