Biuletyn MNiSW, 23 lutego 2018 r.

piątek, 23 lutego 2018

Studenci poparli Konstytucję dla Nauki ✦ 6 mln zł dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Pobierz obrazki
Biuletyn, 23 lutego 2018 roku
Studenci poparli Konstytucję dla Nauki
Pobierz obrazki
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki, z każdym tygodniem pozyskuje kolejne głosy poparcia środowiska akademickiego. Jeszcze w styczniu reformę poparł Parlament Studentów RP, a w tym tygodniu swoje poparcie oficjalnie wyrazili kolejni reprezentanci studentów – Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), organizacja z 37-letnią historią, której w działaniu przyświecają wartości patriotyczne. Wprowadzane zmiany zapewniają autonomię uczelni i samorządności wspólnoty akademickiej, o które zawsze zabiegał NZS.
- Niezaprzeczalnym jest fakt, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy, potrzeby społeczeństwa, czy rozwijająca się gospodarka wymagają nowoczesnych rozwiązań również
w zakresie szkolnictwa wyższego. Zdaniem NZS Konstytucja dla Nauki odpowiada w ogólnym kształcie wyzwaniom współczesnego systemu społeczno-gospodarczego – napisała przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS Maria Cholewińska w liście skierowanym do ministra resortu nauki.
6 mln zł dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. Program „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (UTW) realizuje Strategię Gowina w ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki.
W programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej.
Szkolnictwo wyższe
Polska najatrakcyjniejszym finansowo państwem dla studentów zagranicznych
Ranking „The Study.EU Country Ranking for International Students” wyłania najbardziej dostępne, atrakcyjne i przyjazne państwa europejskie dla studentów zagranicznych. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę 30 państw. Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie (m.in. przed Irlandią, Hiszpanią, Norwegią) i na 1. miejscu pod względem kosztów studiów.
Polska jest jedynym nowym państwem w tegorocznej pierwszej dziesiątce. Każdego roku polskie uczelnie konsekwentnie zwiększają liczbę programów studiów w języku angielskim. Nie dziwi więc fakt, że liczba zagranicznych studentów w Polsce wzrosła z 12 000 do ponad 65 000 w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
30 mln zł dla doktorów z I edycji MINIATURY
Konkurs Narodowego Centrum Nauki (NCN) na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych cieszył się dużym zainteresowaniem wśród badaczy. W zakończonym konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców. Celem inicjatywy było wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.
Otwarcie drugiej edycji konkursu MINIATURA planowane jest na kwiecień 2018 roku.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Innowacje i rozwój
Pociąg do innowacji – NCBR i PKP IC stworzą nowoczesne
pojazdy szynowe
Stworzenie nowoczesnych pojazdów szynowych przy wykorzystaniu formuły partnerstwa innowacyjnego – oto cel listu intencyjnego podpisanego przez NCBR i PKP Intercity w ramach projektu „Luxtorpeda 2.0”.
Program „Luxtorpeda 2.0”, którego celem jest stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych, to jeden z flagowych projektów służących realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przyjętej w 2017 roku przez Radę Ministrów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), od dawna wspiera rozwój taboru szynowego w Polsce w obszarze B+R. Obok już prowadzonych przez NCBR programów takich jak INNOTABOR, GOSPOSTRATEG czy BRIK (wspólne przedsięwzięcie
z PKP PLK) uruchomiona została kolejna ważna inicjatywa oparta na partnerstwie innowacyjnym.
– Partnerstwo innowacyjne to nie tylko nowy sposób finansowania innowacji. To budowanie w Polsce takiego rynku, który przez lata będzie napędzał naszą gospodarkę – podkreślał wielokrotnie Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Prawo autorskie i otwarty dostęp – szkolenie
Termin: 28 lutego 2018 roku.
Miejsce: Warszawa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Prawo autorskie
i otwarty dostęp do publikacji naukowych”. Celem seminarium szkoleniowego jest przekazanie wiedzy na temat prawa autorskiego, licencji Creative Commons (CC) oraz zagadnień dotyczących otwartego dostępu do publikacji naukowych.
Udział jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl i uzyskanie potwierdzenia od organizatorów.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Nowe konkursy NCBR: w ramach ERA-HDHL i Działania
„Badania naukowe i prace rozwojowe” PO IR
Termin: Wnioski przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-HDHL.
Termin: Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2018 roku.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy.
Dzień informacyjny - COST Info Day
Termin: 27 lutego 2018 roku.
Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego
Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między innymi jak przystąpić do programu (wymogi, zasady), wysłuchać opinii badaczy, którzy już w akcjach COST uczestniczą oraz eksperta dokonującego oceny wniosków przesłanych do COST. W wydarzeniu udział weźmie ekspert z COST, który przedstawi ogólne informacje o COST Association oraz odpowie na wszystkie pytania zainteresowanych uczestników.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w akcjach COST, tj. przedstawicieli organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, przedstawicieli nauki, administracji publicznej i instytucji samorządowych.
Umiędzynarodowienie
Zaproszenie na Quantum Physics & Cryptography
Termin: 7 marca 2018 roku.
Miejsce: Cambridge Union Society, Cambridge.
Fundacja Polonium wraz z Federacją Polskich Studenckich Towarzystw w Wielkiej Brytanii i Polskim Towarzystwem Uniwersyteckim Cambridge, zapraszają na wydarzenie "Quantum Physics & Cryptography". Wydarzenie ma formę wieczornego seminarium naukowego i jest jedną z wielu serii spotkań - From Poland with Science. Celem jest stworzenie platformy do dyskusji naukowych, networkingu, eksploracji możliwych karier naukowych w polskiej nauce i nawiązywania współpracy.
Udział jest bezpłatny.
Roczne stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy
Termin: Składanie wniosków upływa 1 marca 2018 roku.
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy.
Stypendium skierowane jest do absolwentów polskich uczelni z tytułem magistra prawa.
Nabór wniosków w konkursie AAL 2018 Call Programu AAL
Termin: Wnioski w konkursie przyjmowane są do 28 maja 2018 roku.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.
ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu
Termin: Wnioski przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 roku.
Uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
z zakresu medycyny personalizowanej.
Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2
Termin: Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 roku.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery.
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Lore Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Więcej w linku.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. Więcej w linku.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików