Biuletyn MNiSW, 22 grudnia 2017 r.

piątek, 22 grudnia 2017

Zakończone konsultacje społeczne dot. reformy ✦ Studia dualne w Polsce ✦ Akredytacje zagraniczne

Pobierz obrazki
Biuletyn, 22 grudnia 2017 roku
Pobierz obrazki
Szkolnictwo Wyższe
Studia dualne – czyli jak połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem zawodowym
Studenci będą kształcić się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności. Właśnie tak wyglądać będą studia dualne – realizowane w ramach działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Jarosław Gowin ogłosił właśnie konkursu, którego budżet wyniesie 100 mln złotych.
Powstał kolejny związek uczelni w Polsce
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS i Politechnika Lubelska – te trzy szkoły wyższe zainicjowały w lipcu powstanie Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). Uczelnie zachowają odrębność, ale wzmocnią współpracę w kluczowych obszarach – takich jak prace badawcze, wdrożeniowe, inwestycje i współpracy z biznesem. Rektorzy deklarują, że chcą również powołać wspólne akademickie biuro karier.
Etap konsultacji społecznych projektu - zakończony
Wraz z grudniem zakończył się etap przyjmowania uwag do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce, tzw. Konstytucji dla Nauki. Prace nad reformą trwają od lutego 2016 roku, a ich pierwszy efekt zaprezentował Jarosław Gowin, we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki
w Krakowie. Teraz kończy się okres blisko trzech miesięcy przyjmowania uwag do zaprezentowanej propozycji. W styczniu 2018 roku resort przedstawi zaktualizowany projekt Konstytucji dla Nauki, którym następnie zajmie się Rada Ministrów. Tak dokładne i długie procedowanie nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego ma zapewnić wdrożenie najlepszych z możliwych rozwiązań i uwolnienie potencjału polskiej nauki.
Nowe zasady korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
Nowe zasady korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie między innymi do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej.
Począwszy od 2018 r., omawiane zmiany nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50 proc. kup w stosunku do tych nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich.
Innowacje i rozwój
Konkurs w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – wyniki konkursu NPRH
Został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W konkursie udział wzięło 76 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na wysoką wartość naukową projektów zakwalifikował do finansowania 26 najlepszych projektów na łączną kwotę 2 253 154,00 zł. Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.
Wynagrodzenie za publikację naukową
Stowarzyszenie KOPIPOL dotychczas wypłaciło wynagrodzenie 14 272 naukowcom na łączna kwotę ponad 21 min zł. Wypłaty objęły ponad 33 000 wynagrodzeń.
Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.
Konkurs NCBR na opracowanie programów kształcenia i realizacji studiów dualnych
Termin: Wnioski przyjmowane są od 18 stycznia do 2 marca 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

NCN przeznaczy 47 mln zł na projekty badawcze, staże i stypendia
Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta edycja konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursów naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.
Umiędzynarodowienie
Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 20 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł. Wnioski zostały rekomendowane do finansowania przez Zespół do spraw oceny wniosków uczelni zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 73.
Przypominamy, że w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.
Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Już 12 stycznia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piąta edycja tego wydarzenia. Tego dnia zostanie przeprowadzonych 16 sesji tematycznych, które poprowadzą eksperci z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Uczestnicy spotkania poznają ofertę Programu, zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, realizacji projektów oraz ich rozliczania.Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego po raz pierwszy odbędą się także Targi Dobrych Praktyk, które będą doskonałą okazją by poznać interesujące projekty zrealizowane przez beneficjentów oraz wymienić się doświadczeniami.
Na wszystkie sesje obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej programu. Rejestracja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na miejsce wydarzenia.
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików