Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Budżetu i Finansów (DBF) odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem finansowym.

Sekretariat

Sekretariat DBF

pokój: 319
telefon: 22 628 85 79

Dyrektor

Jarosław Oliwa

pokój: 319
telefon: 22 52 92 319

Zastępca dyrektora

Elżbieta Żebrowska

pokój: 315
telefon: 22 52 92 315

Zastępca dyrektora

Mariusz Zielonka

pokój: 432
telefon: 22 52 92 432

Zastępca dyrektora

Grzegorz Kusy

pokój: 317
telefon: 22 52 92 319

Główny księgowy resortu

Małgorzata Necula

pokój: 412
telefon: 22 52 92 412

Zadania Departamentu to:

 • zapewnienie obsługi Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetu państwa dotyczących nauki, szkolnictwa wyższego, Polskiej Akademii Nauk oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także monitoring stopnia realizacji tych planów;
 • obsługa finansowa Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym prowadzenie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości oraz obsługi bankowej;
 • realizacja zadań Ministra w zakresie finansowania inwestycji uczelni publicznych, systemu finansowania działalności dydaktycznej uczelni, systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, systemu pożyczek i kredytów studenckich, wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych;
 • obsługa finansowa decyzji i umów przyznających dofinansowanie na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych, zadania z zakresu współpracy naukowej z zagranicą, projekty finansowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, nagrody Ministra i stypendia dla wybitnych młodych naukowców, projekty realizowane z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz perspektywy finansowej na lata 2014-2020, działalność upowszechniającą naukę;
 • planowanie środków na finansowanie funkcjonowania Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 • określanie wysokości dotacji projakościowych z wyłączeniem dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • sprawy wynagrodzeń za pracę pracowników uczelni publicznych z wyłączeniem ustalania wynagrodzeń rektorów uczelni publicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programu naprawczego prowadzającego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznych;
 • opracowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego uczelni publicznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

 Uwaga: prosimy pamiętać, że część uczelni ma innych nadzorujących: Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. To do nich należy się kierować.

Tagi: budżet, Stypendia, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików