Trwa nabór kandydatów na członków Rady NCN

wtorek, 24 czerwca 2014

Do 30 czerwca trwa, ogłoszony przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nabór na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kandydatów mogą zgłaszać jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A i podmioty reprezentujące środowisko naukowe.

Członkiem Rady może zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora,  korzysta z pełni praw publicznych i nie  była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie może ona pozostawać w jakimkolwiek pokrewieństwie z członkami NCN i być z nimi w stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno zawierać dane osobowe kandydata, informacje o jego dorobku naukowym i doświadczeniu, uzasadnienie zgłoszenia danej kandydatury i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Osobami, które nie mogą zasiąść w Radzie NCN, są m.in. rektorzy, prorektorzy,  dyrektorzy instytutów badawczych, jednostek Polskiej Akademii Nauk i członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Będąc członkiem Rady, nie można jednocześnie pełnić funkcji w Zespole Identyfikującym Członków Rady, Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitecie Polityki Naukowej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Zespół Identyfikujący”
ul. Hoża 20                      
00-529 Warszawa

z dopiskiem „Rada NCN”

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW oraz umieszczona w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rada jest jednym z kluczowych organów Narodowego Centrum Nauki. Odpowiada m.in. za kształt konkursów NCN, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców, reprezentujących obszary nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata zmienia się połowa jej składu.

Narodowe Centrum Nauki finansuje działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.

Pełna treść ogłoszenia o naborze kandydatów do Rady NCN znajduje się w BIP MNiSW.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików