Biuletyn 21 października 2016 r.

poniedziałek, 24 października 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

21 października 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Gowin na konferencjiPierwsza konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki za nami!

„Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” to temat konferencji, która rozpoczęła się dziś w Rzeszowie. Wydarzenie otworzyło cykl spotkań ze środowiskiem naukowym, które we wrześniu 2017 roku podsumuje Narodowy Kongres Nauki.

- Umiędzynarodowienie jest naszą piętą achillesową. Studenci zagraniczni stanowią obecnie 4% uczestników zajęć na naszych uniwersytetach – stwierdził Jarosław Gowin. Zdaniem ministra jest to spowodowane m.in. faktem, że tylko 3,5% kierunków studiów prowadzonych jest w Polsce w języku angielskim.

Minister nauki stwierdził, że Polskę stać na to, by – wzorem najlepszych uczelni na świecie – kształcić najzdolniejszych studentów, zatrudniać wybitnych światowych badaczy i umożliwiać międzynarodowy rozwój krajowym specjalistom. – Mamy takie możliwości zarówno pod względem intelektualnym czy naukowym, jak również z punktu widzenia potencjału gospodarczego.

Informacje na temat Narodowego Kongresu Nauki oraz kolejnych konferencji programowych znaleźć można na stronie internetowej NKN

Przycisk czytaj więcej


Nauka

MINIATURA - nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki

Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby, które uzyskały stopień doktora do 12 lat przed wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały projektem badawczym i nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie NCN

Budżet: wysokość pojedynczego grantu - od 5 do 50 tys. zł; budżet całego konkursu wynosi 12 mln zł

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

"Małe granty" będą mogły trwać do 12 miesięcy. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania. Planowany czas rozstrzygania edycji konkursu to 3 miesiące. 

Przycisk czytaj więcej


grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieNCN: konkursu na stanowiska koordynatorów dyscyplin otwarty

Termin: składanie dokumentów do 21 listopada 2016 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Oferty pracy.

Przycisk czytaj więcej


Rzeźba Sokratesa - informacja o rozstrzygnięciu konkursuZnamy wyniki konkursu dla filozofów, teologów i socjologów

Polskimi studiami nad totalitaryzmem, lubelską szkołą filozofów czy pomnikiem polskiej filozofii chrześcijańskiej – tym między innymi będą zajmować się zwycięzcy konkursu „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.

W konkursie ogłoszonym przez MNiSW wyłoniono pięć projektów, które spopularyzują dokonania wybitnych polskich intelektualistów XX i XX wieku. Zwycięscy naukowcy zajmą się dorobkiem m.in. Janusza Sławińskiego, teoretyka literatury, czy kard. Stefana Wyszyńskiego. Maksymalna wysokość dofinansowania każdego z projektów to 1 mln zł.

Przycisk czytaj więcej


Niebieskie logo PANKonkurs „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”

Terminy: nabór zgłoszeń do 7 listopada 2016 r.

Kto: wybitni naukowcy reprezentujący dziedziny humanistyczne i społeczne, planujący aplikowanie o granty ERC

Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych 3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).

Warsztaty ERC Mentoring Initiative mają pomóc w przygotowaniu naukowców do aplikowania o granty ERC. Uczestnicy spotkania będą mogli skonsultować z ekspertami swoje pomysły badawcze, które planują przedstawić we wniosku projektowym. Przedstawione zostaną także rekomendacje panelistów oceniających wnioski ERC.

Przycisk czytaj więcej


Kolorowe logo NPRH: litera H otoczona czterema koloramiFundamenty - kolejny moduł NPRH

Terminy: nabór wniosków od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r.

Budżet: 500 tys. na okres do 5 lat

Zgodnie z zapowiedzią MNiSW ogłosiło trzeci, ostatni moduł Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - Fundamenty. W ramach konkursu minister wyznaczał będzie temat o szczególnym znaczeniu dla polskich badań humanistycznych. W pierwszej edycji temat brzmi: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą dotyczyć m.in. historii politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy religii.

Przycisk czytaj więcej

ręce w geście pomocy i wsparciaPRZYPOMINAMY: KOPiPOL oferuje wynagrodzenia za publikacje naukowe

Stowarzyszenie KOPiPOL od 1995 r. reprezentuje naukowców w zakresie ochorny praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, dzieląc środki między autorów publikacji naukowych i technicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się autorzy, którzy opublikowali woje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Stowarzyszenie dotychczas wypłaciło wynagrodzenia dla 7627 naukowców na łączną kwotę ponad 13 mln zł.  

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

 • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia;
 • wygenerować za pomoca wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów);
 • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłac pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Konsultacje Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 i Euratom 2014-2018

Terminy: przyjmowanie opinii do 15 stycznia 2017 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami w kontekście oceny okresowej programu Horyzont 2020. W ten sposób KE chce włączyć obywateli UE do wspólnego tworzenia polityki Unii w celu wprowadzenia lepszych regulacji prawnych. 

Ocena okresowa pomoże poprawić funkcjonowanie programu Horyzont 2020 i będzie ważnym elementem w przygotowaniach do następnego programu badań i innowacji Unii Europejskiej. 

Przycisk czytaj więcej


logo NCBRWybrano 19 funduszy inwestycyjnych w konkursie BRIdge Alfa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Dostaną na ten cel 436 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przycisk czytaj więcej


Czerwona grafika: dwa zębate kołaZaproszenie na konferencję naukową "Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?"

Termin: 28 października 2016 r., godz. 10:00; rejestracja do 25 października 2016 r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5

W Ministerstwie Rozwoju odbędzie się czwarta z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce” ogólnopolska konferencja naukowa. Tegoroczne wydarzenie skoncentruje się na problematyce mierzenia tych innowacji.

W trakcie konferencji odbędą się trzy panele problemowe:

 •     W pierwszym zaplanowano dyskusję poświęconą ocenie innowacji społecznych przez ich beneficjentów.
 •     W drugim panelu poruszona będzie problematyka mierzenia efektów innowacji społecznych w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych.
 •     Trzeci panel skupi się na problematyce monitorowania i mierzenia efektów innowacji społecznych realizowanych z udziałem organizacji biznesowych.

Organizatorami konferencji są: Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju, a partnerem merytorycznym - Better. Social Design Company.

Przycisk czytaj więcej


Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychKE szuka ekspertów do pracy nad koncepcją Europejskiej Rady ds. Innowacji

Termin: składanie wniosków do 27 października 2016 r.

Komisja Europejska zaprasza ekspertów w zakresie innowacji, którzy będą wspierać ją w określeniu kształtu i zakresu działań Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC).

Carlos Moedas, komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, przedstawił plany utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, która, na wzór Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspierającej naukowców, będzie pomagać najbardziej obiecującym europejskim innowatorom.

Teraz Komisja Europejska zaprasza najlepszych innowatorów Europy do przyłączenia się do grupy 12 ekspertów, którzy będą doradzać w zakresie tworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: żarówka w birecieEuropejska Nagroda dla Innowatorek 2017

Terminy: zgłaszanie kandydatur do 3 listopada 2016 r.

Kto: kobiety-przedsiębiorcy, które odnisosły sukces w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań

Budżet: łączna pula nagród wynosi 200 tys. euro

Tegoroczna edycja jest otwarta dla kobiet wszystkich narodowości mieszkających w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Po raz pierwszy w historii nagrody zostanie przyznana nagroda w kategorii Rising Innovator dla kobiet-przedsiębiorców w wieku do 30 lat.

Celem nagrody  jest zachęcanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Nagroda ta ma przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorców zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyKonkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

Terminy: nabór wniosków do 31 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (Walonii-Brukseli). Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Komisji mieszanej ds. selekcji projektów.

Projekt badawczy może być przedstawiony przez jednostkę naukową wyłącznie w następujących kategoriach:

 • rolnictwo
 • żywność
 • energia
 • nowe materiały
 • medycyna
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie, mechatronika, inżynieria mechaniczna
 • logistyka
 • transport
 • badania kosmiczne, aeronautyka
 • zielone technologie

Przycisk czytaj więcej


grafika z konturem Polski i wieloma węzłami w środkuDzień Informacyjny Erasmus+

Termin: spotkanie odbędzie się 4 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca w rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ zapraszają na Dzień Informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym".

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje o następujących działaniach / akcjach programu Erasmus+:

 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in the field of Higher Education – CBHE);
 • Jean Monnet;
 • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances);
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – EMJMDs).

Program spotkania oraz możliwość zarejestrowania się na nie odbywa się poprzez stronę internetową i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 27 października 2016 r.

Przycisk czytaj więcej


Uczelnie - biret i dyplomUznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu - seminarium

Terminy: spotkanie odbędzie się 8 listopada 2016 r.; rejestracja do 24 października;

Serdecznie zaprasza pracowników uczelni do udziału w seminarium poświęconym problematyce uznawalności dokumentów o wykształceniu uzyskanych za granicą.

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty uznawalności zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych. Na wybranych przykładach wskazane zostaną dobre praktyki w ocenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz dostępne narzędzia i źródła informacji. Ponadto przedstawimy systemy edukacji Chin i Bangladeszu, a także poruszymy problematykę tzw. fabryk dyplomów (diploma mills) i fałszywych dyplomów.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików