Uczelnie zainteresowane praktykami w administracji

czwartek, 2 lipca 2015

Około stu uczelni zainteresowało się rządowym programem praktyk w administracji – wynika z sondażu MNiSW przeprowadzonego po ogłoszeniu zapowiedzi jego utworzenia. Program daje szansę uczelniom na zapewnienie ponad 16 tysięcy miejsc, gdzie studenci mogą sprawdzić w praktyce wiedzę pozyskaną w trakcie studiów a także nawiązać nowe kontakty.

Studenci coraz częściej przy wyborze uczelni zwracają uwagę na możliwość odbycia praktyk w toku studiów. Doświadczenie zawodowe jest jednym z najczęściej stosowanych przez pracodawców wymogów w ofertach pracy.

Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.

Takie praktyki są więc elementem edukacji, to różni je od staży, które stanowią już pierwszy krok na rynku pracy. To dlatego studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

Od czerwca 2015 roku studenci mogą odbywać praktyki w ponad 1500 urzędach administracji państwowej w całym kraju. Do końca roku będzie na nich czekało łącznie ponad 16 600 miejsc. Już dziś ponad tysiąc miejsc praktyk czeka na studentów w województwie mazowieckim.

Jak to zrobić?

Praktyki odbywają się na podstawie ramowego programu praktyk, przygotowanego przez uczelnię, wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów (przykładowy ramowy program praktyk dla kierunku zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie w podmiotach gospodarczych).

Praktykantem może być wyłącznie student z ważną legitymacją studencką. Praktykant jest zobowiązany posiadać także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie. Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawartego między uczelnią a urzędem. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie. Przekazują do danego urzędu skierowanie do odbycia praktyki studenckiej.

Aktualna oferta praktyk dostępna jest tutaj. Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk na uczelni, mogą znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane kompetencje kandydata).

Wszystkie wzory dokumentów oraz komplet informacji o programie praktyk znajdą Państwo od 1 maja br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku, gdy prezentowane na ww. stronach informacje okażą się niewystarczające, wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl


Program praktyk studenckich w administracji rządowej to kolejna inicjatywa popierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma zapewnić studentom dostęp do rynku pracy. W ramach akcji „Studiujesz? Praktykuj” sfinansowaliśmy też powstanie serwisu www.lepszepraktyki.pl - portalu praktyk, który prowadzi  Parlament Studentów RP.

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej – zakłada też program „Uczelnie przyszłości” finansowany z nowych funduszy europejskich. W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld zł. W sumie w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 roku odbędą się cztery konkursy i zrealizowane zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Uczelnie te będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej.

W 2016 roku przewidujemy uruchomienie dwóch kolejnych konkursów - na Nowe Programy Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Dodatkowo planujemy systemowe wsparcie procesu konsolidacji uczelni.

Tagi: praktyki w administracji

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików