Uczelnie i nauka w nowym roku akademickim 2013/2014

poniedziałek, 30 września 2013

Koncentrowanie się na jakości edukacji i badań naukowych, konkurencyjna oferta studiów i szersze otwarcie na potrzeby studentów dojrzałych oraz zagranicznych – to niektóre wyzwania, jakie stoją przed uczelniami w nowym roku akademickim.

– Wchodzimy w ów rok, słysząc niepokojąco brzmiące sygnały o pogłębiającym się niżu demograficznym – napisała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka w liście do uczelni z okazji inauguracji roku akademickiego 2013/2014. – Wierzę, że mądrze zarządzane uczelnie dostrzegą w tym trudnym okresie niżu demograficznego swoje własne szanse. To czas, gdy musimy w większym niż dotąd stopniu koncentrować się na jakości edukacji i badań naukowych oraz wykorzystywać możliwości intensywnej współpracy z innymi europejskimi ośrodkami naukowymi i zespołami badawczymi – podkreśla minister nauki. Prof. Barbara Kudrycka dodaje, że polskie uczelnie powinny wypracować ofertę edukacyjną, atrakcyjną dla młodych ludzi z Europy i świata oraz otworzyć się na potrzeby studentów dojrzałych, czyli osób, które chcą uzupełnić wykształcenie lub formalnie potwierdzić wiedzę zdobytą poza systemem edukacji. Pełna treść listu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rok akademicki 2013/2014 przynosi kilka nowości dla uczelni i nauki. Uczelnie mogą w pełni korzystać z autonomii programowej i w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji tworzyć autorskie programy studiów o profilach ogólnoakademickich lub praktycznych. W tym roku akademickim wskażemy w drodze konkursu kolejne kierunki, które oferują wysoką jakość kształcenia. Te kierunki otrzymają 1 mln złotych na doskonalenie programów kształcenia i podwyższanie jakości studiów.

Po raz pierwszy wybitni uczeni, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo ocenili wydziały oraz instytuty naukowe i badawcze. Uczeni nadali im kategorie od A+ do C. Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania z budżetu. Najlepsze jednostki naukowe po raz pierwszy otrzymają prestiżową kategorię A +. To one, obok Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, są wizytówką polskiej nauki.

W tym roku akademickim poznamy kolejne KNOW-y w dziedzinach nauk biologicznych, o Ziemi, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłosiła we wrześniu konkurs na wyłonienie KNOW-ów z powyższych dziedzin nauki. Najlepsze ośrodki wskaże międzynarodowe grono ekspertów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w końcu 2013 r. To druga edycja prestiżowego konkursu na KNOW-y. W pierwszej, rozstrzygniętej w lipcu 2012 r., wyłoniono sześć jednostek w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Każdy KNOW otrzymuje przez pięć lat corocznie do 10 mln zł na wzmocnienie potencjału naukowego.

Trwają prace nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym oraz finansowaniu nauki. Pozwolą one uczelniom poszerzyć ofertę studiów i skierować ją do studentów dojrzałych. Planowane jest także wprowadzenie studiów dualnych, które szerzej łączą naukę z praktyką, a także przyznawanie stypendiów naukowych od I roku studiów. Zmiany przewidują również, że naukowcy staną się właścicielami praw majątkowych do wynalazków oraz innych efektów realizowanych przez nich badań i projektów naukowych.

Rząd przyjął już zmiany w prawie o zamówieniach publicznych. Zgodnie z ich założeniami, uczelnie będą zwolnione z procedur przetargowych przy zakupach do 200 tysięcy euro, instytuty naukowe – do 130 tys. euro.

Ważnym wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego i nauki w tym roku akademickim będzie przygotowanie się do konkurowania o fundusze europejskie w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie „Horyzont 2020” na badania naukowe przewidziano ponad 70 miliardów euro.

– Polscy uczeni powinni traktować „Horyzont 2020” jako główne źródło finansowania najwyższej jakości badań, uczestniczyć w konkursach organizowanych przez European Research Council oraz innych programach „Horyzontu”, bo tylko wówczas nauka w Polsce uzyska europejski poziom doskonałości– podkreśla minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Polscy naukowcy będą mogli również korzystać z nowych programów operacyjnych. Przewiduje się, że pomocne w pozyskiwaniu unijnych środków będą agencje wykonawcze MNiSW (NCN, NCBR) oraz FNP i OPI. W ramach programów operacyjnych uruchomione zostaną konkursy na badania służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji kraju i regionów, a także działania mające na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie kompetencji naukowych kadry akademickiej polskich uczelni.

W bieżącym roku akademickim kontynuowane będą i finansowane programy, m.in.: Diamentowy Grant, Generacja Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ścieżki Kopernika. A także realizowane będą działania na rzecz wzmocnienia innowacyjności polskiej nauki, m.in.: „Brokerzy Innowacji”, „Inkubator Innowacyjności”, „Top 500 Innovators”. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików