16 stycznia 2015 r.

piątek, 16 stycznia 2015

Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

16 stycznia 2015 r.
Logo MNiSW

Ustawa budżetowa z większymi nakładami na naukę czeka już tylko na podpis Prezydenta

9 stycznia parlament zakończył prace nad ustawą budżetową na rok 2015. Nakłady na naukę zwiększają się w stosunku do ubiegłego roku o 690 milionów złotych, czyli o ponad 10 proc. Wzrosną też wydatki państwa na szkolnictwo wyższe o 905 mln zł, czyli o 6 proc.

wiecej przycisk

Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki na finiszu: premiowane będą badania strategiczne dla rozwoju kraju

Doprecyzowanie i uporządkowanie rozwiązań wprowadzonych reformą z 2010 roku, to - jak podkreślają twórcy ustawy o finansowaniu nauki - główny cel obecnej nowelizacji. Sejm zaakceptował 15 stycznia ostateczną wersję zaproponowanych przez MNiSW przepisów. Jeszcze silniej akcentują one projakościowe finansowanie nauki. Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

wiecej przycisk

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisane

Realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej zajmować się będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER),w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na II kwartał 2015 r.

wiecej przycisk

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

wiecej przycisk

Zakończyły się parlamentarne prace nad ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Ustawa jest odzwierciedleniem unijnej dyrektywy 2010/63/UE, której przełożenie na polski grunt prawny było opóźnione z powodu jej skomplikowanej materii. Przepisy ustawy są efektem debaty między naukowcami, przedstawicielami pacjentów i organizacjami chroniącymi prawa zwierząt.

wiecej przycisk

Czwarta polska edycja FameLab – zgłoszenia do 31 stycznia!

35 tys. zł na cele naukowe, szkolenie z autoprezentacji, włączenie w sieć najbardziej obiecujących naukowców na świecie – to nagrody konkursu FameLab organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik pod patronatem minister nauki prof. Leny Kolarskiej Bobińskiej. Celem konkursu jest podnoszenie kompetencji w zakresie zrozumiałego mówienia o nauce, doskonalenie umiejętności atrakcyjnego prezentowania pracy naukowej, podniesienie rangi zawodu naukowca, a także otwarcie środowiska naukowego na różne metody komunikacji i popularyzacji nauk.

wiecej przycisk

Horyzont 2020 - przewodnik dla organizacji pozarządowych

Fundacja Sciences Citoyennes opublikowała przewodnik dla organizacji pozarządowych „Why and how to participate in the European Research and Innovation Framework Programme Horizon 2020?

wiecej przycisk

Broszura Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Broszura „Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępna jest na stronie KPK. Przygotowały ją: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Krajowy Punkt Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich.

wiecej przycisk

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszają Konkurs w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów badawczych z zakresu projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w Polsce. Problemy badawcze zgłaszane w konkursie powinny dotyczyć zagadnień zawartych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia RID. Wnioski mozna składać do 10 kwietnia 2015 r., godz. 16:00.

wiecej przycisk

Nowy konkurs dla specjalistów od energetyki jądrowej

12 mln zł przeznaczymy w tym roku a zagraniczne staże i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej. 120 młodych inżynierów z całej Polski będzie się szkolić w tej dziedzinie w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W tym roku, oprócz specjalistów z energetyki jądrowej, wyślemy na szkolenia również zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie technik wydobycia gazu łupkowego.

wiecej przycisk

Znamy wyniki oceny dla 2 fazy Instrumentu MŚP

W drugiej fazie Instrumentu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) aplikacje złożyło 18 polskich małych i średnich firm, dwa znalazły się w dofinansowanych projektach. O wsparcie ubiegało się 785 firm z Europy, z czego Komisja Europejska wsparła 78. Średni poziom sukcesu na poziomie Europy to 10%, poziom sukcesu dla Polski 11%. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KE.

wiecej przycisk

Nowy konkurs niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych ogłosiło nowy konkurs „Tworzenie i rozwój struktur wspólnych badań w Europie”, którego celem jest promowanie współpracy w ramach Unii Europejskiej. Działania w ramach konkursu będą wspierać programy Horyzontu 2020: “Teaming” i “Twinning”. Zostanie też opublikowany przewodnik „Zapewnienie szerszego uczestnictwa”. Współpraca państw europejskich ma na celu rozwój edukacji i badań naukowych w Europie co wpłynie na wzmocnienie inicjatywy „Unia Innowacji” oraz integracji europejskiej. Konkurs jest adresowany do niemieckich instytucji i współpracujących z nimi instytucji z krajów członkowskich i kandydujących do UE.

wiecej przycisk

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPco-fuND

8 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Jpco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. Data zamknięcia naboru wniosków - 10 marca 2015 r.

wiecej 

przycisk

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS "SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems"

7 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Wnioski można składać do 4 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Rozstrzygnięcie II konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach II konkursu Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej, prowadzonego wspólnie z ministerstwem Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST). Poniżej lista projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz lista projektów, które nie uzyskały rekomendacji.

wiecej przycisk

Opłaty należne twórcom utworów naukowych i technicznych

Stowarzyszenie KOPIPOL prosi wszystkich pracowników naukowych o zgłaszanie się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, celem ustalenia stanu należności z tytułu opłat za kopiowanie utworów oraz wskazania sposobu ich podjęcia.

wiecej przycisk

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 450 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 40 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików