Biuletyn MNiSW, 23 marca 2018 r.

piątek, 23 marca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 23 marca 2018 roku
Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki
Pobierz obrazki
Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki został osiagniety. Rada Ministrów przyjęła reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia. Wejścia w życie ustawy oczekują:
- studenci i doktoranci (Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów),
- uczelnie akademickie i zawodowe (Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych).
Głosy poparcia dla kierunku zmian płyną również od przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców), organizacji pozarządowych (Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej).

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 roku.
Pobierz obrazki
Co oznacza Konstytucja dla Nauki?
- 3 miliardy w obligacjach dla uczelni i 47 miliardów w systemie
- Szerokie wsparcie dla uczelni regionalnych
- Wsparcie dla polskich czasopism naukowych
- Szkoły doktorskie – powszechne stypendia oraz urlopy rodzicielskie dla doktorantów
- Wzmocnienie praw studentów
- Nowe ścieżki kariery akademickiej i zniesienie obowiązku habilitacji
- Podwyższenie jakości studiów
- Zwiększenie autonomii uczelni
Szkolnictwo wyższe
Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsi z najlepszych! 2.0"
Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 64 oferty do finansowania, na łączną kwotę 9,95 mln zł, z czego ostatecznie zostały podpisane 63 umowy na łączną kwotę 9,86 mln zł.
Rozstrzygnięcie konkursu „Szlakami Polski Niepodległej"
Prawie 10 mln złotych otrzyma dziesięć projektów wyłonionych w konkursie „Szlakami Polski Niepodległej” – programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanym w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem programu jest wspieranie inicjatyw naukowych oraz artystycznych, które włączają w obieg kulturowy tematykę związaną z polskim dziedzictwem niepodległościowym. Program służyć ma także naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX wieku.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Nauka
Mobilne Planetarium - rusza kolejny projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki
Mobilne planetarium pozwalające na podróż po kosmosie – tak w najkrótszych słowach można przedstawić nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Planetobus dołącza tym samym do jeżdżącego już po kraju Naukobusa. Oba pojazdy będą przemierzały Polskę i popularyzowały naukę wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. Nową odsłonę projektu edukacyjnego Nauka dla Ciebie, który jest częścią tzw. Strategii Gowina, zainaugurował w Kobyłce na Mazowszu wicepremier i szef resortu nauki.
Innowacje i rozwój
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine
Termin: 21-23 czerwca 2018 roku.
Otwarta rejestracja trwa do 6 kwietnia.
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklinicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami. Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną.
Europejska Rada ds. Innowacji – zapraszamy na konferencję
Termin: 12 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję
i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu
w Horyzoncie 2020”.
Celem spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council ‒ EIC) na lata 2018‒2020. Zostanie na nim także przedstawiona lista krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Konkurs na realizację projektów w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.
Nowe konkursy NCBR: TECHMATSTRATEG II i INNOship
Termin: Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku.
Konkurs TECHMATSTRATEGÂ II
Celem jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych.
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Termin: Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.
Konkurs INNOshipÂ
Celem jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci
i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.
Umiędzynarodowienie
Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejnych 21 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 1,8 mln zł. Wnioski zostały rekomendowane do finansowania przez Zespół do spraw oceny wniosków uczelni zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 108.
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
- Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2018
Termin: Wnioski przyjmowane są do 26 kwietnia 2018 roku (I etap - wnioski wstępne),
 do 20 września 2018 roku (II etap - wnioski pełne).
Otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
Europejska Stolica Innowacji 2018: ruszyła kolejna edycja konkursu
Termin: Kandydatury można zgłaszać do 21 czerwca 2018 roku.
Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast, które mogą pochwalić się najbardziej integracyjnymi i dynamicznymi ekosystemami innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma nagrodę w wysokości miliona euro.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików