Biuletyn MNiSW, 13 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 kwietnia 2018

Konkursy MNiSW ✦ Konferencja Polonia Restituta

Pobierz obrazki
Biuletyn, 13 kwietnia 2018 roku
Trwają prace nad ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić:
️☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Szkolnictwo wyższe
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”
Termin: nabór wniosków do 4 maja 2018 r.

Tegoroczne tematy konkursu dotyczą:
- promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
- udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
- wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej);
- wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" w 2018 r.
Termin: nabór wniosków do 19 kwietnia 2018 r.

Tegoroczne tematy konkursu dotyczą:
- działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
- działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
- działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania strażnicze;
- działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
- działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
- działania na rzecz rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w toku nauki i przy wchodzeniu na rynek pracy.
Podział kompetencji w MNiSW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się sprawami studentów, naukowców i uczelni. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Dba o innowacje. W realizacji tych zadań szefa resortu nauki wspiera trzech podsekretarzy stanu. 12 kwietnia Jarosław Gowin podpisał zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa.
Pobierz obrazki
Rozstrzygnięcie I etapu VII edycji konkursu Diamentowy Grant
W VII edycji konkursu wpłynęło 230 wniosków, z których ocenie poddano 214. 16 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 145 najwyżej ocenionych wniosków, co stanowi 67,7% ocenianych.
Nauka
„Praca, Przedsiębiorczość, Społeczna Gospodarka Rynkowa” - konferencja w ramach programu Polonia Restituta
Termin: 16 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Politechnika Łódzka.

Zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu, rozwoju i wolnego rynku, staną się inspiracją do interdyscyplinarnych rozważań teoretyków i praktyków na temat pożądanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości Polek i Polaków oraz instytucji polskiego sektora gospodarczego. Zarazem staną się one również inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, rozważanymi w optyce zagadnień stanowiących przedmiot tej konferencji, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.
Dostępna będzie transmisja live wydarzenia.
Zaproszenie na cykl szkoleń technicznych z obsługi Zintegrowanego systemu usług dla nauki (ZSUN)
Szkolenie będzie poświęcone prezentacji nowych funkcjonalności i możliwości, jakie niesie ze sobą Zintegrowany system usług dla nauki (ZSUN) w porównaniu do funkcjonującego do tej pory Systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF).
Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz okresowy przegląd przedsięwzięć wpisanych już na PMDIB.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z projektem ERA Chairs Horizon2020
Projekt MOSAIC koncentruje się na naukowym i organizacyjnym rozwoju Instytutu. Finansowanie obejmuje stworzenie nowego laboratorium oraz usprawnienia instytucjonalne w zakresie zarządzania nauką, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.
Pobierz obrazki
W centrum Rzeszowa odkryto drewnianą ulicę z XVII w.
Fragmenty starej, drewnianej nawierzchni ulicy pochodzącej prawdopodobnie z XVII wieku, a także biżuterię, ceramikę, monety, podkowy, kości - w tym także ludzkie - odkryli archeolodzy w centrum Rzeszowa.

Hydrolodzy naśladują naturę
Aby zrozumieć procesy związane z krążącą powoli w środowisku wodą, potrzebna jest ogromna wiedza. Dzięki niej można potem tworzyć rozwiązania naśladujące naturę, ale - z turbodoładowaniem - mówi ekohydrolog prof. Maciej Zalewski.
W Poznaniu wystawa o mezopotamskich władcach
Jakie szaty nosili mezopotamscy i jak bardzo ich władza przenikała się z religią - m.in. tego dowiedzą się zwiedzający wystawę „Kto był królem? Kto nie był królem? Władcy Starożytnej Mezopotamii" w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Ekspozycja będzie czynna od piątku.
Umiędzynarodowienie
Portugalski minister spraw zagranicznych z wizytą w MNiSW
Pobierz obrazki
O dalszej współpracy w ramach programu Horyzont 2020, Erasmusie i korzyściach płynących z wymiany naukowej – między innymi o tym rozmawiali w MNiSW Augusto Santos Silva, szef portugalskiej dyplomacji, i wicepremier Jarosław Gowin.
Seminarium COST
Termin: 18 maja 2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W Poznaniu odbędzie się seminarium Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dotyczące Programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych).
Inauguracja projektów finansowanych w ramach programu QuantERA
Termin: 24 - 25 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Bukareszt.

W Bukareszcie obędzie się wydarzenie pod nazwą QuantERA Projects’ Launch Event, inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektów finansowanych w ramach konkursu QuantERA Call 2017.
Nowe konkursy NCBR: EIG CONCERT-Japan i CuBR
EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji między krajami europejskimi a Japonią.
Celem Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR jest wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych, jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Stypendia rządu włoskiego
Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej zaprasza osoby zainteresowane językiem, kulturą oraz nauką włoską do realizacji studiów i programów szkoleniowych lub naukowych we włoskich instytutach.
Dzień Otwarty NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza na Dzień Otwarty 18 kwietnia w Warszawie, podczas którego będzie można uzyskać informacje o warunkach i procedurach naboru w programach Nowoczesna Promocja Zagraniczna (program skierowany do uczelni i jednostek naukowych) Polskie Powroty oraz Programie im. Bekkera (program mobilności średniookresowej dla naukowców).
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików