23 stycznia 2015 r.

piątek, 23 stycznia 2015

Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

23 stycznia 2015 r.
Logo MNiSW

20 mln euro na humanistykę

NCN oraz HERA rozpoczynają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Program dedykowany jest projektom humanistycznym, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.
O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

wiecej przycisk

NCN ma już wstępny kalendarz konkursów na cały rok

Dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach – to plan Narodowego Centrum Nauki na rok 2015. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 r. Centrum planuje otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych. Niezależnie od harmonogramu, NCN będzie ogłaszać również konkursy w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. w ramach konsorcjów Infect-ERA, BiodivERsA).

wiecej przycisk

Młodzi wybitni mamy dla Was stypendia ministra

Trwa X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku. Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu. Wnioski o stypendia mogą być składane od 2 stycznia 2015 r do 31 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Kierunek Europa – zaproszenie na konferencje

„Kierunek Europa” to hasło dwóch konferencji, które z inicjatywy Unii Europejskiej i państw członkowskich odbędą się w lutym w USA. Konferencje „Kierunek Europa” to możliwość zaprezentowania przez czołowe europejskie organizacje badawcze oferty dla naukowców i innowatorów z całego świata zainteresowanych pracą w Europie. To doskonała okazja, by spotkać ekspertów z europejskich organizacji badawczych, agencji finansujących i Komisji Europejskiej, którzy przedstawią programy, inicjatywy i praktyczne aspekty rozpoczęcia pracy w Europe (wizy naukowe, centra mobilności itp). To możliwość spotkania naukowców, którzy mieszkali i pracowali w Europie, czasowo lub na stałe, a teraz podzielą się swoim doświadczeniem.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Pierwsza konferencja odbędzie się 12 lutego 2015 r. w San José, rejestracja do 30 stycznia 2015 r. Na konferencję w Bostonie, która odbędzie się 20 lutego 2015 r., można rejestrować się do 12 lutego 2015 r. Program i formularze rejestracyjne są dostępny na stronie internetowej.
Ponadto 21-23 lutego w Cambridge odbędą się 19. Targi Kariery Europejskiej, podczas których europejskie instytucje badawcze i przedsiębiorstwa mogą przedstawić swoje oferty pracy. Udział w targach jest płatny. Więcej szczegółów na stronie www.euro-career.com.

wiecej przycisk

VI edycja Programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioski mozna składać do 15 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Infect-ERA: Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay.
  • Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii i gruźlic. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 3 lat. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie – pełny opis projektu, tzw. full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do 18 marca 2015 r. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 17 lipca 2015 r. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to grudzień 2015 r.

wiecej przycisk

Nowi laureaci programu STAŻE

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła nowych laureatów programu STAŻE, realizowanego w ramach projektu SKILLS. Do drugiego naboru w programie zgłoszono 97 wniosków. W kolejnym etapie – rozmowach z komisją ekspertów, wzięło udział 29 osób. Z grona tych osób wyłoniono 12 nowych uczestniczek i uczestników programu, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w czasie pobytu w zagranicznej instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie.
Termin składania wniosków w kolejnym naborze do programu STAŻE upływa 15 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Podsumowujemy Projekt: Praca

Podsumowaniem „Projektu: Praca” była czwartkowa konferencja zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej „Twarde zmiany dla miękkich umiejętności”.
- Sytuacja młodych ludzi jest dla mnie najważniejsza. Dla nich wprowadziliśmy obowiązkowe trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym - mówiła w BUW minister Lena Kolarska-Bobińska. Podkreślała też, że warto namawiać uczelnie do wprowadzania do programu studiów zajęć, które pokazywałyby studentom jak odnaleźć się na rynku pracy. Doświadczenia zebrane podczas tegorocznej kampanii mogą stać się wstępną propozycją programu przedmiotu „Absolwent na uczelni”.

wiecej przycisk

Minister Lena Kolarska-Bobińska z wizytą na Ukrainie

Wsparcie polskiego rządu dla kolejnych 400 ukraińskich studentów i 50 doktorantów było tematem rozmów minister nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Serhija Kwita, ministra edukacji i nauki Ukrainy. Szefowa resortu nauki weszła skład rządowej delegacji premier Ewy Kopacz, która spotkała się 19 stycznia w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką oraz premierem Arsenijem Jaceniukiem.
– Polska wspiera Ukrainę w budowaniu demokracji i nowoczesnych struktur państwowych, a także jej dążeniu do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Programy, w których biorą udział studenci ukraińscy, są ukierunkowane na budowę kompetencji i doświadczeń kadr dla państwa i gospodarki ukraińskiej – minister Lena Kolarska-Bobińska zapewniała ukraińskiego ministra edukacji i nauki. Dodała przy tym, że resort nauki przygotował kolejny etap programu Polski Erasmus dla Ukrainy.

wiecej przycisk

Rekrutacja na studia magisterskie z obszaru energetyki w ramach KIC InnoEnnergy

KIC InnoEnergy to wspólnota wiedzy i innowacji zajmująca się tematyką zrównoważonej energii rozwijana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W ramach swojej działalności i realizacji założeń tzw. trójkąta wiedzy, prowadzi zadania edukacyjne. W ofercie ma siedem programów studiów w następujących specjalizacjach:

Studia odbywają się na najlepszych uczelniach europejskich. Każdy program przewiduje pogłębienie i zrozumienie globalnych wyzwań zrównoważonej energii. Kursy są zaprojektowane tak, aby służyć unikalnemu połączeniu badań naukowych i przedsiębiorczości. Zakwalifikowani studenci otrzymują stypendium pokrywające koszty utrzymania.

wiecej przycisk

Infrastruktura badawcza dla nauk społecznych: bezpłatny dostęp do zasobów 13 ośrodków badawczych

Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 13 europejskich infrastruktur badawczych dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów kompetencji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (1-4 tygodni). Ogłoszenie oraz informacja o składaniu wniosków dostępne są na stronie internetowej. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2015 r.
Autorzy projektu zapraszają też na szkołę letnią „Quality of working life and vulnerabilities” organizowaną w Noisy-le-Grand (Francja) w dniach 1-5 czerwca 2015 r. Wnioski składać można do 15 kwietnia 2015. Szczegóły na stronie.

wiecej przycisk

Konkurs na ewaluatorów jednostek naukowych z obszaru energii w krajach Azji Centralnej

W ramach projektu IncoNet CA, mającego na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami regionu Azji Centralnej (Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kazachstan i Turkmenistan) a Unią Europejską, otwarto konkurs na ewaluatorów jednostek naukowych z obszaru energii. Zadaniem wyłonionych w drodze konkursu ewaluatorów będzie porównanie wyników badań w obszarze energii prowadzonych przez wybrane jednostki naukowe z krajów Azji Centralnej. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: tworzenia nowej wiedzy, jej wykorzystania i rozpowszechniania. Ponadto eksperci oceniający mają wskazać dobre praktyki i opracować raport końcowy. Nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2015 r.
Więcej informacji wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie projektu.

wiecej przycisk

Rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2015/16

5 grudnia 2014 r. Polsko-Francuska Komisja ds. Programu Polonium wyłoniła, spośród złożonych wniosków, 21 projektów do realizacji w latach 2015/16. Jednocześnie wszystkie projekty przyjęte na lata 2014/15 zostały oficjalnie przedłużone na drugi rok realizacji (poza jednym, zawieszonym do 2016 r. na prośbę koordynatorów).

wiecej przycisk

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 500 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ponad 40 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików