Biuletyn MNiSW, 29 września 2017 r.

piątek, 29 września 2017

Biuletyn MNiSW: Ponad 1 miliard zł więcej na naukę!

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 29 września 2017 roku
Szkolnictwo wyższe
Pobierz obrazki
W przyszłorocznym budżecie znajdzie się dodatkowy miliard złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. To wypełnienie obietnicy, że za głęboką systemową reformą, jaką jest Konstytucja dla Nauki, pójdą dodatkowe środki finansowe.
Konstytucja dla Nauki zintegruje strumienie (od wejścia w życie ustawy będzie funkcjonowało mniej niż dziesięć strumieni finansowania) i da uczelniom więcej elastyczności w decydowaniu o swoich wydatkach. Tym samym umacniając ich autonomię.
Polish Studies na stałe w Cambridge
28 września Uniwersytet Warszawski
i Uniwersytet Cambridge oficjalnie rozpoczęły strategiczną współpracę. Studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie nauczania brytyjskiej uczelni
– to efekt porozumienia zawartego pomiędzy uczelniami we współpracy
z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na ten cel 15,5 mln złotych. Środki przyznane przez MNiSW zapewnią utrzymanie oraz dalszy rozwój Polish Studies,poszerzenie oferty programowej
Pobierz obrazki
i rozwój współpracy naukowej, w tym wspólnych projektów badawczych i konferencji.Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że przedsięwzięcie stanowi ważny czynnik pozytywnego kształtowania wizerunku Polski i polskiej nauki za granicą: – Wiedza o polskiej kulturze, języku i historii pozwoli studentom zrozumieć pozycję Polski w Europie jako kraju z liczącym się potencjałem naukowym
i ekonomicznym.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 nie zmienią się ustawowe progi dochodowe, w granicach których rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni.
Nauka
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 roku
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Innowacje i rozwój
Projekt wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych inauguruje pracę
w Warszawie
Nowa technologia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych mogących dostarczać ciepło technologiczne dla przemysłu będzie tematem spotkania inaugurującego międzynarodowy projekt GEMINI+, które odbędzie się w Warszawie w dniach 27 i 28 września. Przedsięwzięciem R&D finansowanym w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej są zainteresowane m.in. polskie koncerny chemiczne.
Celem projektu GEMINI+ jest rozwój technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem (High Temperature Gas-cooled Reactors, HTGR).
Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich
Terminy: 5 października 2017 roku o godz. 11:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się. W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:
- start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu);
- działalność badawczo-rozwojowa (w jaki sposób ją prowadzić, jak nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i skąd pozyskać kapitał);
- wdrożenia i transfer technologii (ochrona własności przemysłowej, Kredyt na innowacje technologiczne, Badania na rynek, Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw);
- działania powdrożeniowe (działania oraz środki finansowe, które wspierają dalszy rozwój i ekspansję firmy).
Prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne. Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.
Umiędzynarodowienie
MNiSW finansuje laureatów konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”
V edycja konkursu w ramach programu „Mobilność Plus” została rozstrzygnięta.
Program „Mobilność Plus” to szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy.
Laureatami V edycji konkursu zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny (10-8,5), reprezentujący wszystkie obszary nauki.
Zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania
i rozszerzenie katalogu akredytacji
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził, rekomendowane przez Zespół do oceny wniosków uczelni w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, do finansowania 53 wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne.
Zachęcamy do składania kolejnych wniosków w formie elektronicznej przy pomocy narzędzia informatycznego dostępnego na stronie.
Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1
Terminy: nabór wniosków do 15 grudnia 2017 roku
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:
OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.
Study in Europe 2017 - targi w Singapurze
Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 roku
Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików