Ustawa Prawo zamówień publicznych już opublikowana

wtorek, 1 kwietnia 2014

Dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany wprowadzające korzystne rozwiązania dla naukowców. Udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierało postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych.

Prace badawcze, których wyniki zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania wszystkim zainteresowanym podmiotom będą mogły być nabywane poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych bez względu na sposób zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy tych prac.

Rozszerzono także przesłankę zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę. Dzięki temu zamawiający będą mieli większą elastyczność w zakresie wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Specjalnie dla naukowców dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów PAN będzie to obecnie do wartości nie większej niż 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tys. euro. Tym samym uczelnie będą udzielać tego rodzaju zamówień wg. procedur określonych samodzielnie z poszanowaniem ogólnounijnych zasad transparentności, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o udzieleniu zamówienia, przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.

Dodatkowo, biblioteki uczelniane będą mogły kupować materiały biblioteczne bez procedury z ustawy do progów unijnych.  

Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym będzie istniała możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików