Biuletyn MNiSW, 16 lutego 2018 r.

piątek, 16 lutego 2018

Zintegrowane Programy Uczelni ✦ Ogłoszenia o dofinansowanie projektów naukowych

Pobierz obrazki
Biuletyn, 16 lutego 2018 roku
Szkolnictwo wyższe
Zintegrowane Programy Uczelni II ścieżka
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.
– Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.
Uczelnie zakwalifikowane do finansowania środki przeznaczyć mogą m.in. na zajęcia praktyczne, poszerzenie oferty warsztatów, staży i praktyk studenckich, uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, zaproszenie do współpracy uznanych naukowców z zagranicy. Dofinansowanie pozwoli także na zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier) oraz poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in. przez ich informatyzację.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Innowacje i rozwój
Resort nauki wspiera innowacje w medycynie
Duża część programów i rozwiązań, dzięki którym młodzi badacze mogą rozwijać swoją naukową pasję, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju nauki i rzeczywistej poprawy funkcjonowania służby zdrowia i jakości leczenia, była wypracowana wspólnie z obecnym ministrem zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, kiedy jeszcze pełnił funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.
„Doktoraty wdrożeniowe” skupione wokół zagadnień medycznych, „Diamentowy grant” wpierający młodych badaczy czy druga ustawa o innowacyjności – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego będące bodźcem do rozwoju nauk medycznych w Polsce. Programy i granty finansowane przez resort nauki mają na celu nie tylko rozwój polskiej nauki, ale także wsparcie tych badań, które w realny sposób przysłużą się społeczeństwu.
Laureaci konkursu na artykuł popularnonaukowy „Forum Akademickiego” nagrodzeni
Prace laureatów i uczestników konkursu, pokazują, że istotną cechą badań naukowych stała się interdyscyplinarność, poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy, wspólne stawianie podstawowych pytań, stosowanie wspólnie wypracowanych metod – powiedziała przewodnicząca jury, red. Magdalena Bajer.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać artykuł, który w przystępny sposób spopularyzuje prowadzone przez nich badania naukowe. Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, są pracownikami naukowymi uczelni i instytutów badawczych albo doktorantami.
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13,
SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9
i HARMONIA 9. Ponad 300 mln zł przyznano badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe.
W konkursach SONATA, SONATA BIS i HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł ok. 25%.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Zaproszenie na konferencję „Successful R+I in Europe: 9th European Networking Event”
Termin: 15 i 16 marca 2018 roku.
Miejsce: Düsseldorf
Dziewiąta edycja konferencji będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych
w ramach programu Horyzont 2020. Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations do 20 lutego 2018 roku. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.
Nowe konkursy NCBR: w ramach ERA-HDHL i Działania
„Badania naukowe i prace rozwojowe” PO IR
Termin: Wnioski przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-HDHL.
Termin: Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2018 roku.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy.
Nabór wniosków - Wsparcie udziału w inicjatywach EIT: EIT InnoEnergy,
EIT Food
W ramach naboru mogą być składane wnioski o finansowanie kosztów opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskich partnerów do Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarach: Zrównoważona energia (Sustainable energy) – EIT InnoEnergy i Zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów (Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers) – EIT Food, poniesionych
i planowanych do poniesienia w latach 2017–2021.
Dzień informacyjny - COST Info Day
Termin: 27 lutego 2018 roku.
Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego
Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między innymi jak przystąpić do programu (wymogi, zasady), wysłuchać opinii badaczy, którzy już w akcjach COST uczestniczą oraz eksperta dokonującego oceny wniosków przesłanych do COST. W wydarzeniu udział weźmie ekspert z COST, który przedstawi ogólne informacje o COST Association oraz odpowie na wszystkie pytania zainteresowanych uczestników.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w akcjach COST, tj. przedstawicieli organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, przedstawicieli nauki, administracji publicznej i instytucji samorządowych.
Umiędzynarodowienie
Stypendia polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta - rekrutacja
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na wyjazd
do USA w roku akademickim 2019/2020.
- Fulbright Graduate Student Award dla absolwentów polskich uczelni, którzy chcą kontynuować studia w USA.
- Fulbright Junior Award dla doktorantów. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
- Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych
na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Informacja o komisji oraz pełna oferta stypendialna znajdują się na stronie: fulbright.edu.pl
Pobierz obrazki
Roczne stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy
Termin: Składanie wniosków upływa 1 marca 2018 roku.
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pamięci Edwarda Barrego McDougalla na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ottawy.
Stypendium skierowane jest do absolwentów polskich uczelni z tytułem magistra prawa.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w konkursie
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego
Termin: Głosowanie potrwa do 18 lutego 2018 roku.
Ministerstwo Cyfryzacji zgłosiło projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod nazwą "OSE – fast Internet for all schools" do ogólnoświatowego konkursu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).
W tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały dwa projekty pochodzące z Polski. Zachęcamy do udziału i wsparcia projektu.
Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2
Termin: Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 roku.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery.
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Lore Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Więcej w linku.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. Więcej w linku.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików