Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, realizacji programu Erasmus+ oraz programu ramowego Horyzont 2020, cyfryzacji obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, a także spraw związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Przestrzenią Badawczą.

Sekretariat

Sekretariat DIR

pokój: 266
telefon: 22 621 78 83

Dyrektor

Agnieszka Tykarska

pokój: 264
telefon: 22 621 78 83

Zastępca dyrektora

Mateusz Gaczyński

pokój: 268
telefon: 22 621 78 83

Zastępca dyrektora

Andrzej Kurkiewicz

pokój: 248
telefon: 22 629 89 73

Do zadań Departamentu należy:

 • opracowywanie, opiniowanie, aktualizacja dokumentów programowych i strategicznych w obszarze innowacyjności, nauki i szkolnictwa wyższego;
 • wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w tym programu Erasmus+ oraz Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych, we współdziałaniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie spraw z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz Procesu Bolońskiego, z wyłączeniem spraw związanych ze współpracą bilateralną;
 • prowadzenie prac w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady do spraw Innowacji;
 • koordynacja realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej nauki i szkolnictwa wyższego, w tym koordynowanie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych oraz w Komitecie Offsetowym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie spraw w zakresie nadzoru właścicielskiego Ministra nad spółką Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
 • koordynacja spraw związanych z realizacją projektów systemowych lub pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z właściwymi instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów studiów;
 • prowadzenie spraw w zakresie ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Tagi: innowacje, Fundusze unijne


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików