Biuletyn MNiSW, 2 lutego 2018 r.


Poparcie Konstytucji dla Nauki ✦ Współpraca NCBR z NCN ✦ 15 mln dla PWSZ

Pobierz obrazki
Biuletyn, 2 lutego 2018 roku
Konstytucja dla Nauki
Reforma spotyka się z coraz szerszą akceptacją środowiska akademickiego,
które przekazują swoje słowa poparcia dla proponowanych rozwiązań.
Pobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazki
Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Rektorów Województwa Pomorskiego wyraziło poparcie dla Konstytucji dla Nauki.
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego wyraża poparcie dla KDN
- Zaproponowane zmiany przyjęte zostały z dużą aprobatą i z zadowoleniem, a uczelnie Pomorza są przygotowane do sytuacji, kiedy nowe propozycje w zakresie szkolnictwa wyższego będą wprowadzane w życie – napisał w liście do wicepremiera Jarosława Gowina prof. Jerzy Gwizdała, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
Uczelnie regionalne i zawodowe za KDN
Projekt Konstytucji dla Nauki spotkał się również z entuzjazmem uczelni zawodowych. Prof. Witold Stańkowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przekazał na ręce ministra nauki i szkolnictwa wyższego poparcie swojego środowiska. – Wyrażamy swoje uznanie i zadowolenie z zakresu oraz przebiegu konsultacji ze środowiskiem akademickim, szkół wyższych
w sprawie nowej ustawy. Projekt był szeroko konsultowany ze środowiskiem publicznych szkół zawodowych – Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – podkreślił Stańkowski. W ramach konsultacji uwzględniono postulaty uczelni zawodowych dotyczące przede wszystkich uznania roli
i misji wyższych szkół zawodowych oraz kształcenia praktycznego i inżynierskiego dla otoczenia społecznego – regionu, powiatu, województwa czy miasta.
KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym
projekcie Konstytucji dla Nauki
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła poparcie dla Konstytucji dla Nauki. Przedstawiony w styczniu przez ministra Jarosława Gowina projekt reformy, po czterech miesiącach konsultacji społecznych, zyskuje coraz więcej głosów aprobaty. Reformę, wypracowaną przez blisko dwa lata przy współpracy ze środowiskiem akademickim, poparli już studenci i uczelnie regionalne
i zawodowe.
Studenci popierają reformę Gowina
Jednogłośnego poparcia dla Konstytucji dla Nauki udzielił Parlament Studentów RP – ustawowy reprezentant całej społeczności studenckiej w Polsce. Postulaty środowiska zostały uwzględnione przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Po ostatnich obradach Rady Studentów nad projektem ustawy, po dziesiątkach spotkań i debat, warto zdecydowanie podkreślić, że w obecnym, wspólnie wypracowanym kształcie, ten projekt jako całość jest dobry dla studentów – powiedział PAP rzecznik prasowy PSRP Łukasz Rusajczyk.
Studenci mogą być pewni, że dotychczasowe przywileje, jakie im przysługiwały, zostaną zachowane. W projektowanej ustawie zmianie nie ulegną:
- katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej,
- uprawnienia samorządu studenckiego,
- prawo do strajku studenckiego,
- prawo do ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
Szkolnictwo wyższe
15 milionów złotych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
Ogłoszony projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – „Konstytucja dla Nauki” otwiera nowe perspektywy przed uczelniami regionalnymi. Obok programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, stawiamy na rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jedną z możliwości jest ruszający właśnie program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, w ramach którego na sfinansowanie działań doskonalących jakość kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym przeznaczone zostanie 15 milionów złotych.
W 2018 roku wsparciem takim objętych zostanie do 15 publicznych uczelni zawodowych. Środki wypłacane będą w dwóch transzach – 75% w 2018 r. i 25% w 2019.
Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
Nagrody przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
Wniosek o przyznanie nagrody składa się do 31 marca 2018 roku.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Sprawozdanie finansowe uczelni publicznych za 2017 rok
Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017.
Departament Budżetu i Finansów uprzejmie prosi o przesłanie drogą pocztową, kompletnego sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez Senat Uczelni, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta – w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Innowacje i rozwój
NCBR oraz NCN zacieśniają współpracę
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki podpisały porozumienie
o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju.
– We współpracy z całym środowiskiem akademickim przygotowaliśmy reformę, która uwolni potencjał polskiej nauki, dając więcej możliwości wykorzystania efektów prac naszych naukowców dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Jednocześnie już teraz wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, by zapewnić jak najlepsze warunki prowadzenia badań, zarówno podstawowych, jak
i stosowanych. Podpisane przez NCBR i NCN porozumienie to kolejny krok na drodze doskonalenia mechanizmów wsparcia, z których skorzysta polska nauka i gospodarka – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Zaproszenie na konferencję „Successful R+I in Europe: 9th European Networking Event”
Termin: 15 i 16 marca 2018 roku.
Miejsce: Düsseldorf
Dziewiąta edycja konferencji będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych
w ramach programu Horyzont 2020. Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations do 20 lutego 2018 roku. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.
Umiędzynarodowienie
Nowy program stypendialny Indonezji - pilne zaproszenie dla polskich uczelni technicznych
Ministerstwo Badań, Technologii i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Research, Technology and Higher Education, MORTHE) Indonezji ogłosiło nową, zreformowaną edycję programu stypendialnego dla wykładowców politechnik i wydziałów technicznych uniwersytetów.
Program przewiduje wysłanie ok. 200 wykładowców na szkolenia w zagranicznych politechnikach, uniwersytetach i szkołach medycznych. MBTSW Indonezji zaprasza polskie uczelnie do pilnego składania propozycji zorganizowania szkoleń dla grup indonezyjskich wykładowców.
Konsultacja w sprawie Programu „Edukacja” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021)
Między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem (tzw. Państwami-Darczyńcami), została podpisana umowa międzyrządowa, która rozpoczyna proces przygotowania założeń poszczególnych programów w niej uwzględnionych. Obszary programowe określone w umowie międzyrządowej dla programu „Edukacja” to: edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży. W założeniach programu muszą zostać uwzględnione: współpraca instytucjonalna, edukacja włączająca, mobilność studentów i pracowników szkół wyższych, wprowadzanie praktycznych komponentów do programów nauczania.
Akredytacje zagraniczne - zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 14 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 1,2 mln zł.
W ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji
i certyfikatów jakości.
Łączna liczba wniosków uczelni zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 87.
Konsultacje KE dotyczące przyszłości programu Erasmus+ oraz Horyzont 2020
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie tzw. Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020 roku. Konsultacje mają na celu wskazanie priorytetów w poszczególnych obszarach tematycznych finansowanych ze środków UE.
Jednym z obszarów jest obszar „wartości i mobilność”, w ramach którego analizie poddane zostaną bieżące funkcjonowanie oraz przyszłe wyzwania związanie z działaniem Programu Erasmus+. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w 2018 roku i będą uwzględnione przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane instytucje, w tym szczególnie uczelnie oraz indywidualnych uczestników Programu Erasmus+.
Wnioski o granty ERC Consolidator Grants
Termin: 15 lutego 2018 roku zamyka się nabór wniosków.
W ciągu dekady European Research Council (ERC) wypracowała sobie renomę jednej z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących badania naukowe na świecie. ERC oferuje kilka rodzajów grantów, w zależności od m.in. etapu kariery na jakim znajduje się naukowiec.
Granty Consolidator skierowane są do osób od 7 do 12 lat po doktoracie i pozwalają uzyskać finansowanie w wysokości nawet 2 mln Euro na okres do 5 lat. Poza stabilnym finansowaniem
i prestiżem granty ERC oferują również znaczną niezależność naukową, są bowiem związane wyłącznie z osobą kierownika projektu, który może w trakcie trwania grantu zmienić jednostkę,
w której realizuje swój projekt.
Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2
Termin: Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 roku.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery. Termin
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Lore Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Więcej w linku.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. Więcej w linku.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
W nowej ustawie
o uczelniach stawiamy
na doskonałość
i zrównoważony rozwój
Debata:
Zrównoważony rozwój
tylko z małymi i średnimi uczelniami
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718