Biuletyn MNiSW, 2 marca 2018 r.

piątek, 2 marca 2018

Ponad 121 mln zł dla uczelni publicznych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

Pobierz obrazki
Biuletyn, 2 marca 2018 roku
Szkolnictwo wyższe
Ponad 121 mln zł dla uczelni publicznych w ramach
„Zintegrowanych Programów Uczelni”
W dwóch rozstrzygniętych do tej pory ścieżkach konkursu niemal 40 szkół wyższych otrzymało 605 mln zł na działania służące m.in. dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb gospodarki, zwiększeniu umiędzynarodowienia czy rozwojowi kadr. W sumie otrzymały one ponad 121 mln złotych. Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.
Znamy skład Rady Młodych Naukowców
Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców. Głównym zadaniem Rady jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Innowacje i rozwój
Polskie Produkty Przyszłości nagrodzone po raz dwudziesty
Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęła rekordowa liczba 111 zgłoszeń konkursowych. Autorzy rozwiązań po raz pierwszy w historii konkursu rywalizowali o grant w wysokości 100 tys. zł. Jubileuszowa edycja konkursu pokazuje, że polskie innowacje zmierzają w dobrym kierunku. Rosnące zainteresowanie projektami B+R świadczy o dojrzałości polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które w ten właśnie sposób chcą realizować swoje odważne projekty i zdobywać nowe rynki ‒ podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Konkurs Polski Produkt Przyszłości od dwudziestu lat wspiera rozwój innowacyjnych produktów i promuje je poza granicami Polski. Historia konkursu to ponad 800 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 49 i wyróżniono ponad 100. Wszystkie zgłoszenia to nowości z różnych obszarów techniki, szczególnie z branży medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i chemicznej.
Prawo autorskie i otwarty dostęp – szkolenie
Termin: 28 lutego 2018 roku.
Miejsce: Warszawa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Prawo autorskie
i otwarty dostęp do publikacji naukowych”. Celem seminarium szkoleniowego jest przekazanie wiedzy na temat prawa autorskiego, licencji Creative Commons (CC) oraz zagadnień dotyczących otwartego dostępu do publikacji naukowych.
Udział jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl i uzyskanie potwierdzenia od organizatorów.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Nowe konkursy NCBR: w ramach ERA-HDHL i Działania
„Badania naukowe i prace rozwojowe” PO IR
Termin: Wnioski przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-HDHL.
Termin: Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2018 roku.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy.
Nowy cykl konferencji – MNiSW włącza się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Termin: 12 marca 2018 roku.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Trwa rejestracja na konferencję poświęconą refleksji nt. rodziny.
W konferencji wezmą udział uczeni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji rządowej, politycy, dziennikarze i publicyści. Konferencja „Rodzina” jest pierwszą z cyklu „Polonia Restituta - Dekalog dla Polski w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. W ramach tego cyklu podczas 10 spotkań organizowanych co miesiąc w czołowych ośrodkach akademickich przedmiotem debaty mają być kluczowe dla Polski i Polaków zagadnienia, między innymi: praca, patriotyzm, suwerenność, godność, sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie.
Umiędzynarodowienie
Zaproszenie na Quantum Physics & Cryptography
Termin: 7 marca 2018 roku.
Miejsce: Cambridge Union Society, Cambridge.
Fundacja Polonium wraz z Federacją Polskich Studenckich Towarzystw w Wielkiej Brytanii i Polskim Towarzystwem Uniwersyteckim Cambridge, zapraszają na wydarzenie "Quantum Physics & Cryptography". Wydarzenie ma formę wieczornego seminarium naukowego i jest jedną z wielu serii spotkań - From Poland with Science. Celem jest stworzenie platformy do dyskusji naukowych, networkingu, eksploracji możliwych karier naukowych w polskiej nauce i nawiązywania współpracy.
Udział jest bezpłatny.
Otwarcie Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie
Głównym zadaniem ośrodka będzie prowadzenie badań naukowych na terenie Sudanu,
w szczególności w zakresie badań archeologicznych, a także współpraca i wsparcie Departamentu Starożytności i administracji odpowiedzialnej za kulturę i badania naukowe w Sudanie m.in.
w zakresie realizowania projektów archeologicznych i konserwatorskich przygotowujących stanowiska archeologiczne do zwiedzania oraz projektów muzealnych. Ponadto ośrodek będzie popularyzował polską działalność archeologiczną w Sudanie oraz przysłuży się zacieśnianiu współpracy
z zagranicznymi misjami archeologicznymi działającymi w Sudanie.
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego
W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020
Celem organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczy UE konferencji będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji Europejskiej Rady ds. Innowacji i jej oferty na lata 2018-2020. Istotną częścią wydarzenia będą warsztaty, na których omówione zostaną instrumenty finansowe; beneficjenci przedstawią projekty, które odniosły sukces, a ewaluatorzy – swoje doświadczenia z oceniania wniosków.
Wstęp na konferencję i warsztaty jest bezpłatny.
ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu
Termin: Wnioski przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 roku.
Uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
z zakresu medycyny personalizowanej.
Zostało kilka dni do zamknięcia konsultacji przyszłego budżetu UE
Termin: do 8 marca 2018 roku.
Komisja Europejska prowadzi szereg publicznych konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki, w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie online.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery.
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Lore Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Więcej w linku.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. Więcej w linku.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików