Biuletyn 18 listopada 2016 r.

poniedziałek, 21 listopada 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

18 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Premier Gowin przemawia na podsumowaniu pierwszego roku rządówDeregulacja najważniejszym osiągnięciem MNiSW w ostatnim roku

Skuteczna walka z biurokracją na uczelniach, dbałość o wysoką jakość kształcenia, a także przygotowanie pierwszej ustawy o innowacyjności, która pobudzi polską gospodarkę – to tylko niektóre dokonania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o których mówił wicepremier Jarosław Gowin na podsumowaniu pierwszego roku rządów.

Szef resortu nauki wskazał, że polskie szkolnictwo wyższe jest dramatycznie niedofinansowane, a do niedawna także zbiurokratyzowane, co było skutkiem ubocznym wprowadzania w poprzednich latach wielu reform. – Zaczęliśmy od oczyszczania przedpola, czyli od ograniczania biurokracji. 1 października tego roku weszła w życie ustawa deregulacyjna i siedem rozporządzeń, które zdecydowanie ograniczają liczbę zupełnie niepotrzebnych, biurokratycznych obowiązków – powiedział Gowin.

Przycisk czytaj więcej

Szkolnictwo wyższe

Logo: symbol książki i znak "@"Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego

W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (po uprzednim kontakcie z tą osobą).

Przycisk czytaj więcej

Nauka

logo Programu - Diamentowy GrantRusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom. 

Przycisk czytaj więcej

Logo NCNWyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM oraz POLONEZ. W konkursie OPUS mogą startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. W jedenastej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł.

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Tym razem nadesłano 757 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 204 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniesie 86,7 mln zł.

Dla osób na najwcześniejszym etapie kariery naukowej – nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora – przeznaczony jest konkurs PRELUDIUM. Wnioski nadesłało 1196 badaczy, a finansowanie o łącznej wysokości 38,5 mln zł otrzyma 360 z nich.

POLONEZ jest adresowany do naukowców z zagranicy, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe w Polsce. W drugiej edycji zgłosiło się 319 badaczy, z których 26 będzie miało możliwość pracować w polskich jednostkach naukowych. Na sfinansowanie ich projektów przeznaczono łącznie 21 mln zł.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje konkursowe dla 12. edycji konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM.

Przycisk czytaj więcej

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKonferencja NKN w Toruniu o humanistyce i naukach społecznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku.

Będzie to druga konferencja programowa poprzedzająca zaplanowany w 2017 roku Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego.

Nauki humanistyczne i społeczne odgrywają dużą rolę w wymiarze poznawczym, kulturotwórczym, a także aplikacyjnym - dlatego podczas konferencji w Toruniu przedyskutowane zostaną koncepcje dotyczące sposobu finansowania badań naukowych w humanistyce i naukach społecznych, możliwości wykorzystania wyników badań humanistycznych i społecznych w praktyce, a także koncepcja ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodych badaczy w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Oprócz tego na stronie internetowej MNiSW dostępne są także program konferencji oraz informacje logistyczne

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobom zgłaszającym się na konferencję przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

UWAGA - po wypełnieniu formularza strona się nie przeładuje, prosimy nie wypełniać ponownie.

Potwierdzenie wypełnienia formularza przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

ręce w geście pomocy i wsparciaKonferencja NKN we Wrocławiu nt. współpracy nauki z gospodarką i administracją

Terminy: 8-9 grudnia 2016 r.

Miejsce: Wrocław

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Wrocławską zapraszają do udziału w konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Trzecia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w 2017 roku ma na celu zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych.

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Przycisk czytaj więcej

logo NCBRKonkurs na zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Terminy: nabór kandydatur do 19 grudnia 2016 r.

NCBR ogłosiło konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum. Kandydat musi posiadać tytuł magistra lub równorzędny, doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym. 

Przycisk czytaj więcej

Logo KPKDni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów na 2017 rok w programie Horyzont 2020

  • 22 listopada 2016: Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020 w Warszawie;
  • 24-25 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Madrycie;
  • 30 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
  • 30 listopada – 2 grudnia 2016: Energia – konferencja SET Plan i spotkanie brokerskie w Bratysławie.

Przycisk czytaj więcej


Polsko-Rumuńskie seminarium w zakresie przestrzeni kosmicznej

Terminy: seminarium odbędzie się 28 listopada; zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, Warszawa

Zapraszamy na dwustronne polsko-rumuńskie seminarium, poświęcone możliwościom współpracy w zakresie programów ESA.

Ze strony rumuńskiej swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele: National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli" (INCAS), Institute of Space Science (ISS) oraz firmy: Terrasigna, CS Romania i Siemens Convergence Romania. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Rumuńskiej Agencji Kosmicznej.

W programie seminarium przewidziane są prezentacje instytucji biorących udział w spotkaniu, a w popołudniowej części możliwe będą spotkania bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznych40 mln złotych w ramach konkursu e-Pionier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery podmioty działające dla sektora ICT otrzymają w sumie 40 mln zł na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniami technologicznymi ważnych problemów społecznych i gospodarczych.

W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło 18 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania ponad 180 mln zł. W trakcie oceny merytorycznej do otrzymania grantu zakwalifikowały się 4 podmioty, które otrzymają wsparcie NCBR w wysokości 41,9 mln zł na stworzenie narzędzi bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Ich zastosowanie pozwoli rozwiązać konkretne problemy, istotne społecznie lub gospodarczo, sygnalizowane przez publicznych zamawiających.

Przycisk czytaj więcej

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020

Termin: 22 listopada 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Podczas wydarzenia zostaną omówione m.in. tematy konkursowe dla obszarów ICT i FET (Future and Emerging Technologies), zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w programie Horyzont 2020 oraz możliwości uczestnictwa przedsiębiorstw (w tym MŚP) w programie. Zapraszamy do udziału.

Przycisk czytaj więcej

grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieDzień informacyjny dotyczący konkursu ITN 

Termin: 24 listopada 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Spotkanie to wyjątkowa okazja nie tylko do zapoznania się z kryteriami oceny, zasadami obecnego konkursu oraz statystykami poprzednich konkursów, ale również do wysłuchania porad, doświadczeń polskich koordynatorów oraz ewaluatora projektów ITN. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Logo Programu: studencka czapka na kuli ziemskiejStypendia rządu francuskiego na rok 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 5 marca 2017 r.

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Przycisk czytaj więcej

Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyZakończenie naboru wniosków w polsko-tureckim konkursie na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 23 listopada 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:

  •     ICT - Information and Communication Technologies,
  •     Energy,
  •     Health and life sciences.

Przycisk czytaj więcej

Grafika: kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi przyjazdyWspółpraca międzynarodowa: Grupa V4 i Korea Południowa

Terminy: nabór wniosków do 22 listopada 2017 r.

Zachęcamy do udziału w I konkursie badawczym otwartym w ramach współpracy międzynarodowej Grupy Wyszechradzkiej oraz Korei Południowej. Temat konkursu to: Chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików