Zaczął się nowy rok akademicki – relacja z inauguracji w całej Polsce

poniedziałek, 6 października 2014

Przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w inauguracjach na uczelniach w największych ośrodkach akademickich w Polsce.

Wspieranie innowacyjności, przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy, wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego – to zadania do realizacji na 12 kolejnych miesięcy. Mówiła o tym 29 września prof. Lena Kolarska-Bobińska podczas ceremonii inauguracyjnej  na najlepszej uczelni niepublicznej w Polsce – Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Tego samego dnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się obchody Jubileuszu 85-lecia uczelni, która zajmuje czołowe miejsce w rankingach szkół wyższych wśród akademii wychowania fizycznego. Ma certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami”. Kształci studentów na 6 kierunkach. Zawodnicy AZS-AWF Warszawa rozsławili imię uczelni na polskich i światowych arenach sportowych. - Nauka i szkolnictwo wyższe znalazły się wśród priorytetów budżetu państwa na 2015 rok – zaznaczył w obecny na spotkaniu podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński. - Przed nami wiele wyzwań m.in. wzrost innowacyjności czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego. Będziemy też nadal mocno wspierać młodych w ich zawodowym starcie. Stworzyliśmy w tym celu Program Rozwoju Kompetencji, który pozwoli włączyć do programów studiów zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje niezbędne na rynku pracy – dodał wiceminister. W jubileuszowym roku akademickim 2014/2015 uczelnia została nagrodzona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz wyróżnieniem – „Zasłużony dla Warszawy”.

O największych sukcesach studentów, najważniejszych osiągnięciach naukowych i dydaktycznych wydziałów uczelni, a także wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, mówił prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej. W 70. inauguracji roku akademickiego 30 września wziął udział prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW. Politechnika Łódzka to czwarta uczelnia techniczna w Polsce w rankingu szkół wyższych 2014 i laureat konkursu na „najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Jest czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013 r.) i  pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała prestiżowy certyfikat jakości kształcenia ECTS Label nadawany przez Komisję Europejską. Znajduje się też  na prestiżowej liście „Diamentów Forbesa 2013” (ranking obejmujący przedsiębiorstwa najszybciej zwiększające swoją wartość). Od 2008 roku Politechnika realizuje projekt MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”.

Inaugurację roku akademickiego świętował 30 września, wraz z sekretarzem stanu w MNiSW prof. Markiem Ratajczakiem, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu, który jest  czołową i jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Szczególnie ważna dla nauki oraz edukacji na UE w Poznaniu jest innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych. W tym roku akademickim studiować będzie tu ponad 10 tys. studentów.

Orszakiem ubranych w togi profesorów, który przeszedł ulicami Krakowa, po raz 651. rozpoczęto rok na  najstarszej polskiej uczelni i jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie - Uniwersytecie Jagiellońskim. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Piotr Tworzewski, medal Merentibus - prof. Ralph Jozefowicz. Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” otrzymali dr Joanne T. Wyszomirski-Witkowski i Ellen Bergene, medal Plus Ratio Quam Vis otrzymali profesorowie: Piotr Sztompka i Wojciech Froncisz.  Obecna na spotkaniu Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW, przypomniała, że Uniwersytet jest liderem pod względem wykorzystywanych środków z Narodowego Centrum Nauki. Podkreśliła też, że studenci krakowskiej uczelni dominują wśród tegorocznych laureatów programu MNiSW Diamentowy Grant.

Pierwszego października środowisko akademickie spotkało się też na Uniwersytecie Śląskim (powstał w 1968 r. jako dziewiąta tego typu placówka w kraju), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (gdzie prof. Andrzejowi Jamiołkowskiemu wręczono  „Convallaria Copernicana” - wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla rozwoju UMK), a także na Politechnice Warszawskiej – jednej z największych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce, która od lat zajmuje  pierwsze  miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczeni technicznych.

W pierwszym dniu października  rok akademicki przywitało wspólnie ponad  100 tysięcy studentów z dziesięciu uczelni w jednym  z największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich – we Wrocławiu.  Gaudeamus w wykonaniu chórów wrocławskich uczelni i szkół zabrzmiało  na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Akademii Wychowania Fizycznego, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Solskiego w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu),  Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym.  Wspólna inauguracja, w której uczestniczył dr hab. Jacek Guliński,  ma pokazać, jak  znaczącym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym jest Wrocław i jak ogromny potencjał ma środowisko akademickie w tym mieście.

Z początkiem października studentów powitały kolejne znakomite polskie uczelnie. – Potrzebujemy wśród polskich uniwersytetów awangardy jakości – przekonywała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Minister dodała, że rozwój nauki to obok misji kształcenia kolejna ważna funkcja, jaką pełnią uczelnie. Dlatego tak ogromne jest znaczenie nauk podstawowych i inwestowanie w wieloletnie projekty badawcze. - Rozwój nauki potrzebuje też równowagi między jej różnymi dziedzinami, dyscyplinami – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Kolejny rok akademicki rozpoczęła 2 października najstarsza ekonomiczna uczelnia w Polsce – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Sukces zawodowy absolwentów jest sukcesem uczelni - powiedziała do jej studentów i pracowników prof. Lena Kolarska-Bobińska. Podczas uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego mówiła o jakości nauczania na warszawskiej uczelni. SGH znalazła się wśród 39 uczelni, które będą realizowały pilotaż rządowego Programu Rozwoju Kompetencji. Co roku mury szkoły opuszcza ponad 2 tysiące absolwentów – jak pokazują badania, osiągają oni najwyższe zarobki wśród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. SGH jest też jednym z 340 sygnatariuszy zaproponowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Paktu dla Horyzontu 2020”.

Inauguracja w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (2 października) była początkiem obchodów jubileuszu uczelni założonej w 1994 r.  Uczestnikiem spotkania był prof. Włodzisław Duch. Szkoła zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy,  standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa tego typu placówka w Polsce – rozpoczęła rok akademicki 3 października (w roku 2009 uczelnia obchodziła 200-lecie nauczania medycyny w Warszawie).  Odbywające się od 29 września do 5 października inauguracje  z udziałem  Kierownictwa MNiSW, zakończyło spotkanie studentów  i pracowników Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – uczelni, która od kilku lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych, jest  członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy także do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades. Organizuje od 2003 roku Olimpiadę wiedzy o Unii Europejskiej. W spotkaniach na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku wzięła udział dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.

- Uniwersytet jest dla Was, a Wy jesteście jego nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności – powiedział  20- tysięcznej wspólnocie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.  Otwarcie czternastego roku akademickiego na tej uczelni odbyło się 6 października. Wzięła w nim udział  wiceminister Daria Lipińska-Nałęcz.  Podczas uroczystości rektor mówił o trzech kierunkach rozwoju uczelnirozwoju centrów badawczych na bazie ukończonych inwestycji i  profilowaniu ich na rozwój nauk, tj. biologia, biotechnologia, biofizyka, nanofizyka; przygotowaniu uczelni  do uruchomienia kierunku lekarskiego  i umacnianiu uniwersytetu jako całości . - Mówimy tu o kultywowaniu tradycji humanistycznych, nauk społecznych, artystycznych – mówił rektor UR.-  W dzisiejszych czasach musimy poszukiwać nowej tożsamości uniwersytetu oraz jego roli w kształceniu studentów, z uwzględnieniem kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości – dodał. Rektor wspomniał także o roli uczelni jako instytucji kultury na obszarze Podkarpacia w kontekście realizowanych przedsięwzięciach, takich jak Mały Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Trzeciego Wieku, działalność studentów, KultURalia, wykłady otwarte.

6 września rozpoczęła nowy rok akademicki  społeczność Politechniki Opolskiej, bogatsza o ponad dwa i pół tysiąca studentów pierwszego roku. W uroczystej 48 inauguracji wzięli udział goście reprezentujący międzynarodowe środowisko nauki, kultury, przemysłu i polityki. Rektor prof. Marek Tukiendorf mówił o osiągniętych sukcesach i wyzwaniach stojących przed Politechniką Opolską w sferze dydaktyki, inwestycji i współpracy z lokalnymi i zagranicznymi partnerami (zwłaszcza z przedsiębiorstwami). Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Jacek Guliński wyraził uznanie dla współpracy politechniki z przemysłem. Inauguracja była okazją do wręczenia Medali Politechniki Opolskiej, przyznawanych za szczególne zasługi na rzecz środowiska akademickiego uczelni. Inauguracja przypadła w roku dwóch jubileuszy: 25-lecia demokracji i 10-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej, dlatego oprócz hymnu państwowego i tradycyjnych pieśni, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej wykonał w czasie uroczystości „Odę do radości”.

- Historię uczelni traktujemy jako lekcję doświadczeń, zaś pozyskaną z niej wiedzę i mądrość wykorzystamy w przyszłości, przy realizacji nowych wyzwań. Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem – powiedział prof. Henryk Krawczyk podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice Gdańskiej. Uroczystości z okazji 110-lecia uczelni odbyły się 6 października w uczelnianej Auli. Jubileuszowe przemówienie było okazją do podsumowań i nakreślenia wizji przyszłości uczelni. Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk podkreślił, że uczelnia powinna nie tylko kształcić specjalistów, ale i kreować wielkie osobowości.   Do braci studenckiej Politechniki Gdańskiej dołączyło w tym roku ponad 5300 nowo przyjętych studentów (studia I stopnia).  Spotkanie było też okazją do nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Robertowi Cavie z Princeton University - światowej sławy odkrywcy nadprzewodników. W uroczystości otwarcia roku akademickiego wzięli udział m.in. były prezydent RP, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński  i podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch.

6 października 2014 r. odbyła się także uroczysta piętnasta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski i prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW. Uroczystą sesję poprzedziła msza sprawowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW. Podczas głównej uroczystości rektor uniwersytetu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podkreślił, że ceremonia wpisuje się w obchody zainicjowanego przez Prezydenta RP Roku Wolności.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przekazała uczelniom i studentom listy inauguracyjne:


Galerie zdjęć z uroczystości

Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej
Galeria zdjęć - Uroczysta Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego we Wrocławiu Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej Galeria zdjęć - inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików