Departament Legislacyjno-Prawny (DLP)

Departament Legislacyjno-Prawny (DLP) odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym.

Sekretariat

Sekretariat DLP

pokój: 525
telefon: 22 52 92 525

Dyrektor

Marcin Gubała

pokój: 523
telefon: 22 50 17 810

Zastępca dyrektora

Mariusz Lenard

pokój: 529
telefon: 22 628 70 29

Zastępca dyrektora

Szymon Sala

pokój: 528
telefon: 22 625 52 87

Zastępca dyrektora

Bogusława Sztorc

pokój: 536
telefon: 22 52 92 525

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów ustaw, założeń projektów ustaw, rozporządzeń wydawanych przez Ministra oraz rozporządzeń i aktów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, jeżeli ich opracowanie należy do właściwości Ministra, oraz prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących tych projektów;
  2. opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów innych aktów prawnych, w szczególności obwieszczeń i komunikatów, oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez Ministra i dyrektora generalnego;
  3. koordynowanie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie oraz prac związanych z opiniowaniem dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych, a także wnoszonych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów;
  4. realizacja zadań związanych z działalnością Ministra, wynikających ze współpracy w  sprawach legislacyjnych z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi organami władzy publicznej;
  5. świadczenie pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego; 
  6. obsługa administracyjna rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa;
  7. wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Tagi: organizacja, prawo


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików