Biuletyn MNiSW, 12 marca 2018 r.

poniedziałek, 12 marca 2018

Z uprzejmą prośbą o akcept 9.03.2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 12 marca 2018 roku
Szkolnictwo wyższe
Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Pobierz obrazki
Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata, szansa dla uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego, na zatrudnienie dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści uruchomionego dziś przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) programu Polskie Powroty.
J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy
nauki ministra Gowina”
"Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce wymagają poważnej reformy, która popchnie je na zdecydowanie wyższy poziom. To jest obecnie wyzwanie cywilizacyjne dla Polski. Storpedowanie tej reformy w imię takich czy innych interesów źle służy naszej ojczyźnie" — odpowiada autorom „Apelu
o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina” prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Gowin: z modelem studiów dualnych wiążemy duże nadzieje
Studia dualne wpisują się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej
– w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Gowin zaznaczył, że resort nauki konsekwentnie wdraża zmiany, które mają podnieść jakość kształcenia na polskich uczelniach.
– Dzięki Konstytucji dla Nauki i ustawom innowacyjnym uczelnie już niedługo uzyskają nowe możliwości działania. Przygotowaliśmy m.in. regulacje dotyczące studiów dualnych, wiążemy z tym modelem duże nadzieje – dodał wicepremier.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Ogłaszamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości – nowy cykl konferencji naukowych
Termin: 12 marca 2018 roku.
Pierwsze z planowanych spotkań odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Jego tematem będzie rodzina. Wybór właśnie tego zagadnienia jako inicjującego projekt Polonia Restituta nie jest przypadkowy. – To rodzina kształtuje pierwsze wzorce moralne, społeczne i kulturowe. W dużej mierze to, kim jesteśmy, zawdzięczamy środowisku domowemu,
z którego wyszliśmy – podkreślił Jarosław Gowin.
Kolejne konferencje poświęcone będą m.in. tematyce zrównoważonego rozwoju, solidarności społecznej, patriotyzmu, przedsiębiorczości, relacji państwo–Kościół, tożsamości i kulturze.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Innowacje i rozwój
INNoship – kurs na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym
Zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających,
w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.
Europejska Rada ds. Innowacji – zapraszamy na konferencję
Termin: 12 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję
i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu
w Horyzoncie 2020”.
Celem spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council ‒ EIC) na lata 2018‒2020. Zostanie na nim także przedstawiona lista krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
COST CONNECT w Warszawie
Cykl wydarzeń pod nazwą COST CONNECT został zainicjowany przez COST (European Cooperation in Science and Technology) czyli Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych w czerwcu 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest łączenie przedstawicieli COST oraz naukowców spoza Programu zainteresowanych danym zagadnieniem naukowym, pragnących wspólnie rozwijać badania zapoczątkowane przez COST.
Nowe konkursy NCBR: TECHMATSTRATEG II i INNOship
Termin: Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku.
Konkurs TECHMATSTRATEG II
Celem jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych.
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Termin: Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.
Konkurs INNOship
Celem jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci
i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.
Warsztaty Teaming Phase II
Termin: 20-21 marca 2018 roku.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie kolejne warsztaty dla polskich wnioskodawców programu Teaming Phase 2. W ramach spotkania odbędzie się sesja poświęcona dobrym praktykom przygotowania wniosków, na przykładzie prezentacji projektu, który otrzymał dofinansowanie. A także sesję warsztatową dotyczącą przygotowania biznesplanu oraz planu finansowego dla powstających Centrów Doskonałości. Warsztaty dedykowane są dla sześciu konsorcjów przygotowujących aplikację do konkursu Teaming Phase II.
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna głębokie zmiany
Rada Nadzorcza WCB EIT+ powołała nowego Prezesa Zarządu. Decyzją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.
Nowy cykl konferencji – MNiSW włącza się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Termin: 12 marca 2018 roku.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Trwa rejestracja na konferencję poświęconą refleksji nt. rodziny.
W konferencji wezmą udział uczeni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji rządowej, politycy, dziennikarze i publicyści. Konferencja „Rodzina” jest pierwszą z cyklu „Polonia Restituta - Dekalog dla Polski w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. W ramach tego cyklu podczas 10 spotkań organizowanych co miesiąc w czołowych ośrodkach akademickich przedmiotem debaty mają być kluczowe dla Polski i Polaków zagadnienia, między innymi: praca, patriotyzm, suwerenność, godność, sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie.
Umiędzynarodowienie
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
- Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2018
Termin: Wnioski przyjmowane są do 26 kwietnia 2018 roku (I etap - wnioski wstępne),
do 20 września 2018 roku (II etap - wnioski pełne).
Otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu
Termin: Wnioski przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 roku.
Uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
z zakresu medycyny personalizowanej.
Europejska Stolica Innowacji 2018: ruszyła kolejna edycja konkursu
Termin: Kandydatury można zgłaszać do 21 czerwca 2018 roku.
Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast, które mogą pochwalić się najbardziej integracyjnymi i dynamicznymi ekosystemami innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma nagrodę w wysokości miliona euro.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików