Biuletyn 30 września 2016 r.

piątek, 30 września 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

30 września 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Gowin w głównej sali Biblioteki Uniwersytetu WarszawskiegoSzanowni Państwo! Drodzy Studenci!

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla Was, a zwłaszcza dla tych, którzy są studentami pierwszego roku akademickiego, to początek fascynującego okresu życia.

Od 1 października na uczelniach zacznie się wiele zmieniać. Będzie zdecydowanie mniej biurokracji – co dla studentów oznacza m.in. łatwiejszy dostęp do drugiego kierunku studiów, czy kredytów studenckich.

W tym roku akademickim chcemy doprowadzić do głębokich zmian systemowych na polskich uczelniach. Planujemy zorganizowanie Narodowego Kongresu Nauki – wielkiej debaty na temat tego, jak mają wyglądać polskie uczelnie, żeby kształciły na najwyższym światowym poziomie. Bardzo liczę na to, że w debacie wybrzmi głośno także Wasz, studencki głos. Bo przecież to dla Was są uniwersytety, to o Waszą przyszłość chodzi.

Życzę Wam, abyście podczas studiów poznali wielu prawdziwych mistrzów, żebyście zdobyli wiedzę, która potem będzie Wam służyć w życiu zawodowym, a także żebyście zawiązali wiele przyjaźni na całe życie.

Udanego roku akademickiego!

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Przycisk czytaj więcej


Szkolnictwo wyższe

Logo deregulacji - prosta droga przez skomplikowany labiryntMniej biurokracji w nowym roku akademickim

Brak limitów miejsc na drugim kierunku studiów, kredyty studenckie szybciej i na lepszych warunkach, a także więcej środków na stypendia dla najlepszych – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących w szkołach wyższych i na uczelniach od 1 października 2016 roku.

Ustawa deregulacyjna (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw), przygotowana przez wicepremiera Jarosława Gowina jest najważniejszą zmianą dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym roku akademickim. Celem nowej ustawy jest odbiurokratyzowanie nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Broszura - przewodnik po deregulacji

Przycisk czytaj więcej


ręce w geście pomocy i wsparciaPomoc materialna 2016/2017

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały wskazówki oraz informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017. W materiałach znajdziecie Państwo informacje na temat różnych rodzajów pomocy, sposobu ich zdobywania etc.  Poniżej zamieszczamy linki:


Dochód uprawniający do uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie, który gwarantuje otrzymanie stypendium socjalnego w nadchodzącym roku akademickim wynosi 668,2 zł (netto). Osoby z dochodem poniżej tej kwoty otrzymają stypendium po przejściu przez procedurę uczelnianą.

Oprócz tego o stypendium socjalne mogą się ubiegać osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza tę kwotę. Górny próg zostanie określony przez rektora w porozumienia z samorządami studenckimi i doktoranckimi. Maksymalnie w tym roku może wynosić on nawet 1051,7 zł.

Przycisk czytaj więcej


Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademicki 2016/2017

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny roczny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w ubiegłym roku wynosił 1.975 zł.

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

logo Programu - Diamentowy GrantDiamentowy Grant – rozstrzygnęliśmy już V edycję

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów młodych badaczy. o Diamentowe Granty ubiegać mogli się studenci jednolitych studiów magisterskich lub absolwenci studiów I stopnia. Kandydaci musieli wyróżniać się dorobkiem naukowym oraz badaniami naukowymi na wysokim poziomie.

W V edycji konkursu spośród 277 nadesłanych wniosków wyłoniono 83 laureatów. Maksymalne dofinansowanie wynosiło - 180 tys. zł dla nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce i twórczości artystycznej oraz 220 tys. dla nauk ścisłych, technicznych i o życiu.

Przycisk czytaj więcej


Logo NCNPOLONEZ 3 – spotkanie oraz informacja o systemie OSF

Termin: 6 października, godz. 11:00

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B w Warszawie

Narodowe Centrum Nauki organizuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie POLONEZ 3. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej NCN.

Formularz wniosku konkursowego w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października.

Przycisk czytaj więcej


Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyUWERTURA - staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Termin: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: osoby, które posiadają co najmniej stopień doktora

UWERTURA to konkurs, który jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych. Jego celem będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych.

NCN sfinansuje staże trwające od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. Jednym z warunków udziału w konkursie będzie deklaracja złożenia wniosku o grant ERC w przeciągu 18 miesięcy od zakończenia stażu.

Przycisk czytaj więcej


Wzór umowy – Premia na Horyzoncie

Termin: nadesłanie umów do 26 października 2016 r.

Jednostki naukowe, które otrzymały decyzje o środkach finansowych przyznanych w ramach Premii na Horyzoncie, mogą pobrać wzór umowy ze strony MNiSW.

Przycisk czytaj więcej


Logo: symbol książki i znak "@"Warsztaty o grantach ERC dla humanistów

Termin: warsztaty od 25-26 października 2016 r.; zgłoszenia do 10 października

Celem organizowanych przez PAN warsztatów jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o granty w dziedzinie nauk humanistycznych.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: podium zwycięzców, a na szczycie - pucharWyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 32 mln zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. W sumie stypendia otrzyma 168 wybitnych młodych naukowców wybranych spośród ponad 1100 kandydatów. Laureaci będą otrzymywali 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychINNOMOTO - rusza nabór wniosków

Terminy: nabór zgłoszeń od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Budżet: 250 mln zł

Rusza INNOMOTO – nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który ma być „polisą ubezpieczeniową” dla producentów aut, części samochodowych i akcesoriów od ryzyka związanego z inwestowaniem w innowacje.

Producenci z branży będą mogli przeznaczyć środki konkursowe m.in. na robotyzację linii montażowych, tworzenie inteligentnych systemów logistycznych, nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów, opracowanie prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych.

Przycisk czytaj więcej


grafika z konturem Polski i wieloma węzłami w środkuBudowanie krajowego ekosystemu innowacji

W Polsce jest kilka możliwych źródeł finansowania innowacyjnych pomysłów, m.in. fundusze krajowe, strukturalne oraz program Horyzont 2020. Wszystkie sposoby finansowania są elementami krajowego ekosystemu wspierania innowacji. Można go rozwinąć i wzmocnić poprzez tworzenie mechanizmów synergii. O tym, jak to zrobić dyskutowali uczestnicy konferencji Budowanie krajowego ekosystemu innowacji, która odbyła się w Warszawie.

Przycisk czytaj więcej


MSCA ITN – otwarty konkurs

Termin: nabór wniosków do 10 stycznia 2017 r.

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN).

Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących typów:

  •     European Training Networks (ETN)
  •     European Industrial Doctorates (EID)
  •     European Joint Doctorates (EJD).

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Grafika: kula ziemska a na niej powiększony kontur PolskiUmiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

Termin: 20-21 października 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski

Będzie to pierwsza z konferencji programowych przygotowujących planowany we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. Konferencję organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja poświęcona będzie szeroko pojętej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Jest ona adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierowników uczelnianych biur współpracy z zagranicą i rekrutacji cudzoziemców. Program konferencji dostępny jest w tym miejscu: RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI. Przebieg konferencji będzie transmitowany on line na stronie internetowej MNiSW.


grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieZaproszenie do udziału w konferencji "German-Polish Platform: on the road to innovative Europe"

Termin: konferencja odbędzie się 11 października 2016 r.

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych UAM, ul. Umultowska 89a, Poznań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza do udziału w konferencji "German-Polish Platform: on the road to innovative Europe”, organizowanej we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej celem jest pogłębienie dialogu między przedstawicielami sektorów polskiej i niemieckiej  nauki, administracji, biznesu. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną przykłady projektów realizowanych wspólnie w ramach kontaktów dwustronnych oraz na forum UE. Obrady będą służyły również określeniu perspektyw dalszej współpracy oraz zaplanowaniu wspólnych działań na rzecz wsparcia relacji środowiska akademickiego, nauki i biznesu.

Zakres tematyczny konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  •     Innowacyjność – percepcja, wyzwania, przyszłość w ramach kontaktów dwustronnych oraz na poziomie UE,
  •     Od pomysłu do wdrożenia – najlepsze praktyki i instrumenty,
  •     Komercjalizacja badań naukowych – bariery i zachęty.    

Przycisk czytaj więcej


niebieski prostokąt, przedzielony w połowie białą pionową linią; po lewej stronie biały budynek, po prawej nazwa European University InstituteEuropejski Instytut Uniwersytecki poszukuje sekretarza Generalnego

Terminy: nabór zgłoszeń do 27 października 2016 r.

Europejski Instytut Uniwersytecki - prestiżowa międzynarodowa instytucja z siedzibą we Florencji - prowadzi nabór na stanowisko sekretarza generalnego. W strukturze EUI to druga najważniejsza osoba po rektorze uczelni. Szczegółowe informacje na temat oferty oraz rekrutacji dostępne są na stronie EUI.

Przycisk czytaj więcej


Polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – innowacyjne projekty na przyszłość”

Termin: rozmowy potrwają od 11 do 14 października 2016 r.

Już po raz kolejny Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) organizuje polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – innowacyjne projekty na przyszłość” na swoim stoisku na Targach POL ECO SYSTEM. Polskim partnerem tych rozmów jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Udział w rozmowach jest bezpłatny i daje możliwość nawiązania kontaktów z czołowymi niemieckimi jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Przycisk czytaj więcej


Synergia funduszy europejskich w praktyce oraz wsparcie mobilności naukowców

Termin: 11-12 października 2016 r.

W ramach odbywającego się Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli zapraszamy na warsztaty realizowane przez partnerów projektu NCP_Wide.Net, którego koordynatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
Spotkanie poświęcone będzie synergii między projektami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych oraz programu Horyzont 2020.

Oprócz tego w Brukseli odbędzie się również warsztat mający na celu podzielenie się wnioskami i doświadczeniami z realizowanych programów wzmacniających mobilność naukowców. ERA Chairs jest jednym z programów „Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa” realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików