Biuletyn MNiSW, 30 marca 2018 r.

piątek, 30 marca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 30 marca 2018 roku
Pobierz obrazki
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy nadziei
i wytrwałości w realizowaniu nowych celów. Niech ten szczególny czas
będzie okazją do radości
i spotkań w gronie najbliższych.
Szkolnictwo wyższe
Wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej po przyjęciu
Konstytucji dla Nauki
Blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń.
1 stycznia 2019 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest częścią Konstytucji dla Nauki.

Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Jednak to nie koniec zmian. Niezależnie od wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
„Praca, Przedsiębiorczość, Społeczna Gospodarka Rynkowa”
- konferencja w ramach programu Polonia Restituta
Termin: 16 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Politechnika Łódzka.
Zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu, rozwoju i wolnego rynku, staną się inspiracją do interdyscyplinarnych rozważań teoretyków i praktyków na temat pożądanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości Polek i Polaków oraz instytucji polskiego sektora gospodarczego. Zarazem staną się one również inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, rozważanymi w optyce zagadnień stanowiących przedmiot tej konferencji, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.
Nauka
Ruszyła II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”
Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.
Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.
200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli
Uczelnie, które mają w swoich programach kierunki studiów ze specjalnością nauczycielską, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. To kolejna inicjatywa resortu nauki – obok Konstytucji dla Nauki i programu na „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – której zadaniem będzie stworzenie lepszych warunków do edukacji przyszłych nauczycieli.
Konkurs na realizację zadania publicznego "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"
Zakres realizacji zadania publicznego uwzględnia podejmowanie działań na rzecz:
- działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
- działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
- działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego;
- działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
- działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
- działania na rzecz rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w toku nauki i przy wchodzeniu
na rynek pracy.
Zaproszenie do projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”
Celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności
na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.
Zaproszenie do projektu „Mistrzowie dydaktyki”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu
w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy. Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni.
Ogłoszenie konkursu programu „Doktorat wdrożeniowy” - II edycja
W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.
Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.
III Forum Obserwacji Ziemi
Termin: 5 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: siedziba Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20.
Wydarzenie zainauguruje ogłoszenie operatora narodowego danych satelitarnych w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego w programie Copernicus. Podczas Forum zaproszeni goście dowiedzą się jaki efekt niesie to dla przedsiębiorców i instytucji naukowych. Dzięki zaplanowanym wystąpieniom, wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do bliższego zapoznania się z wynikami projektu EO SEED. Pojawi się także możliwość wzięcia czynnego udziału w dyskusjach dotyczących m.in. najbardziej obiecujących obszarów zastosowań EO, wymagań użytkowników odnośnie dostępu do danych obserwacyjnych czy nowych potencjalnych rynków wykorzystania danych.
Innowacje i rozwój
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine
Termin: 21-23 czerwca 2018 roku.
Otwarta rejestracja trwa do 6 kwietnia.
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklinicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami. Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną.
Europejska Rada ds. Innowacji – zapraszamy na konferencję
Termin: 12 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję
i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu
w Horyzoncie 2020”.
Celem spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council ‒ EIC) na lata 2018‒2020. Zostanie na nim także przedstawiona lista krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Umiędzynarodowienie
Europejska Stolica Innowacji 2018: ruszyła kolejna edycja konkursu
Termin: Kandydatury można zgłaszać do 21 czerwca 2018 roku.
Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast, które mogą pochwalić się najbardziej integracyjnymi i dynamicznymi ekosystemami innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma nagrodę w wysokości miliona euro.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików