Biuletyn 4 listopada 2016 r.

piątek, 4 listopada 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

4 listopada 2016 r.

Szkolnictwo wyższe

Na zdjęciu minister Gowin i prof. Krystyna Leśniak-MoszczukUniwersytety Trzeciego Wieku po raz pierwszy wspierane przez resort nauki

Terminy: realizacja projektów potrwa od stycznia do grudnia 2017 r.

Budżet: maksymalne finansowanie dla pojedynczego projektu wynosi 300 tys. zł; całkowity budżet konkursu to 4 mln zł 

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Polsce w 1975 roku, zaledwie dwa lata po otwarciu pierwszej uczelni dla seniorów na świecie. Od tamtego czasu UTW pełnią bardzo istotną rolę społeczną – zapobiegają wykluczeniu osób starszych. Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa.

MNiSW ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. W jednym województwie zrealizowane będą mogły zostać maksymalnie 2 projekty. 

Przycisk czytaj więcej


grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieSzkolenie MNiSW dla rzeczników prasowych uczelni 

Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy zaprosić rzeczników prasowych uczelni na szkolenie z zakresu komunikacji medialnej, prawa prasowego, a także sztuki prowadzenia negocjacji. Szkolenie odbędzie się w centrum konferencyjnym w Piasecznie k. Warszawy i potrwa dwa dni.

Do wyboru macie Państwo dwa terminy:

 • 16-17 listopada,
 • 30 listopada – 1 grudnia.

Aby zarejestrować się na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wskazać preferowaną datę. O wzięciu udziału w konferencji zadecyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest bowiem ograniczona.

Po rejestracji otrzymają Państwo dwa maile – pierwszy poświadczający prawidłowe wypełnienie formularza, drugi zaś (w późniejszym terminie) – potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Tylko otrzymanie drugiego maila jest równoznaczne ze skuteczną rejestracją.

Podczas obu dni zapewniamy Państwu nocleg (w hotelu oddalonym o 400 m od centrum konferencyjnego) oraz wyżywienie (obiad, przekąski w ciągu dnia oraz kolację po pierwszym dniu szkolenia).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dokładne adres oraz harmonogram szkoleń zostaną przesłane w późniejszym terminie osobom zarejestrowanym.

Przycisk czytaj więcej


Logo: symbol książki i znak "@"Konsultacje PKA w sprawie kryteriów oceny programowej

Terminy: konsultacje potrwają do 10 listopada 2016 r.

Ruszyły konsultacje projektu kryteriów oceny programowej PKA oraz projektu raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach ogólnoakademickim i praktycznym przygotowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wszelkie propozycje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pka@pka.edu.pl, podając „Kryteria” jako temat korespondencji.

Szczegółowe informacje na temat projektów znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKonferencja NKN w Toruniu o humanistyce i naukach społecznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku.

Będzie to druga konferencja programowa poprzedzająca zaplanowany w 2017 roku Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego.

Nauki humanistyczne i społeczne odgrywają dużą rolę w wymiarze poznawczym, kulturotwórczym, a także aplikacyjnym - dlatego podczas konferencji w Toruniu przedyskutowane zostaną koncepcje dotyczące sposobu finansowania badań naukowych w humanistyce i naukach społecznych, możliwości wykorzystania wyników badań humanistycznych i społecznych w praktyce, a także koncepcja ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodych badaczy w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Oprócz tego na stronie internetowej MNiSW dostępne są także program konferencji oraz informacje logistyczne

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobom zgłaszającym się na konferencję przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

UWAGA - po wypełnieniu formularza strona się nie przeładuje, prosimy nie wypełniać ponownie.

Potwierdzenie wypełnienia formularza przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Przycisk czytaj więcej


Logo programuUWAGA: Zmiana w programie Granty na granty

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” opublikowano informację o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty".

W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzupełniające ogłoszenie Ministra z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu, obejmujące szczegółową informację w ww. sprawie, ukaże się 7 listopada 2016 r.

Przycisk czytaj więcej


Logo NCNNCN: konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin otwarty

Termin: składanie dokumentów do 21 listopada 2016 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce z ofertami pracy.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: czerwona sylwetka nowoczesnego budynkuNCN: grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych

Terminy: 13 grudnia 2016 r.; rejestracja trwa do 16 listopada 2016 r.

Miejsce: siedziba Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, ul. Królewska 57

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Przewidywany czas szkolenia to ok. 5 godzin.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,
 • prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
 • przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
 • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Przycisk czytaj więcej


Grafika symbolizująca książkę z dwoma znakami "@"Formularze wniosków dla konkursów NCN dostępne

Terminy: nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2016 r.

Na początku listopada w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Przycisk czytaj więcej


Manifest kosmiczny przyjęty

Międzynarodowe forum „Kosmiczna nauka i szkolnictwo wyższe dla wyzwań globalnych” było znakomitą okazją do zaprezentowania największych osiągnięć polskiej nauki w zakresie przestrzeni kosmicznej. W spotkaniu w Trydencie wzięli udział przedstawiciele 35 krajów z całego świata, min. z USA, Niemiec, Francji, Japonii, Chin i Rosji. Polskiej delegacji przewodniczył dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozważania koncentrowały się wokół trzech zagadnień:

 • zmiany klimatu jako zjawisko, które dotyka społeczność na wielu obszarach (rolnictwo, zdrowie, poziom mórz, poziom ekosystemów morskich, zasoby leśne);
 • zarządzanie (big data) danymi pochodzącymi z przestrzeni kosmicznej;
 • ochrona Ziemi, czyli kompleksowe podejście badań, wiedzy do potencjalnego wdrażania na poziomie globalnym.

Rezultatem spotkania jest jednogłośnie przyjęty Manifest kosmiczny - Kosmiczna nauka i szkolnictwo wyższe dla globalnych wyzwań.

Przycisk czytaj więcej


Logo HR Excellence in ResearchEuropejskie logo „HR Excellence in Research” – ostatni raz na dotychczasowych zasadach

Terminy: nabór zgłoszeń do 15 listopada 2016 r.

Dobiega końca ostatni termin, w którym można starać się o prestiżowe logo Human Resources Excellence in Research na dotychczasowych zasadach. Ocena nadesłanych dokumentów zostanie przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy po skończeniu przyjmowania wniosków.

Od stycznia 2017 Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo. Ma to na celu zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych przez instytucje działań w celu poprawy warunków pracy i zatrudniania naukowców oraz wprowadzenie porównywalnych w całej Europie standardów.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Logo programu operacyjnego PO IRProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój - spotkanie informacyjne NCBR

Terminy: spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 r.; rejestracja trwa do 10 listopada

Miejsce: Hotel Marriot w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem "PBSE" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „PBSE” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsce prosimy nie zgłąszać więcej niż 2 osoby z instytucji.

Przycisk czytaj więcej


Niebieskie logo programu Horyzont 2020Konsultacje Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 i Euratom 2014-2018

Terminy: przyjmowanie opinii do 15 stycznia 2017 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami w kontekście oceny okresowej programu Horyzont 2020. W ten sposób KE chce włączyć obywateli UE do wspólnego tworzenia polityki Unii w celu wprowadzenia lepszych regulacji prawnych. 

Ocena okresowa pomoże poprawić funkcjonowanie programu Horyzont 2020 i będzie ważnym elementem w przygotowaniach do następnego programu badań i innowacji Unii Europejskiej. 

Przycisk czytaj więcej


Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychKonsultacje Komisji Europejskiej: Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Terminy: konsultacje będą otwarte do 20 listopada 2016 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych w kontekście planowanej niezależnej, zewnętrznej oceny dotychczasowego funkcjonowania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wyniki oceny EIT mogą wpłynąć na usprawnienie modelu funkcjonowania EIT w przyszłości.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, utworzony w 2008 r., to instytucja Unii Europejskiej, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności dzięki wzmocnieniu potencjału innowacyjnego państw członkowskich oraz Unii Europejskiej poprzez pełne zaangażowanie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów.

Przycisk czytaj więcej


Logo KPKDni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów na 2017 rok w programie Horyzont 2020

 • 9 listopada 2016: Europa w zmieniającym się świecie – dzień informacyjny w Warszawie;
 • 14 listopada 2016: Europa w zmieniającym się świecie – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
 • 17 listopada 2016: Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania – dzień informacyjny we Wrocławiu;
 • 22 listopada 2016: Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020 w Warszawie;
 • 24-25 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Madrycie;
 • 30 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
 • 30 listopada – 2 grudnia 2016: Energia – konferencja SET Plan i spotkanie brokerskie w Bratysławie.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Grafika: kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi przyjazdySzkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – Kurs Romański 2017

Terminy: nabór zgłoszeń do 17 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w okresie przerwy międzysemestralnej w 2017 r. (styczeń-luty) ”Kursu Romańskiego 2017” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Do udziału w konkursie MNiSW zaprasza szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

W ramach 3-tygodniowego kursu dla 35 studentów powinny być zagwarantowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kurs ma także zapewnić spotkania z polską kulturą i historią.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Tagi: Newsletter MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików