Biuletyn 17 lutego 2016 r.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

17 lutego 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rejestracja na konferencję programową NKN w Poznaniu

Termin: 23-24 lutego 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych.

Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

Przycisk czytaj więcej

Szkolnictwo wyższe

Sprawozdanie finansowe uczelni publicznych za 2016 rok

Termin: nadsyłanie sprawozdań do 30 czerwca 2017 r.

Departament Budżetu i Finansów MNiSW przygotował wzory formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia). Z wzorów mogą skorzystać uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2016. 

Kompletne sprawozdanie, zatwierdzone przez senat uczelni, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta należy przesłać do MNiSW drogą pocztową. 

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie otwartego dostępu

Jarosław Gowin zwrócił się do kierowników jednostek naukowych i władz uczelni z prośbą o realizację rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Minister zwraca uwagę na to, że otwarty dostęp i otwarta nauka pełnią ważną rolę w procesie upowszechniania wiedzy w społeczeństwie i są związane z działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności nauki.

W liście zawarto również informację o ankiecie on-line skierowanej do jednostek naukowych i uczelni. Jej celem jest zebranie informacji nt. skali stosowania otwartego dostępu w Polsce. 

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursów międzynarodowych

Termin: spotkanie odbędzie się 21 lutego 2017 r.

Miejsce: Regionalny Punkt Kontaktowy - Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi UWERTURA oraz konkursom międzynarodowym ogłaszanym przez NCN wraz z partnerami z zagranicy. 

Przycisk czytaj więcej

Ważna informacja w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków

Przypominamy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., wnioskodawca ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania.

Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

EIT+ pod skrzydłami MNiSW

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ szerzej włączy się w schemat wdrażania innowacji przez polski rząd – to główne postanowienie listu intencyjnego, który podpisali dzisiaj w Warszawie Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w resorcie nauki i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

W 2007 roku Wrocław wraz z Województwem Dolnośląskim i pięcioma wrocławskimi uczelniami powołała spółkę Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem wyspecjalizowanej aparatury badawczej. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z podmiotów krajowych i unijnych prowadzi projekty, których celem jest transfer wiedzy do biznesu. Działalność EIT+ wpisuje się zatem w drugi filar tzw. strategii Gowina.

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne

Ocena partnerstw publiczno-publicznych

Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Ocena wspólnych przedsięwzięć

Termin: konsultacje do 10 marca 2017 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings) prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi przedstawicieli świata nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć.

WoodINN – nowy program sektorowy NCBR

Terminy: nabór wniosków od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. 

Kto: przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Budżet: 120 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł.

W ramach programu WoodINN będą finansowane prace B+R mające na celu opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł.

Przycisk czytaj więcej

Europejski Dzień Informacyjny - „Bezpieczne Społeczeństwo" 

Termin: spotkanie odbędzie się 6-7 marca 2017 r.  

Miejsce: Bruksela (Hotel Radisson Blue Brussels, Rue du Fossé aux Loups 47)

Już niebawem odbędzie się Europejski Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie na temat konkursów 2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” Programu Horyzont 2020.

Spotkanie jest organizowane przez Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych - SEREN3 we współpracy z Komisją Europejską oraz Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA).

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji na stronie:

Przycisk czytaj więcej

Rusza kolejna szybka ścieżka

Termin: nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. 

Budżet: miliard zł dla MŚP; 400 mln zł dla dużych przedsiębiorców

Miliard złotych na wsparcie innowacji w sektorze MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy „szybkiej ścieżki”. Ich nowatorska formuła - ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, prowadzony etapami nabór wniosków oraz krótki czas wydania decyzji o dofinansowaniu - jest bardzo atrakcyjna dla firm. 

W konkursach „szybkiej ścieżki” dla MŚP w 2016 roku przedsiębiorcy złożyli prawie tysiąc wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Duże przedsiębiorstwa złożyły zaś 74 wnioski, których łączna wartość wyniosła prawie 900 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2018-19

Terminy: nabór wniosków od 5 lutego do 15 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. 

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym Dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych, wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego: 

 • energia,
 • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
 • zrównoważony rozwój,
 • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
 • nano- i biotechnologie,
 • nauki o życiu,
 • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Przycisk czytaj więcej

Zachęcamy do członkostwa w Marie Curie Alumni Association

Zachęcamy wszystkie osoby, które były lub są uczestnikami lub koordynatorami akcji MSCA do bezpłatnego członkostwa w Marie Curie Alumni Association (MCAA) oraz wstąpienia do nowego Polskiego Oddziału MCAA, który rozpoczął swoją działalność w 2017 r.

Członkostwo w MCAA zapewnia możliwość kontaktu z innymi zrzeszonymi naukowcami oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących i szkolących uczestników akcji MSCA. Polski Oddział czeka na nowych członków!

Przycisk czytaj więcej

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chinami

Termin: nabór wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów.

Przycisk czytaj więcej

Czwarty polsko-singapurski konkurs na wspólne projekty badawcze

Termin: nabór wniosków do 15 maja 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) z Singapuru ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w obszarze: Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications.

Przycisk czytaj więcej

Międzynarodowe targi edukacyjne w Kanadzie

Termin: targi odbędą się 5 marca 2017 r.

Miejsce: Toronto

Zapraszamy na największe w Kanadzie międzynarodowe targi edukacyjne „Study and Go Abroad”.

Co roku odwiedza je ponad 2000 osób, zainteresowanych studiowaniem na świecie. W ubiegłym roku ponad 120 wystawców prezentowało bogatą ofertę edukacyjną. Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, biznesowe, artystyczne, politologiczne, a także różnorodne filologie obce.

Ze względu na wysoką jakość oferowanej edukacji i stosunkowo niewielkie koszty utrzymania, Polska jest bardzo atrakcyjnym wyborem, nie tylko dla licznej kanadyjskiej Polonii. Każdego roku zwiększa się liczba Kanadyjczyków podejmujących studia w naszym kraju. W 2016 roku na polskich uczelniach studiowało już około 500 osób pochodzących z Kanady.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików