Biuletyn MNiSW, 9 lutego 2018 r.

piątek, 9 lutego 2018

Naukowcy dla programu Mieszkanie Plus ✦ Studenci-wynalazcy a Genewa ✦

Pobierz obrazki
Biuletyn, 9 lutego 2018 roku
Szkolnictwo wyższe
Naukowcy zaprojektują dom jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus
Pobierz obrazki
Opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego – to zadanie, przed jakim staną uczestnicy konkursu skierowanego do uczelni technicznych i instytutów badawczych. Organizator konkursu, BGK Nieruchomości S.A., realizując rządowy program Mieszkanie Plus, po raz kolejny sięga po pomysły środowiska akademickiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest partnerem konkursu.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Komunikat o wskaźnikach kosztochłonności
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wskaźnikach kosztochłonności ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.
Uznawalność wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów
- od 1 lutego w NAWA
Od 1 lutego 2018 r. Wydział Uznawalności Wykształcenia przestał istnieć w w strukturze Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW (DWM MNiSW). Sprawy dotyczące uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą są obecnie we właściwości Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
W kompetencjach DWM MNiSW pozostają sprawy dotyczące zawierania umów międzynarodowych
z obszaru uznawalności wykształcenia oraz regulacje prawne, a także sprawy związane z Komitetem Konwencji Lizbońskiej.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Innowacje i rozwój
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Zaproszenie na konferencję „Successful R+I in Europe: 9th European Networking Event”
Termin: 15 i 16 marca 2018 roku.
Miejsce: Düsseldorf
Dziewiąta edycja konferencji będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych
w ramach programu Horyzont 2020. Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations do 20 lutego 2018 roku. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.
Dzień informacyjny - COST Info Day
Termin: 27 lutego 2018 roku.
Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego
Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między innymi jak przystąpić do programu (wymogi, zasady), wysłuchać opinii badaczy, którzy już w akcjach COST uczestniczą oraz eksperta dokonującego oceny wniosków przesłanych do COST. W wydarzeniu udział weźmie ekspert z COST, który przedstawi ogólne informacje o COST Association oraz odpowie na wszystkie pytania zainteresowanych uczestników.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w akcjach COST, tj. przedstawicieli organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, przedstawicieli nauki, administracji publicznej i instytucji samorządowych.
Umiędzynarodowienie
Studenci-wynalazcy jadą do Genewy
Ogólnopolski konkurs „Student-wynalazca” organizowany jest przez kielecką uczelnię od 2010 roku,
a cel, jaki sobie stawia to budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Nagrodą główną jest szansa na prezentowanie swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.
W środowisku akademickim konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.
Roczne stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy
Termin: Składanie wniosków upływa 1 marca 2018 roku.
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy.
Stypendium skierowane jest do absolwentów polskich uczelni z tytułem magistra prawa.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w konkursie
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego
Termin: Głosowanie potrwa do 18 lutego 2018 roku.
Ministerstwo Cyfryzacji zgłosiło projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod nazwą "OSE – fast Internet for all schools" do ogólnoświatowego konkursu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).
W tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały dwa projekty pochodzące z Polski. Zachęcamy do udziału i wsparcia projektu.
Wnioski o granty ERC Consolidator Grants
Termin: 15 lutego 2018 roku zamyka się nabór wniosków.
W ciągu dekady European Research Council (ERC) wypracowała sobie renomę jednej z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących badania naukowe na świecie. ERC oferuje kilka rodzajów grantów, w zależności od m.in. etapu kariery na jakim znajduje się naukowiec.
Granty Consolidator skierowane są do osób od 7 do 12 lat po doktoracie i pozwalają uzyskać finansowanie w wysokości nawet 2 mln Euro na okres do 5 lat. Poza stabilnym finansowaniem
i prestiżem granty ERC oferują również znaczną niezależność naukową, są bowiem związane wyłącznie z osobą kierownika projektu, który może w trakcie trwania grantu zmienić jednostkę,
w której realizuje swój projekt.
Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2
Termin: Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 roku.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery. Termin
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Lore Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Więcej w linku.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. Więcej w linku.
Konstytucja dla Nauki
Reforma spotyka się z coraz szerszą akceptacją środowiska akademickiego,
które przekazują swoje słowa poparcia dla proponowanych rozwiązań
Pobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazki
Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Rektorów Województwa Pomorskiego wyraziło poparcie dla Konstytucji dla Nauki.
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego wyraża poparcie dla KDN
- Zaproponowane zmiany przyjęte zostały z dużą aprobatą i z zadowoleniem, a uczelnie Pomorza są przygotowane do sytuacji, kiedy nowe propozycje w zakresie szkolnictwa wyższego będą wprowadzane w życie – napisał w liście do wicepremiera Jarosława Gowina prof. Jerzy Gwizdała, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
Uczelnie regionalne i zawodowe za KDN
Projekt Konstytucji dla Nauki spotkał się również z entuzjazmem uczelni zawodowych. Prof. Witold Stańkowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przekazał na ręce ministra nauki i szkolnictwa wyższego poparcie swojego środowiska. – Wyrażamy swoje uznanie i zadowolenie z zakresu oraz przebiegu konsultacji ze środowiskiem akademickim, szkół wyższych
w sprawie nowej ustawy. Projekt był szeroko konsultowany ze środowiskiem publicznych szkół zawodowych – Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – podkreślił Stańkowski. W ramach konsultacji uwzględniono postulaty uczelni zawodowych dotyczące przede wszystkich uznania roli
i misji wyższych szkół zawodowych oraz kształcenia praktycznego i inżynierskiego dla otoczenia społecznego – regionu, powiatu, województwa czy miasta.
KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie
Konstytucji dla Nauki
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła poparcie dla Konstytucji dla Nauki. Przedstawiony w styczniu przez ministra Jarosława Gowina projekt reformy, po czterech miesiącach konsultacji społecznych, zyskuje coraz więcej głosów aprobaty. Reformę, wypracowaną przez blisko dwa lata przy współpracy ze środowiskiem akademickim, poparli już studenci i uczelnie regionalne
i zawodowe.
Studenci popierają reformę Gowina
Jednogłośnego poparcia dla Konstytucji dla Nauki udzielił Parlament Studentów RP – ustawowy reprezentant całej społeczności studenckiej w Polsce. Postulaty środowiska zostały uwzględnione przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Po ostatnich obradach Rady Studentów nad projektem ustawy, po dziesiątkach spotkań i debat, warto zdecydowanie podkreślić, że w obecnym, wspólnie wypracowanym kształcie, ten projekt jako całość jest dobry dla studentów – powiedział PAP rzecznik prasowy PSRP Łukasz Rusajczyk.
Studenci mogą być pewni, że dotychczasowe przywileje, jakie im przysługiwały, zostaną zachowane. W projektowanej ustawie zmianie nie ulegną:
- katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej,
- uprawnienia samorządu studenckiego,
- prawo do strajku studenckiego,
- prawo do ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Gowin o reformie szkolnictwa:
teraz będziemy konsultować rozporządzenia
Piotr Müller:
Konstytucja dla Nauki
jest szansą dla uczelni
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików