Biuletyn MNiSW, 5 stycznia 2018 r.

piątek, 5 stycznia 2018

2,2 mld zł na bezemisyjne autobusy ✦ Sieć Badawcza: Łukasiewicz ✦ Instytut Biotechnologii Medycznej

Pobierz obrazki
Biuletyn, 5 stycznia 2018 roku
Pobierz obrazki
2,2 mld zł na nowoczesne bezemisyjne autobusy dla polskich miast
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę umożliwiającą finansowanie zakupu autobusów nowej generacji dla polskich miast uczestniczących w programie "Bezemisyjny transport publiczny".
Program NCBR jest realizowany w nowatorskiej formule partnerstwa innowacyjnego. To tryb
w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów – w tym przypadku w oparciu
o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta zainteresowane rozwojem ekologicznego transportu miejskiego. Innowacyjne podejście umożliwi stworzenie, zakup i zasilenie floty kilkudziesięciu polskich miast nawet ponad 1000 autobusów nowej generacji. Zastosowane w nich nowatorskie rozwiązania pozwolą zaoferować mieszkańcom zupełnie nową jakość podróży komunikacją miejską,
a jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacyjne i zanieczyszczanie powietrza.
Szkolnictwo wyższe
Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego – grudzień 2017
Pliki do pobrania (w dowiedz się więcej):
- Pismo do rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego,
- Program zakupu nieruchomości,
- Program inwestycji budowlanej,
- Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2017 roku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- Informacja o realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe (bez udziału środków europejskich),
- Rozliczenie inwestycji finansowej ze środków budżetu państwa.
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego
W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Podstawa prawna: art. 11e ust. 1, pkt 1 ustawy o języku polskim.
Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (po uprzednim kontakcie z tą osobą).
Nabór na partnerów Letnich Uniwersytetów Rady Państw
Morza Bałtyckiego / CBSS Summer Universities
Termin: konkurs otwarty do 1 lutego 2018 roku.
Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) otworzył nabór dla partnerów i współgospodarzy Letnich Uniwersytetów 2018 w ramach priorytetu „Tożsamość regionalna / Regional Identity”. Cykl ten organizowany jest od 2014 roku, w tym od 2016 roku w formule otwartych konkursów.
Aby zostać partnerem Letnich Uniwersytetów należy spełnić kryteria:
- tematyka uniwersytetu powinna nawiązywać do (co najmniej jednego z) długoterminowych priorytetów RPMB: Regional Identity, Sustainable & Prosperous Region, Safe & Secure Region,
- minimum dwóch partnerów instytucjonalnych albo wykładowców z trzech państw członkowskich RPMB,
- otwartość na udział studentów i doktorantów ze wszystkich państw członkowskich RPMB,
- zapewniona możliwość uzyskania i transferu punktów (ECTS),
- program (curriculum) letniego uniwersytetu powinien być zbieżny z działalnością Sekretariatu Rady na rzecz wzmacniania współpracy regionalnej i konsensualnego rozwiązywania wyzwań międzynarodowych.
Nie przewiduje się specjalnego strumienia finansowania na potrzeby organizacji Letnich Uniwersytetów, jednakże Sekretariat RPMB wspiera organizatorów w pozyskiwaniu dodatkowych środków oraz umożliwia pozyskanie finansowania poprzez konkursy w ramach mechanizmu Project Support Facility.
Nauka
Informacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem.
Po otrzymaniu z Ministerstwa podpisanych umów, na ich podstawie, jednostki naukowe zawierają umowy ze stypendystami. Jednostka zobowiązana jest do przesłania do Ministerstwa jednego egzemplarza podpisanej umowy, zawartej ze Stypendystą.
Wynagrodzenie za publikację naukową
Stowarzyszenie KOPIPOL dotychczas wypłaciło wynagrodzenie 14 272 naukowcom na łączna kwotę ponad 21 min zł. Wypłaty objęły ponad 33 000 wynagrodzeń. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty
z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.
Innowacje i rozwój
Instytut Biotechnologii Medycznej, czyli szansa na polskie leki
Dodatkowe pół miliarda złotych zostanie zainwestowane w stworzenie Instytutu Biotechnologii Medycznej, dzięki któremu Polska ma szansę stać się wiodącym rynkiem farmakologiczno-medycznym na świecie. Koncepcję instytutu w obecności premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Branża biomedyczna jest najbardziej obiecującym obszarem na świecie, jeśli chodzi o innowacje. Stąd idea powstania IB-Medu, czyli Instytutu Biotechnologii Medycznej. Państwo jak rasowy inwestor zainwestuje w najbliższych latach pół miliarda złotych w rozwój innowacyjnych produktów, a także metod diagnostycznych i leczniczych. Zrobi to jednak w nowatorskiej, podpatrzonej na Zachodzie, formule.
Liderzy naukowi ze swoimi zespołami będą pracować na co dzień w swoich macierzystych jednostkach naukowych. Środki nie będą przeznaczane na nową siedzibę i budowę laboratoriów
od podstaw, ale na pracę badawczą.
Sieć Badawcza: Łukasiewicz coraz bliżej
Projekt ustawy reformującej instytuty badawcze został przyjęty przez Radę Ministrów. Głównym celem Sieci Badawczej: Łukasiewicz jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Głównymi korzyściami wynikającymi z reformy instytutów badawczych będą:
- lepsza koordynacja agendy badawczej instytutów,
- możliwość realizacji dużych projektów o znaczeniu ogólnokrajowym,
- efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury badawczej,
- jednolite zasady komercjalizacji i transferu wiedzy do gospodarki,
- synergia zakupowa,
- lepsza komunikacja z rynkiem,
- budowa silnej marki zdolnej do konkurowania na rynkach międzynarodowych.
Konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”
Termin: wnioski przyjmowane są od 19 marca do 21 maja 2018 roku.
Ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.
Konkurs NCBR na opracowanie programów kształcenia i realizacji studiów dualnych
Termin: wnioski przyjmowane są od 18 stycznia do 2 marca 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.
Umiędzynarodowienie
Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej
Termin: wnioski można składać do 5 marca 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty badawcze
w 9 obszarach.
Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 20 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł. Wnioski zostały rekomendowane do finansowania przez Zespół do spraw oceny wniosków uczelni zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 73.
Przypominamy, że w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni /podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych
o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji
i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.
Nabór na projekty w ramach konkursu seed funding Instytutu Szwedzkiego
Termin: nabór potrwa do 13 lutego 2018 roku.
Instytut Szwedzki uruchomił nabór dot. wsparcia finansowego na przygotowanie projektów (seed funding), które wpisują się w cele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.
Dofinansowanie otrzymają projekty, które posiadają szwedzkiego partnera wiodącego. Jego wysokość może wynieść do 500 tys. koron szwedzkich, czyli ponad 200 tys. zł.
Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
Termin: 12 stycznia 2018 roku.
Miejsce: Stadion PGE Narodowy w Warszawie.
Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Zostanie przeprowadzonych 16 sesji tematycznych, które poprowadzą eksperci
z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Uczestnicy spotkania poznają ofertę Programu, zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, realizacji projektów oraz ich rozliczania. Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego po raz pierwszy odbędą się także Targi Dobrych Praktyk, które będą doskonałą okazją by poznać interesujące projekty zrealizowane przez beneficjentów oraz wymienić się doświadczeniami. Na wszystkie sesje obowiązuje rejestracja. Rejestracja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Stypendium dla każdego doktoranta
Gowin: projekt reformy
szkolnictwa wyższego
będzie gotowy w połowie stycznia
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików