Biuletyn 10 listopada 2016 r.

poniedziałek, 14 listopada 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

10 listopada 2016 r.

Nauka

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKonferencja NKN w Toruniu o humanistyce i naukach społecznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku.

Będzie to druga konferencja programowa poprzedzająca zaplanowany w 2017 roku Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego.

Nauki humanistyczne i społeczne odgrywają dużą rolę w wymiarze poznawczym, kulturotwórczym, a także aplikacyjnym - dlatego podczas konferencji w Toruniu przedyskutowane zostaną koncepcje dotyczące sposobu finansowania badań naukowych w humanistyce i naukach społecznych, możliwości wykorzystania wyników badań humanistycznych i społecznych w praktyce, a także koncepcja ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodych badaczy w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Oprócz tego na stronie internetowej MNiSW dostępne są także program konferencji oraz informacje logistyczne

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobom zgłaszającym się na konferencję przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

UWAGA - po wypełnieniu formularza strona się nie przeładuje, prosimy nie wypełniać ponownie.

Potwierdzenie wypełnienia formularza przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Przycisk czytaj więcej


Logo MNiSWUmów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem.

Po otrzymaniu z Ministerstwa podpisanych umów, na ich podstawie, jednostki naukowe zawierają umowy ze stypendystami.

Przypominamy, że Jednostka zobowiązana jest do przesłania do Ministerstwa jednego egzemplarza podpisanej umowy, zawartej ze Stypendystą.

Wzory obydwu umów dostępne są na stronie MNiSW.

Przycisk czytaj więcej


Logo NCNNCN: konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin otwarty

Termin: składanie dokumentów do 21 listopada 2016 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce z ofertami pracy.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: czerwona sylwetka nowoczesnego budynkuNCN: grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych

Terminy: 13 grudnia 2016 r.; rejestracja trwa do 16 listopada 2016 r.

Miejsce: siedziba Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, ul. Królewska 57

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Przewidywany czas szkolenia to ok. 5 godzin.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,
 • prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
 • przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
 • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Przycisk czytaj więcej


Logo HR Excellence in ResearchEuropejskie logo „HR Excellence in Research” – ostatni raz na dotychczasowych zasadach

Terminy: nabór zgłoszeń do 15 listopada 2016 r.

Dobiega końca ostatni termin, w którym można starać się o prestiżowe logo Human Resources Excellence in Research na dotychczasowych zasadach. Ocena nadesłanych dokumentów zostanie przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy po skończeniu przyjmowania wniosków.

Od stycznia 2017 Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo. Ma to na celu zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych przez instytucje działań w celu poprawy warunków pracy i zatrudniania naukowców oraz wprowadzenie porównywalnych w całej Europie standardów.

Przycisk czytaj więcej


ręce w geście pomocy i wsparciaWebinarium na temat konkursu SUGI

Terminy: webinarium odbędzie się 16 listopada 2016 r.

Sieć JPI Urban Europe, wspierająca naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym poświęconym nowemu konkursowi SUGI (Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative), który zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.

Celem konkursu SUGI, organizowanego z udziałem NCN we współpracy ze światową organizacją Belmont Forum, jest finansowanie projektów dotyczących rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego, również w zakresie badań podstawowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychKonsultacje Komisji Europejskiej: Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Terminy: konsultacje będą otwarte do 20 listopada 2016 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych w kontekście planowanej niezależnej, zewnętrznej oceny dotychczasowego funkcjonowania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wyniki oceny EIT mogą wpłynąć na usprawnienie modelu funkcjonowania EIT w przyszłości.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, utworzony w 2008 r., to instytucja Unii Europejskiej, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności dzięki wzmocnieniu potencjału innowacyjnego państw członkowskich oraz Unii Europejskiej poprzez pełne zaangażowanie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów.

Przycisk czytaj więcej


Logo KPKDni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów na 2017 rok w programie Horyzont 2020

 • 9 listopada 2016: Europa w zmieniającym się świecie – dzień informacyjny w Warszawie;
 • 14 listopada 2016: Europa w zmieniającym się świecie – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
 • 17 listopada 2016: Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania – dzień informacyjny we Wrocławiu;
 • 22 listopada 2016: Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020 w Warszawie;
 • 24-25 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Madrycie;
 • 30 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
 • 30 listopada – 2 grudnia 2016: Energia – konferencja SET Plan i spotkanie brokerskie w Bratysławie.

Przycisk czytaj więcej


Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychINNOMOTO - zakończenie naboru wniosków

Terminy: nabór zgłoszeń od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Budżet: 250 mln zł

Rusza INNOMOTO – nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który ma być „polisą ubezpieczeniową” dla producentów aut, części samochodowych i akcesoriów od ryzyka związanego z inwestowaniem w innowacje.

Producenci z branży będą mogli przeznaczyć środki konkursowe m.in. na robotyzację linii montażowych, tworzenie inteligentnych systemów logistycznych, nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów, opracowanie prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Grafika: kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi przyjazdySzkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – Kurs Romański 2017

Terminy: nabór zgłoszeń do 17 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w okresie przerwy międzysemestralnej w 2017 r. (styczeń-luty) ”Kursu Romańskiego 2017” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Do udziału w konkursie MNiSW zaprasza szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

W ramach 3-tygodniowego kursu dla 35 studentów powinny być zagwarantowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kurs ma także zapewnić spotkania z polską kulturą i historią.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: kula ziemska a na niej powiększony kontur PolskiSpotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie. 

Spotkania koncentrować się będą na identyfikacji potrzeb uczelni w zakresie uzyskiwania akredytacji zagranicznych i certyfikatów jakości kształcenia oraz problemów z tym związanych. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach władze uczelni, osoby odpowiedzialne za strategię umiędzynarodowienia, rozwój i organizację kształcenia oraz współpracę międzynarodową na uczelniach. 

Przycisk czytaj więcej

Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyZakończenie naboru wniosków w polsko-tureckim konkursie na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 23 listopada 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:

 •     ICT - Information and Communication Technologies,
 •     Energy,
 •     Health and life sciences.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików